Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните мероприятия, включени в календара на Община Бургас

В изпълнение на националната политика за развитие на физическото възпитание и спорта, Община Бургас подпомага финансово спортните организации да организират спортни мероприятия. Провеждането на същите попада в хипотезата на чл. 59, ал. 4 и чл.4а, т. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), а именно насърчаване на децата и младежта да се занимават с физически упражнения, спорт, спортни игри и туризъм сред природата чрез провеждането на спортни мероприятия – състезания и прояви. Съгласно чл. 59, ал. 6 ЗФВС условията и редът за финансиране и подпомагане следва да се определят с наредби на общинските съвети. Към настоящия момент има нормативна регламентация единствено по отношение на предоставянето на целеви субсидии на клубовете за спортната им дейност в действащата Наредба за финансово подпомагане на бургаски спортни клубове, приета с Решение на Общински съвет – Бургас по т. 2 от заседанието, проведено на 23.02.2017 г. (Протокол № 8). Необходимостта от нормативно разписан ред за предоставяне на средства за организиране на мероприятия е се обосновава и от задължението за обективно разпределяне на заложените в бюджета на Община Бургас средства за спортни мероприятия.


Дата на откриване: 2.10.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 1.11.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари