Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари

Предвидените с проекта на наредба изменения и допълнения са следните:

1.    Предложените с § 1 от проекта на наредба промени в чл. 4 от Наредба № 11 имат за цел уеднаквяване на цитираните разпоредби, касаещи изискванията към лицата, извършващи международен превоз на пътници и товари, с тези на Закона за автомобилните превози.

През 2016 г. влезе в сила Регламент (ЕС) 2016/403 на Комисията от 18 март 2016 г. за допълнение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на класификацията на тежките нарушения на правилата на Съюза, които могат да доведат до загуба на добрата репутация на автомобилния превозвач, и за изменение на приложение III към Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 74/8 от 19 март 2016 г.) (Регламент (ЕС) 2016/403), уреждащ обществените отношения, свързани с извършването на тежки нарушения в автомобилния транспорт, като е регламентирано и наличието на какви нарушения може да доведе до загуба на „добрата репутация“ на автомобилния превозвач. В табличен вид е уредена категоризацията, видовете и степените на тежест на нарушенията. Предвидена е и формула, по която, след установяване на нарушението и съобразяване с поместените в таблицата критерии, да се започва процедура по отношение на „добрата репутация“ на превозвача. Задълженията на Република България, произтичащи от учредителните договори на Общността, както и задължителния характер на този акт, предпоставят привеждането на националното законодателство в съответствие с правото на ЕС. Това са причините, наложили изменението и допълнението  на Закона за автомобилните превози, обнародвано в ДВ, бр. 9 от 26.01.2017 г., което неминуемо води и до промяна на определени подзаконови нормативни актове.

Допълнителната предпоставка за определяне на превозвача като „благонадежден“, предвидена чл. 7, ал. 4 от Закона за автомобилните превози, посредством препращане към Регламент (ЕС) 2016/403, следва да бъде уредена и с изменение и допълнение на чл. 4 от Наредба № 11.

2.    С предложената в § 2 промяна в чл. 58 от Наредба № 11 се внася яснота по отношение на изискванията към водачите и какви документи трябва да притежават за упражняване на професията.

На психологически годните, по смисъла на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата, водачи се издава свидетелство, което удостоверява тяхната психологическа годност. А на отговарящите на изискването за квалификация, по смисъла на наредбата по чл. 7б, ал. 5 от Закона за автомобилните превози, водачи се издава карта за квалификация. Ето защо и текстът на разпоредбите на чл. 58, ал. 1, т. 3 и 4 от Наредба № 11 трябва да бъде променен, за да се улеснят всички заинтересовани лица (органи, водачи, превозвачи). Психологическата годност и квалификацията на водача се удостоверяват чрез двата свидетелстващи документа. Следователно и притежанието им от водачите е достатъчна гаранция за тяхната квалификация и психологическа годност.

3.    С предложените в § 3 и § 4 допълнения в приложение № 6 към чл. 8, ал. 1 и приложение № 11д към чл. 10, ал. 3 от Наредба № 11 се отстранява съществен пропуск в заявленията за издаване на лиценз на Общността и заверени копия на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз и за продължаване срока на валидност на лиценз на Общността и заверени копия на лиценз на Общността за международен автомобилен превоз.

С изменението и допълнението на Наредба № 11, обнародвано в ДВ, бр. 20 от 15.03.2016 г., отпадна изискването установяването на територията на Република България да се доказва от кандидата за издаване на лиценз на Общността или превозвача, подаващ заявление за продължаване срока на валидност на лиценза на Общността, чрез предоставяне на декларация по образец.

            Към момента съответствието с изискването за установяване на територията на страната съгласно чл. 5 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета се установява след извършване на нарочна проверка от служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, в резултат на която се съставя протокол. В образеца на подаваните заявления по приложение № 6 и приложение № 11д от Наредба № 11 обаче, не е предвидено, че кандидатът за лиценз на Общността или превозвачът трябва да посочи адресите на офис, гаражна площ и експлоатационен център, на които следва да бъдат извършени проверките от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и което е отстранено в предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11.

Лице за контакт:
Людмила Христова
Директор на дирекция "Автомобилни превози"
Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Тел. 02/930 88 44


Дата на откриване: 29.9.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 29.10.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари