Обществени консултации

Проект на Решение на МС за одобряване на Проект на ЗИД на Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване

С предлагания проект на Закон за изменение и допълнение на закона за изпълнение на конвенцията по касетъчните боеприпаси и конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване (ЗИККБПКЗИСПТППМТУ) се цели усъвършенстване на нормативната уредба, регламентираща дейността по разпореждането с отпадъчните продукти (взривни вещества и метали) и опаковка, получени при унищожаването на касетъчните боеприпаси на въоръжените сили извън територията на Република България.

Конвенцията по касетъчните боеприпаси (Конвенцията) е ратифицирана със закон, приет от 41-вото Народно събрание на 10.02.2011 г. – ДВ, бр. 16 от 2011 г., издадена е от Министерството на външните работи, обн., ДВ, бр. 75 от 27.09.2011 г., и е в сила за Република България от 01.10.2011 г.

Съгласно чл. 3, т. 2 от Конвенцията, всяка държава страна се задължава да унищожи или да осигури унищожаването на всичките си касетъчни боеприпаси, възможно най-скоро, но не по-късно от 8 (осем) години след влизане на тази конвенция в сила за тази държава страна. За Република България това е 01.10.2019 г.

Към настоящият момент в ход е нов проект за унищожаване на касетъчните боеприпаси на БА, чрез финансиране от американска страна и избор на изпълнител чрез Агенцията за поддръжка на НАТО (NSPA). Възможен е варианта реализирането на проекта за унищожаване на касетъчните боеприпаси да е извън територията на Република България. Нормативно регламентираното изискване за връщане на територията на Република България на празната опаковка и отпадъчните взривни вещества и метали, получени в резултат на утилизацията, предвид текстове в Закона за държавната собственост /ЗДС/, ще затрудни изпълнението на проекта. Следва да бъде отчетено, че:

- взривните вещества няма да бъдат в състоянието на новопроизведени такива, няма да бъдат в щатна опаковка и при тяхното транспортиране са налице рискове от възникване на инциденти с непредвидими последствия;

- не може да се прогнозира дали държавите, през чиято територия следва да бъдат транспортирани тези остатъчни взривни вещества, ще дадат разрешение за това;

- не може да бъде прогнозиран периода, за който взривните вещества ще бъдат реализирани след връщането им в Република България, а за този период следва да бъде организирано тяхното съхранение. Категорично трябва да се посочи, че БА не разполага със складови райони, в които могат да бъдат създадени подходящи условия за съхранение на посочените взривни вещества – предвид тяхното състояние и вид, както и вида на опаковка им. Такова съхранение ще бъде опасно;

- опаковката на по-голямата част от касетъчните боеприпаси е от реброви тип (конструкция от дъски и метални шини) с цилиндрична форма. Количеството на получените в резултат на утилизацията метали не може да се прогнозира, т. к. зависи от технологията на изпълнителя.

От изложеното до тук може да се направи извода, че изискването за връщане на територията на Република България на празна опаковка и отпадъчни продукти от касетъчните боеприпаси, на практика може да възпрепятства изпълнението на проекта.

Наличието на изрична правна норма в ЗИККБПКЗИСПТППМТУ, по силата на която отпадъчните продукти при утилизация на касетъчни боеприпаси и опаковката за тях, да не подлежат на връщане на собственика, т. е. на Министерството на отбраната, ще даде възможност в конкретния случай да не се прилагат разпоредбите на ЗДС.

Съгласно чл. 9 от Конвенцията, всяка държава-страна по Конвенцията взема всички подходящи правни, административни и други мерки за изпълнение на тази конвенция.

В тази връзка е предприетото действие за изменение и допълнение ЗИККБПКЗИСПТППМТУ (чл. 6, създава се ал. 2), даващо възможност при унищожаване на касетъчните боеприпаси на Въоръжените сили извън територията на Република България, фирмата изпълнител на проекта да се разпорежда с празната опаковка и отпадъчните продукти от процеса на унищожаване.


Дата на откриване: 17.10.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 15.11.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари