Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование

Приемането на Постановление на Министерския съвет за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование се обуславя от необходимостта действащата към момента нормативна уредба, определящата условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование, да бъде приведена в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование.

Проектът на Постановление има за цел да се разшири кръгът от ученици, които имат право да получават стипендии, осигурявани със средства от държавния бюджет, с което ще се увеличат възможностите на училищната общност за формиране и затвърждаване на училищните политики за подобряване на образователните резултати на учениците.

С Постановлението е предвидено освен учениците, обучаващи се в дневна и индивидуална форма на обучение, правото да получават стипендии да придобиват и учениците в комбинирана форма на обучение и в обучение чрез работа (дуална система на обучение).

Също така учениците, обучаващи се в частните училища, ще имат равна възможност с учениците от държавните и общинските училища да получават стипендии, като средствата за тях ще бъдат предоставяни чрез бюджетите на общините, на чиято територия се намира тяхното седалище.

Дава се равна възможност и на учениците със специални образователни потребности, които са завършили VII клас с удостоверение и са продължили обучението си в класовете от първия гимназиален етап, също да получават стипендии.

Възможността учениците чужденци да получават  стипендии се запазва, като се  дава право и на търсещи или получили международна закрила в страната или получили право на дългосрочно или продължително пребиваване в нея също да получават стипендии.  

Учениците с трайни увреждания и учениците без родители или с един родител, които получават стипендия поради тези обстоятелства, ще имат право да бъдат стимулирани и при постигнати образователни резултати. В случай на класиране за стипендия за постигнати образователни резултати, учениците с трайни увреждания и учениците без родители или с един родител ще имат право да получават и 50% от стойността ѝ.

Предоставя се възможност на учениците чрез ученическото самоуправление да участват в процеса на вземане на решенията, свързани с отпускането на стипендии в училището. За целта директорът на училището представя на ученическия съвет предложенията на училищната комисия за стипендии преди да ги утвърди. Предложенията включват разпределението на средствата по видове стипендии, критериите за допускане до класиране и критериите и показателите за класиране на учениците за различните видове стипендии, размера на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска – за учебен срок или за учебна година, конкретните условия и реда за предоставяне на всеки вид стипендия в училището и др.


Дата на откриване: 10.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 11.12.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари