Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради

В съответствие с разпоредбите на чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради (обн., ДВ, бр. 5 от 2005 г.; изм., бр. 85 от 2009 г.; попр., бр. 88 и 92 от 2009 г.; изм., бр. 2 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2013 г.; доп., бр. 93 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 27 от 2015 г., попр. ДВ. бр. 31 от 2015 г., доп. ДВ. бр. 35 от 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр. 90 от 2015 г.) са проведени обществени консултации през периода 20.06.2017 г. – 20.07.2017 г. За целта през този период проектът на наредбата и мотивите към него бяха публикувани на официалната интернет страница на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на портала за обществени консултации на Министерския съвет, като на заинтересованите лица беше предоставена възможност да се запознават с тях и да представят писмени предложения или становища.

По време на общественото обсъждане постъпиха становища, повечето от които бяха в подкрепа на наредбата. Такива становища се получиха от Камара на енергийните одитори, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) (с конкретни предложения за подобряване на текстовете за производствени сгради), от отделни проектанти и консултанти, които прилагат наредбата.

От Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) се получи подробно становище за несъгласие с повечето от направените изменения и с конкретни предложения за промяна на текстовете. Част от предложенията са отхвърлени, поради това, че са извън обхвата на настоящото изменение на наредбата. В становището на БАИС се съдържат и предложения с основателни аргументи, поради което са приети и  помогнаха за допълнително прецизиране на някои текстове. Тъй като предложенията на БАИС бяха в значителен обем беше взето решение те да бъдат  обсъдени на работна среща, проведена в МРРБ през месец септември. Всички конструктивни предложения, които съответстваха на обхвата на настоящото изменение на нормативния акт са приети и отразени в проекта на наредба, а по други са направени необходимите разяснения със съответните мотиви на съставителите, и е постигнато съгласие между участниците в срещата.

След проведената работна среща част от текстовете на първоначалния проект на наредба са редактирани, а други са допълнени за по-голяма яснота. По-съществени редакции са извършени в:

- чл. 1, ал. 2, където са създадени нови т. 4 и 5, уточняващи обхвата на приложение на наредбата за производствените сгради;

- чл. 2, ал. 1 и 2, където са конкретизирани конкретни изисквания за прилагане на наредбата при производствени сгради  вкл. на методиката от приложение № 3;

-  чл.12, ал. 2, където е извършена нова редакция с оглед по-пълно съответствие с действащото законодателство за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;

- прецизирано е понятието „площ на охлаждания обем“, като новата редакция е    „площ на пода на пространството, което се охлажда“;

- приложение № 1, където е извършен повторен цялостен преглед на приложимите стандарти и са посочени само онези от тях, които са от приложното поле на наредбата и имат превод на български език.

Поради характера на извършените промени в първоначално обявения за публично обсъждане проект на наредба и при зачитане на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност на процеса на обществено допитване е взето решение наредбата да бъде публикувана повторно за обществено обсъждане, за да могат всички заинтересовани страни да се запознаят с допълнително направените промени, както и с приетите и неприетите предложения.

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради, обявен за повторно публично обсъждане е публикуван на официалната интернет страница на МРРБ и на Портала за обществени консултации на МС, като на заинтересованите лица е предоставена възможност да се запознаят с него в 14 дневен срок.

Решението за определяне на по-кратък срок на общественото обсъждане е взето в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 4, изречение второ от ЗНА, като е съобразено със следното:

·   наредбата е ключов методологичен нормативен акт в пакета от подзаконови нормативни актове за енергийна ефективност в България и следва своевременно да бъде приведена в съответствие със Закона за енергийната ефективност, и обнародвана за прилагане;

·  наредбата премина през процес от 30 дневно обществено обсъждане и получи подкрепа от основните заинтересовани страни от нейното прилагане;

·  провеждането на публични консултации и становищата на БАИС и КИИП допринесоха за допълнително подобряване на текстове от проекта на наредба, които са добре познати на заинтересованите страни.


Дата на откриване: 16.10.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 30.10.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари