Обществени консултации

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Долни чифлик

С Решение на Общинския съвет – Долни чифлик № 264 от 29.11.2016 г. е увеличен размерът на таксата за битови отпадъци за 2017 г. С промяната облогът с тази такса за общината се увеличава от 455 351 лв. на 656 512 лв. Даже с това увеличение предвидените с план-сметката за 2017 г. разходи за дейностите осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци; събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им; проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, както и за почистване на териториите за обществено ползване в община Долни чифлик в размер на 1 050 420 лв. не могат да се покрият от приходите от посочената такса. Този недостиг през 2017 г. е компенсиран от освободените с Решение на Общинския съвет – Долни чифлик № 188 от  15.08.2016 г. средства от натрупаните отчисления от общината по реда на чл. 64 от Закона за управление на отпадъците в размер на 518 109 лв. Към настоящия момент всички тези средства са изчерпани.


Дата на откриване: 17.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Долни чифлик
Дата на приключване: 16.12.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари