Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Тервел

В Държавен вестник бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г. са публикувани изменения и допълнения на Закона за местните данъци и такси. При безвъзмездно придобиване на имущество, лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му. Изменен е текста на алинея 4 към чл. 49 от ЗМДТ, като в случая Декларация по ал. 3 към чл. 49 не се подава в случаите по чл. 44, ал. 5 и 6 и чл. 48, ал. 1, т. 5, 6, 8 и 9, както и за получени и предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел със статут в обществена полза. Промяната е във връзка с ПЗР, § 40 от ЗМДТ, относно изменение на ЗИД на закона за юридическите лица с нестопанска цел.

В държавен вестник бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г. е направено изменение в чл. 11, ал. 4, като е вмъкнат текст с допълнение за данъчно задължени лица по смисъла на чл. 11 от ЗМДТ, а именно при концесия данъчно задължен е концесионерът; при концесия за добив данъчно задължено лице е собственикът, с изключение на случаите, при които в полза на концесионера е учредено вещно право на ползване върху поземления имот или съответната част от него. 

С оглед приетите изменения в нормативната уредба и създадените нови законови промени, считам, че е необходимо да се приемат необходими адекватни изменения и в подзаконовите нормативни актове, които са свързани с прилагането и изпълнението на разпоредбите от закона. Текстовете от наредбата следва да се допълнят и изменят в съответствие с разпоредбите от по-висока степен, като се избегнат противоречия и несъответствия с приетите нови правни норми на Закона за местните данъци и такси.


Дата на откриване: 20.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Тервел
Дата на приключване: 19.12.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари