Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево

Съгласно чл.8 от Закона за нормативните актове (ЗНА) всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен, неуредени от тях обществени отношения с местно значение. Ако наредба противоречи на нормативен акт от по-висока степен се прилага по-високия по степен акт. В тази връзка и на основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси, Общинският съвет е приел Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево.
 
І. Причини, които налагат приемането на изменение и допълнение на Наредбата

Съгласно действащата нормативна уредба в Закона за местните данъци и такси такса битови отпадъци се определя на база количество отпадък, а когато установяването на база количество не е възможно, това става на база друга основа, определена от Общинския съвет. В тази връзка предлагаме да бъде променен досегашният текст на чл. 19, ал. 5, т. 2, като основата за определяне на такса битови отпадъци за недвижимите нежилищни имоти на предприятията стане по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка.  В началото на 2017 г. беше преустановено функционирането на местното депо за битови отпадъци. В следствие на това някои от услугите по Наредбата вече не се предоставят от Община Раднево, което налага актуализиране на списъка с услуги.  Също така е необходимо  да се прецизира кои цени на услуги са крайни цени и върху кои се начислява ДДС. По отношение на останалите изменения и допълнения се цели прецизиране на текстовете от Наредбата.
 
ІІ. Цели, които се поставят:

Да се актуализират списъкът и цените на предоставяните от Община Раднево административни услуги. Едновременно с това проектът има за цел да регулира адекватни финансови постъпления от предоставяните услуги. 
 


Дата на откриване: 25.9.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Раднево
Дата на приключване: 25.10.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари