Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура"

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура", приет с Постановление № 295 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2009 г., изм. бр. 102 от 2010 г., бр. 52, 83 и 97 от 2011 г., бр. 14, 22, 60 и 81 от 2012 г., бр. 93 от 2013 г., бр. 60 и 102 от 2014 г., бр. 57 от 2015 г. и бр. 88 от 2016 г.)

Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура", приет с Постановление № 295 на Министерския съвет от 2009 г. е във връзка с оптимизиране на структурата и ефективността на работа в Агенция „Пътна Инфраструктура“. Структурните промени се налагат, както от прехвърлянето на дейности от закритата Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ (НКСИП) без финансова обезпеченост за персонала, изпълняващи тези дейности, така и от създаването на нови дирекции и разделянето на съществуващи с цел повишаване ефективността и прозрачността в управлението на пътния сектор.

При подготовката на проекта на нормативен акт са взети предвид и предложенията на Световната банка за структурна промяна по реализиран проект през 2014 г. „Подпомагане на Агенция „Пътна инфраструктура” за подобряване управлението на пътния сектор, капацитета, оперативната и финансова устойчивост”, както и за повишаване на усвояването на средства от Европейския съюз.

Изготвен е разчет за увеличение на разходите за “Персонал” без да се променя общия бюджет на Агенцията. С това се цели задържането на квалифициран персонал, намаляване на текучеството и привличане на висококвалифицирани кадри за новосъздадените дирекции, както и за изпълнение на изискванията на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.


Дата на откриване: 15.9.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 15.10.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари