Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците

Необходимостта от изменение и допълнение на Закона за митниците се обуславя от наличието на несъвършенства в съществуващата към момента нормативна уредба и необходимост от уеднаквяване на практиката, както и прецизиране на разпоредбите с цел практическото им прилагане. Целта на законопроекта е да се приведе националното законодателство в съответствие с митническото  законодателство на Съюза, както и да се намали административната тежест за гражданите.

 

Отговорна дирекция:"Данъчна политика"
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 25.10.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 26.11.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
01 ноември 2017 г. 23:10:52 ч.
Дудев

Незадоволителен обхват на промените

Защо промените се отнасят само за процедурата за назначаване на служители?

Промените следва да обхванат всички случаи на проверка на подадени/декларирани данни от търговците. Във всички тези случаи митниците трябва да си проверяват данните служебно, а не да изискват документи като актуално състояние, разни удостоверения или лицензи издадени от други държавни органи и т.н. Трябва да се забрани представянето на хартия на придружаващи документи, освен в случаите на основателно съмнение за истинността на предоставените по електронен път документи. Искането за предоставяне на хартия на документи да се регистрира в публичен регистър достъпен в реално време на интернет страницата на агенцията.

Да се предвидят промени, чрез които като част от униформата или облеклото на служителя да има отличителни знаци за длъжност и ранг. Всеки служител да носи задължително личен нагръден знак с идентификационен номер, вкл. ръководните служители. Липсата на видно място на такъв отличителен знак да е основание за гражданина да откаже да изпълнява нарежданията на митничаря. В момента се носят едни баджове, които никъде в закона не са регламентирани и нямат никакви защити против фалшификация.   Да не говорим, че са така поставени, че са абсолютно неразпознаваеми от средно разстояние. Уж Закона за митниците е устройствен закон за митническата администрация, а в него липсват цели теми по отношение на устройството и регламентирането на носенето на службата в митническата администрация