Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 4.03.1999 г. за безопасен превоз на опасни товари по въздуха, издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 25 от 19.03.1999 г., в сила от 18.04.1999 г.

В проекта са съобразени актуалните изисквания на Техническите инструкции (ТИ) на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) по безопасен превоз на опасни товари по въздуха - документ 9284-AN/905 и Правилника на Международната организация за въздушен транспорт (ИАТА) за превоз на опасни товари по въздуха (ПИ).

            В § 3 – чл.4 от проекта, се предвижда министърът или оправомощено от него лице да разрешава изключение от спазването на всички или някои от разпоредбите на наредбата в случай на извънредни обстоятелства. Разпоредбата се създава, за да може се актуализира и допълни съдържанието на Заповед № РД- 08-599/20.12.2007 г., на министъра на транспорта, която е издадена преди десет години.

В § 6 – чл.11 от проекта, са съобразени актуалните изисквания на дял 2, т.2.2.1. от ПИ;

            В § 7 - чл.12 от проекта, са включени изискванията на т. 1.1. от ТИ, както и изискванията на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба;

            В § 23 – чл. 47, се създават основанията за съдържанието на информацията, която следва да бъде предоставена на командира на въздухоплавателното средство, при превоза на опасни товари.

Лице за контакт:
Веселина Трифонова
Гл. експерт в отдел "МС"
ГД "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Еmail: vtrifonova@caa.bg


Дата на откриване: 18.9.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 18.10.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари