Обществени консултации

Проект на Правилник за устройството и дейността на Стационарната комуникационна и информационна система

С приетия от Народното събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн. в ДВ, бр. 98 от 09.12.2016 г.) е изменен чл. 105б, съгласно който Стационарната комуникационна и информационна система е военно формирование е юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на отбраната за осъществяване на комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана на системата за командване и управление на въоръжените сили, комуникационно свързване на Министерството на отбраната към национални и международни мрежи и системи, развитие и експлоатация на Интегрираната комуникационно-информационна система за управление на страната и въоръжените сили при извънредно положение, военно положение или положение на война, в интерес на отбраната и сигурността на страната.

С правилника се дава правна регламентация на устройството и дейността на Стационарната комуникационна и информационна система (Стационарната КИС). Стационарната КИС е военно формирование за осъществяване на:

1.  Комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана на системата за командване и управление на въоръжените сили;

2.  Комуникационно свързване на Министерството на отбраната към национални и международни мрежи и системи;

3.  Експлоатация и поддръжка на Интегрираната комуникационно-информационна система (ИКИС) за управление на страната и въоръжените сили при извънредно положение, военно положение или положение на война, в интерес на отбраната и сигурността на страната.

Съгласно правилника, Стационарната КИС се ръководи и представлява от командир. Командирът на Стационарната КИС е военнослужещ пряко подчинен на министъра на отбраната, които се назначава от министъра на отбраната. Той е пряк ръководител на целия личен състав на Стационарната КИС.

С правилника се регламентират и основните функционални задължения на структурните му звена.

Във връзка с изпълнение на „План за развитите на въоръжените сили до 20020 г.”, утвърдено от министъра на отбраната ново длъжностно разписание от 01 юли 2017г., налага необходимостта правилника да влезе в сила от 1 юли 2017 г.  

За обезпечаване на коректното изпълнение на функциите на Стационарната КИС, се налага срок за осъществяване на обществените консултации да бъде в рамките на 14 дни на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове (нова ДВ, бр.34 от 2016 г., в сила от 04.11.2016 г. 


Дата на откриване: 6.10.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 19.10.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари