Обществени консултации

Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел

Сега действащата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тервел е приета с Решение № 1-5 по протокол № 1 от заседание на Общински съвет – гр. Тервел, проведено на 28.01.2011 г. Промените в законите и другите нормативни актове през годините са налагали текстове от Наредбата да бъдат отменяни, изменяни и допълвани многократно. Поради индикираната потребност множество текстове от действащата наредба да бъдат изменени с цел синхронизирането им с релевантното законодателство, общинска администрация извърши прецизен преглед и внесе значителни подобрения в структурата на Наредбата. Те са свързани с дейности и разпоредби на държавната администрация и с  актуализирания от администрацията на Министерски съвет Списък на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ).

Извършен е цялостен преглед и анализ на административните услуги, таксите и цените, които бяха прецизирани  и систематизирани, за да придобият по-ясен за потребителите, точен и икономически обоснован вид. Актуализираха се съществуващи текстове от Наредбата, съотносими с разпоредбите на конкретни закони и подзаконови нормативни актове, вътрешно-нормативни процедури, документи и стандарти за административно обслужване.  

С новата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тервел се постига уеднаквяване на процедурите и видовете услуги, предоставяни от общините в съответствие с изискванията на Наредбата за административното обслужване (приета с ПМС № 246/ 13.09.2006 г.), извършената последна актуализация на Списъка на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ). В същото време информационните материали, които общината предоставя на гражданите относно услугите, сроковете за тяхното предоставяне и таксите съответстват напълно на определените в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тервел. Следователно наименованията на услугите, определени в Наредбата, трябва да съответстват на Списъка на унифицираните наименования на административни услуги.


Дата на откриване: 20.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Тервел
Дата на приключване: 19.12.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари