Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката

Необходимостта от разработването на настоящия проект на акт е продиктувана от въведените със Закона за предучилищното и училищното образование нови видове институции, за които е наложително определянето им за второстепенни разпоредители с бюджет. Също така някои от институциите в системата на висшето образование бяха преобразувани, поради което следва да се актуализират посочените висши училища в приложението към Постановление № 11 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката и определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на образованието и науката.

Освен наименованията на институциите в областта на образованието, причина за предлагането на проекта е необходимостта от привеждане на нормативната уредба в съответствие с чл. 11, ал. 8 от Закона за публичните финанси, както и ясно разграничаване между функциите на звената, изпълняващи административни дейности за подпомагане на централния едноличен орган на изпълнителната власт със специална компетентност и на конкретния бенефициент по проекти, финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.


Дата на откриване: 14.12.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 15.1.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари