Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания

Причините за изготвянето на проекта на наредба са свързани с постъпилите в началото на учебната 2017/2018 г. в Министерство на здравеопазването редица сигнали от регионалните здравни инспекции, учебни заведения, родители и родителски настоятелства. В сигналите се посочва, че разпоредбата на чл. 3 ал. 4 от Наредба № 10 от 2014 г. води до невъзможност да се спази хорариума по отделните учебни предмети, който е предвиден в Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план (ДВ, бр. 94 от 2015 г.) на Министерство на образованието и науката и затруднява провеждането на учебния процес. Единственият възможен вариант за спазване на посочената разпоредба, който се посочва в сигналите, е да се изготви учебно разписание, в което се преподава един и същ предмет в два последователни часа (блок часове). Негативните страни от сливането на два последователни часа, който се изтъкват в сигналите са, че за един ден трябва да бъдат преподадени и усвоени два нови урока без да има време за възприемане, осмисляне и затвърждаване на материала; учителите трябва да дадат домашни и по двата урока; изпитването в следващите часове ще бъде върху двата урока; през втория час учениците губят интерес и се разсейват; не се осигуряват условия за най-добро усвояване на материала по съответния предмет.


Дата на откриване: 22.12.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 21.1.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
11 януари 2018 г. 12:29:45 ч.
pigeot

Съгласен

Крайно време беше да се промени положението. Моля, приемете я преди началото на втория срок.

12 януари 2018 г. 15:51:54 ч.
Допълнение

Предложение

Здравейте!
 
Относно Проект на Наредба за изменение на Наредба № 10 от 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне на седмичните учебни разписания отправям следното предложение: 
В чл.4 т. 2 да се чете т. 3 с текст "3. седем учебни часа в един от учебните дни за учениците от V и VI клас" ,
Мотив: Седмичният брой на учебните часове в V и VI клас е 31, а учебните дни от седмицата са 5. 
 
Рачева
 
 
 

15 януари 2018 г. 15:10:45 ч.
бор

Съгласен

Напълно съм съгласна с изказаните мнения и споделени проблеми,относно обединяването на часове от една културнообразователна област в блок. Това нововъведение се оказа обсолютно неудачно. Предлагам да се върнат старите изисквания към седмичните разписания, които работиха рационално десетилетия наред.

Необходимо е обаче Наредба №10 на МЗ да бъде променена и приведена в съответствие с броя на учебните часове по учебен план.

15 януари 2018 г. 16:03:03 ч.
786

Съгласен

Съгласен съм с измененията в Наредба №10. Тези блокове от часове не са удачни за учениците и преподавателите.

16 януари 2018 г. 10:37:44 ч.
Нежи

Съгласен

Съгласна съм с измененията в Наредба 10. 

Тези двойни часове не се отразяваха благополучно на учениците.

16 януари 2018 г. 11:51:22 ч.
Дес

Съгласен

Като учител и родител съм съгласна с промените в Наредба10 на МЗ. Не съм съгласна да работя  с двойни часове по един и същ предмет. Материалът не може по никакъв начин да се усвои и затвърди от учениците.

16 януари 2018 г. 12:02:23 ч.
Отец Паисий

Предложение към проекта за изменение и допълнение на Наредба 10 за здравните изисквания

Съгласно чл. 3 ал. 2 т. 3 и т. 4 от Наредба № 5/ 2015 г. за общообразователна подготовка да бъдат включени само два учебни предмета от т. 3 или т. 4 и по едни учебен предмет от т. 3 и т. 4  затруднява провеждането на учебния процес.

 Единственият възможен вариант за спазване на посочената разпоредба, е да се изготви учебно разписание, в което се преподава един и същ предмет в два последователни часа (блок часове). Негативните страни от сливането на два последователни часа, че за един ден трябва да бъдат преподадени и усвоени два нови урока без да има време за възприемане, осмисляне и затвърждаване на материала.

 • учителите трябва да дадат домашни и по двата урока;
 • изпитването на учениците в следващите часове ще бъде върху двата урока;
 • през втория час учениците губят интерес и се разсейват;
 • не се осигуряват условия за най-добро усвояване на материала по съответния предмет.
 • преподавателската норма на някои учители (ако часовете бъдат на блокове) не позволява вземането на пълния годишен норматив.
 • има учители (например в средно училище, в което се обучават ученици от I до XII клас), които имат годишна преподавателска заетост в начална степен на образование (с часове по 35минути за I и II клас, 40 минути за III и IV клас) и в оснавна и гимназиална степен (от V до XII клас с часове по 45 минути). Това затруднява изготвянето на седмичното разписание.
 • компютърните кабинети няма да могат да бъдат рационално използвани за всички ученици, поради по- горе посочените мотиви;
 • часовете по физическо възпитание и спорт и модул ФВС също  трябва да бъдат съобразени с възрастовата група на учениците.

16 януари 2018 г. 14:42:15 ч.
Цвете

Съгласна

Съгласна съм с нововъведените промени, които се очаква да се случат.С тези блокове от часове учениците не могат да осмислят преподавания материал, става им скучно и безинтересно.Надявам се промените да настъпят до началото на втория срок на учебната 2017/2018г.

16 януари 2018 г. 16:15:39 ч.
Въндева

Съгласна

Съгласна съм с проетопредложението за Наредба №10 на МЗ да няма блок от часове по един и същ предмет. Двойните часове са натоварващи за учениците и учебният процес е неефективен.

Надявам се, че промените ще настъпят до началото на втория учебен срок.

Като сте неспособни да промените Наредбата, поискайте помощ от напредналите държави. Всяка година само анархия сътворявате.

Незабавно променете положението, защото след няколко месеца отново и отново ще отчитаме отрицателни резултати от НВО. 

Тези блок от часове водят до безразличие и ненавист към учебния процес у подрастващите.

17 януари 2018 г. 15:25:36 ч.
Стоянова

Възражение по част от текстовете и одобрение на други

Предложените помените в §3 на чл. 11 в противоречат, както на текстовете в чл. 9 на самата наредба, така и на чл. 11, ал. 2 от Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за олганизация на дейностите в училищното образование - предложено е утвърденото със заповед на директора на училището седмично разписание да се утвърждава повторно от директора на РЗИ с "печат".

Съгласно чл. 259, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование административните актове на директорите на институциите в системата на предучилищното и училищното образование могат да се оспорват по административен ред.

В така предложения текст на чл. 11 липсва възможността да бъде оспорено утвърденото с "печат" седмично разписание от директора на РЗИ от заинтересованите страни.

Подкрепям предложението в §1, §2 и §4

 

17 януари 2018 г. 16:22:15 ч.
М.Георгиева

Съгласна

Удовлетворена съм от промените в Наредба №10.Хубаво е, че се реагира навреме и промените ще влязат в сила от втория учебен срок.

17 януари 2018 г. 19:16:04 ч.
Танер

Съгласен

Ако правилно съм разчел промените в Наредбата , премахвате двойните часове, което ще е много добре за нашите деца. Тези блокове от часове много тормозят учениците. Всеки ден имат да се готвят по два урока от един и същ предмет, да решават домашни и накрая нищо не им е ясно и нищо не им се прави, само се оплакват. По този начин тормозят и себе си и нас родителите. Даваме сумати пари за частни уроци. 

Премахнете блоковете от часове!

18 януари 2018 г. 17:10:06 ч.
d.dimitrov0319

Съгласен

Съгласен съм с проектонаредбата за изменение на Наредба №10 . 

Двойните часове са натоварващи за учениците и не водят до ефективен учебен процес.

Надявам се, че промените ще настъпят до началото на втория учебен срок на учебната 2017/2018.

18 януари 2018 г. 17:12:07 ч.
e.ivanova

Предложение за промяна в наредбата

Здравейте,

Предлагам промени, които са свързани предимно с иновативните училища:

В чл. 5 след текста "...освен случаите по чл.9, ал.6" да се добави "и ал.7"

В чл. 6 да се добави нова алинея 5 " (5) Ал. (1) и (2) не се прилагат за иновативните училища, когато спецификата на иновацията го изисква"

Е. Иванова

19 януари 2018 г. 11:53:09 ч.
Диана Родител

Съгласна

Съгласна съм с промените за премахване на т4 от чл. 3 за двойните часове по един предмет.

19 януари 2018 г. 16:39:39 ч.
Бил

Предимства на блоковата система

 1. Блоковата система способства за облекчаване товара на ученическите раници, защото се носят по-малък брой учебници, тетрадки и помагала за деня.

   
 2. Спомага за намаляване на напрежението, свързано с много на брой домашни работи, уроци и проекти по много различни предмети „от днес за утре“. Това е от изключителна важност за голяма част от децата, които почти в никой от дните не разполагат с цял свободен следобед за подготовка за следващия ден, а разчитат основно на събота и/или неделя, за да си помогнат за седмицата. Такъв е случаят с учениците, посещаващи извънкласни занимания – чужди езици, спорт, музикални и творчески работилници и школи за по-задълбочено изучаване на определени предмети, отговарящи на индивидуалните им стремежи, потребности и таланти;
 1. Подобрява концентрацията за учене в рамките на учебния ден: децата имат два пъти повече време да се потопят в спецификата и темите на конкретния предмет, което способства за по-задълбочено и по-добро разбиране  на материала, както и за по-лесното му усвояване и запаметяване;
 1.  
 2. Спестява ценно време в училище:

- от премествания от един учебен кабинет в друг, отнемащи голяма част от междучасията на учениците и лишаващи ги от почивка;

- от подготовка за следващия учебен час;

 1. Оказва благоприятен ефект върху общуването между ученици и учители и организацията на съвместната им работа; предоставя повече възможности на учениците да задават въпроси, ако нещо не са разбрали;
 1. Насърчава личностното развитие на децата в посока самодисциплина и отговорност, предоставя им повече свобода и ги поощрява да взимат правилните за тях решения; децата имат възможност да се организират и да учат достатъчно предварително и максимално ефективно, използвайки оптимално и почивните дни, съобразно индивидуалната им ангажираност през седмицата.

 

20 януари 2018 г. 19:51:55 ч.
hrimil

Има ли мисъл за здравето на децата?

Идеята за блокове от часове е много добра и е жалко, че е предвидено да отпадне. Това е най-ефективното решение за осигуряване на „условия за най-добро усвояване на учебното съдържание при най-малка степен на умора и опазване здравето на учениците“. Ако отпадне чл. 3 ал. 4, то е наложително да се предвиди друга разпоредба, която ДА ЗАЩИТАВА ЗДРАВЕТО на децата от ПРЕТОВАРЕНИ програми, в които имат по три или повече „разказвателни“ предмети в един ден (история, география, ЧиП/ биология/химия/физика). Освен това, ако отпаднат блоковете от часове, децата пак ли ще трябва да мъкнат учебници и помагала за 5 или 6 различни предмета??? Така ли им опазваме здравето? Изобщо всички мотиви за отхвърлянето на блоковата система са крайно несериозни и по никакъв начин не са в интерес на здравето на децата. А не е ли целта на тази наредба именно опазването му?? - Щяло да им е скучно, да се отегчат, да се разсейват – сякаш иначе никога не се отегчават и са също толкова, че и по-концентрирани при следващия колега!?, - не можело да пишат домашни за два урока наведнъж по един предмет… интересно как пък могат да пишат домашни, да възприемат, осмислят и затвърждават материал от два, три или четири урока по два, три или четири различни предмета в рамките на един ден?!, - изпитването на учениците в следващите часове щяло бъде върху двата урока – та нима учителите изпитват учениците си само върху последния урок и никога при изпитване или в тестовете няма въпроси от предишните уроци???!!! Проблемът всъщност е, че за самите училища и за учителите тази система е неудобна поради ред причини, част от които са цитирани и в коментарите. Те предпочитат да си карат, както „десетилетия наред“. Изводът е, че за голямо съжаление здравето на децата не е техен приоритет. Безкрайно тъжно.

20 януари 2018 г. 19:54:56 ч.
hrimil

Има ли мисъл за здравето на децата?

Идеята за блокове от часове е много добра и е жалко, че е предвидено да отпадне. Това е най-ефективното решение за осигуряване на „условия за най-добро усвояване на учебното съдържание при най-малка степен на умора и опазване здравето на учениците“. Ако отпадне чл. 3 ал. 4, то е наложително да се предвиди друга разпоредба, която ДА ЗАЩИТАВА ЗДРАВЕТО на децата от ПРЕТОВАРЕНИ програми, в които имат по три или повече „разказвателни“ предмети в един ден (история, география, ЧиП/ биология/химия/физика). Освен това, ако отпаднат блоковете от часове, децата пак ли ще трябва да мъкнат учебници и помагала за 5 или 6 различни предмета??? Така ли им опазваме здравето? Изобщо всички мотиви за отхвърлянето на блоковата система са крайно несериозни и по никакъв начин не са в интерес на здравето на децата. А не е ли целта на тази наредба именно опазването му?? - Щяло да им е скучно, да се отегчат, да се разсейват – сякаш иначе никога не се отегчават и са също толкова, че и по-концентрирани при следващия колега!?, - не можело да пишат домашни за два урока наведнъж по един предмет… интересно как пък могат да пишат домашни, да възприемат, осмислят и затвърждават материал от два, три или четири урока по два, три или четири различни предмета в рамките на един ден?!, - изпитването на учениците в следващите часове щяло бъде върху двата урока – та нима учителите изпитват учениците си само върху последния урок и никога при изпитване или в тестовете няма въпроси от предишните уроци???!!! Проблемът всъщност е, че за самите училища и за учителите тази система е неудобна поради ред причини, част от които са цитирани и в коментарите. Те предпочитат да си карат, както „десетилетия наред“. Изводът е, че за голямо съжаление здравето на децата не е техен приоритет. Безкрайно тъжно.

21 януари 2018 г. 11:25:23 ч.
lili1932

21 януари 2018 г.

Съгласна съм с направените промени в Наредба №10 и настоявам да станат реалност още през ІІ -ия срок на настоящата учебна година.  Двойните часове по един и същи предмет са натоварващи за учениците и те не са в състояние да възприемат качествено учебното съдържание. 

Петрова

21 януари 2018 г. 13:04:29 ч.
Господинов

Съгласен

Съгласен съм с промените.Тези двойни часове са абсурд за учениците, особено за седмите класове.Учениците, когато им се преподават 2 нови урока не усвояват нито единия.Става им безинтересно и се отказват да учат по предмета.Това показва практиката през първия учебен срок.

21 януари 2018 г. 13:33:21 ч.
Родител78

Съгласна

Съгласна съм с промените за отпадането на двойните часове.За един ден трябва да бъдат преподадени и усвоени два нови урока без да има време да осмислят и затвърдят материала.  През втория час учениците губят интерес и се разсейват.

Какво ще кажете за ученици, които имат два пъти седмично математика по два и три последователни часа, като единия е зип в седми клас? Какви резултати ще отчетете на НВО?Очаквам за втория учебен срок да бъдат въведени промените.

21 януари 2018 г. 19:08:01 ч.
Родител 1313

Съгласна

Като родител на две деца съм съгласна с промените в наредбаната. Най-много ме зарадва отмяната на двойните часове в програмата. Децата с тези блокове се натоварват много и предмета им става безинтересен. Дано промените да настъпят втория учебен срок!

 

21 януари 2018 г. 19:15:45 ч.
veskovasilev

Дайте свобода на училищата

Виждат се гласове ЗА блоковите часове, има и ПРОТИВ.

Нека наредбата даде свобода на училищата да преценяват сами как да подредят часовете, така че едновременно да се постига образователен ефект, и да е здравословно. Един блок часове по природни науки би дал възможност на учителя да организира процес, включващ практическо занимание по начин, в който учениците няма да усетят как са минали двата часа, може даже да не поискат да излизат в междучасие между двата часа. Няма да е необходимо и да им се дава домашно, защото те ще са преживели, това, което са научили.

Моля, дайте ни свобода! Мечтая дори да имаме отворена възможност да организираме разписанието не само на база на учебен срок и седмица, но то да може частично да се променя и по-често, например на няколко седмици. Защо да не преподаваме повече биология през пролетта, когато около нас е пълно с образци, за сметка на химията, която да се учи повече през зимата. Има иновативни училища с организационен капацитет за това и не би трябвало да бъдат ограничавани.

Поздрави,

Веско Василев, учител по биология

21 януари 2018 г. 19:29:52 ч.
76родител

Съгласен

Искам най-доброто за децата си и не удобрявам двойните часове по един и същ предмет. Да не си мислите, че като са двойни часовете раниците им са леки. Напротив, раниците пак са пълни с сумати помагала, атласи, сборници, учебни тетрадки , спортни обувки и прочие, Това не е начин да улекотим раниците.

Моля въведете незабавно промените, защото вторият срок чука на вратата.

21 януари 2018 г. 19:46:02 ч.
Ученичка

Съгласна

Радвам се, че сте взели присърце нашите проблеми в училище. Много е трудно да караме двойни часове по История и цивилизация, по математика и физка и астрономия. Първия час вземаме нов урок, втория също . Втория час изобщо не слушаме госпожата, защото вече сме отекчени от едно и също. И съответно след една седмица , когато имаме пак същия предмет ние вече сме забравили какво сме говорили предната седмица, случва се и да не си спомняме на кой урок сме, а за някакви знания да не говорим. 

Това, че имаме двойни часове не води по никакъв начин до леки раници. Това е заблуда.

Моля,променете  сегашното положение, защото идва НВО, което ще е решаващо за нас.