Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища

Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища е издадена на основание чл. 175а, ал. 2 от Кодекса на търговското корабоплаване и съдържа правила относно условията и реда за превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешните водни пътища и за обработката им в българските пристанища, в т.ч. изискванията към консултантите по безопасността при превоз и обработка на опасни товари по вътрешните водни пътища.

Република България е страна по Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища (ADN), подписано в Женева, Конфедерация Швейцария, на 26 май 2000 г. (обн., ДВ, бр. 43 от 2008 г.), ратифицирано със закон – обн., ДВ, бр. 9 от 2006 г. Затова от 29 февруари 2008 г., когато ADN влиза в сила, превозът на опасни товари по вътрешните водни пътища на Република България и обработката на опасни товари в българските речни пристанища се осъществява в съответствие с правилата на това споразумение. Дванадесет месеца по-късно, на 28 февруари 2009 г., влизат в сила и Правилата към ADN, които  включват предписания относно международния превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища и предписания и процедури относно проверките, издаването на свидетелства за одобрение, признаването на класификационни общества, дерогирането, специалните разрешения, контрола, обучението и изпитването на експертите, и съгласно чл. 2 от Споразумението са неразделна част от него.

Разпоредбите на Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища относно превоза и обработката на опасни товари по вътрешните водни пътища представляват мерки на национално ниво, целящи да осигурят точното изпълнение на клаузите на ADN. С Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 16 от
2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища (обн., ДВ, бр. 45 от 2017 г.) Правилата към ADN, в приложимата след 1 януари 2015 г. редакция, станаха част от националната правна система на Република България като Приложение № 1 към чл. 9, ал. 2 от наредбата.

В чл. 20 от ADN е регламентирана процедурата, по която се внасят изменения в Правилата към ADN. Периодичното им изменение и допълване се прави с оглед адаптирането им към научния и технически прогрес, включително и развитието на новите технологии. Приетите по реда и при условията на чл. 20 от ADN промени в Правилата към ADN влизат в сила за всички държави – страни по ADN, в това число и за Република България. Последните промени в Правилата към ADN са изготвени по време на 25-та, 26-та, 27-ма и 28-ма сесии на Комитета по безопасност на ADN (създаден в съответствие с чл. 18 от Споразумението) и са приети на Шестнадесетата сесия на Административния комитет на ADN, проведена на 29 януари 2016 г. в Женева, Конфедерация Швейцария. Същите са в сила за държавите – страни по ADN, от 1 януари 2017 г.

Същевременно, за да бъде създаден общ режим, покриващ всички аспекти на вътрешния превоз на опасни товари в държавите – членки на Европейски съюз е приета Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно вътрешния превоз на опасни товари (ОВ, L 260 от 30 септември 2008 г.). Съгласно нейните изисквания и по-специално Приложение III, раздел III.1 от нея, при превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища, осъществяван в границите на територията на отделна държава-членка на Европейския съюз или между държави-членки, задължително следва да се прилагат Правилата към ADN, както и клаузите на чл. 3, букви „е“ и „з“ и чл. 8, параграфи 1 и 3 от ADN.

Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно вътрешния превоз на опасни товари е изменяна многократно, но три от промените са свързани с адаптирането ѝ към развитието на науката и технологиите, в това число и с оглед съобразяване на промените, които се внасят в Правилата към ADN. До този момент подобни промени са извършени с: 1) Директива 2012/45/ЕС на Комисията от 3 декември 2012 г. за привеждане за втори път в съответствие с научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО относно вътрешния превоз на опасни товари (OB, L 332 от 4 декември 2012 г.); 2) Директива 2014/103/ЕС на Комисията от 21 ноември 2014 г. за привеждане за трети път в съответствие с научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари (OB, L 335 от 22 ноември 2014 г.) и 3) Директива (ЕС) 2016/2309 на Комисията от 16 декември 2016 г. за адаптиране за четвърти път към научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари (OB, L 345 от 20 декември 2016 г.). Изискванията на първите два акта на вторичното право на Европейския съюз, в частта относно превоза на опасни товари по вътрешните водни пътища, са въведени в националното ни законодателство съответно с параграф единствен на Наредбата за допълнение на Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища (обн., ДВ, бр. 67 от 2013 г.) и с § 1 от Наредбата за допълнение на Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища (обн., ДВ, бр. 59 от 2015 г.).

Целта на настоящото изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища е да бъдат въведени в българското законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2016/2309 на Комисията от 16 декември 2016 г. за адаптиране за четвърти път към научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари, в частта ѝ относно превоза на опасни товари по вътрешни водни пътища (чл. 1, параграф 3 от нея).

Изработването на проекта на наредба е включено като мярка № 100 в Плана за действие за 2017 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, приет с Решение № 35 на Министерския съвет от 19 януари 2017 г.

С § 1 от представения проект на наредба се предлага да бъде допълнена разпоредбата на чл. 9, ал. 2 от Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища, като изрично се укаже приложимата редакция на Правилата към AND, както изисква чл. 1, параграф 3 от Директива (ЕС) 2016/2309 на Комисията от 16 декември 2016 г.

Предлаганото изменение и допълнение на § 1а от Допълнителните разпоредби на Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища (§ 2 от проекта на наредба) има за цел да бъде изпълнено изискването на чл. 2, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/2309 на Комисията от 16 декември 2016 г.

С § 3 от проекта на наредба се изменя Приложение № 1 към чл. 9, ал. 2 от Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища, съдържащо текста на Правилата към ADN, така че същото да отразява актуалната, приложима след 1 януари 2017 г., редакция на тези правила. Предложената формулировка на разпоредбата е съобразена с обстоятелството, че промените в Правилата към ADN (и съответно в Приложение № 1 към чл. 9, ал. 2 от Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища) са многобройни, важни и засягат всички негови части.

С последния параграф – заключителната разпоредба от проекта на наредба, в съответствие с нормата на чл. 6, ал. 1 от Закона за „Държавен вестник“, се предвижда измененото Приложение № 1 към чл. 9, ал. 2 от Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища да бъде обнародвано като притурка на „Държавен вестник“, с оглед на значителния му обем – 1 247 (хиляда двеста четиридесет и седем) страници.

За изпълнение на изискванията на чл. 3, ал. 4, т. 1 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г., изм., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19 и 65 от 2010 г., попр., бр. 66 от 2010 г., изм., бр. 2 и 105 от 2011 г., доп., бр. 68 от 2012 г., изм., бр. 62, 65 и 80 от 2013 г., изм. и доп., бр. 53 от 2014 г., изм., бр. 76 от 2014 г., изм. и доп., бр. 94 от 2014 г., изм., бр. 101 от 2014 г., изм. и доп., бр. 6 от 2015 г., изм., бр. 36 от 2016 г., изм. и доп., бр. 79 от 2016 г., изм., бр. 7 и 12 от 2017 г., изм. и доп., бр. 39 от 2017 г.) е изготвена и се прилага таблица за съответствие с нормите на европейското право. Приложено е и становище на Работна група 9 „Транспортна политика”.

В съответствие с разпоредбите на чл. 26, ал. 2 – 4 от Закона за нормативните актове по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища са проведени обществени консултации. За целта проектът и докладът към него са публикувани на официалната интернет страница на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет като на заинтересованите лица е предоставена възможност да се запознаят с тях и да представят писмени предложения или становища по проекта на нормативен акт в 14-дневен срок от публикуването.

Решението за определяне на по-кратък срок за обществено обсъждане на проекта на акт е взето в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове, като е съобразено следното:

Ø проектът на наредба включва общо 4 (четири) параграфа, като 3 (три) от тях имат по-скоро технически характер;

Ø провеждането на публични консултации по отношение на предложените с § 3 от проекта на наредба промени в Приложение № 1 към чл. 9, ал. 2 от Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища (основната като обем и съдържание част от изменителната наредба) на практика е безпредметно, тъй като Правилата към ADN, в приложимата от 1 януари 2017 г. редакция, вече са в сила за Република България като страна по Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища;

Ø с писмо № С(20017) 4800/3 от 18 юли 2017 г. Европейската комисия официално уведоми Република България, че с решение от същата дата е поставила начало на процедура за нарушение № 2017/0301 по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз за това, че Република България не е въвела в срок изискванията на Директива (ЕС) 2016/2309 на Комисията от 16 декември 2016 г. за адаптиране за четвърти път към научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари (OB, L 345 от 20 декември 2016 г.).

Лице за контакт:
Павлинка Ковачева
Директор на дирекция „ППУ“, Изпълнителна агенция „Морска администрация“,
Тел. 02/930 09 10


Дата на откриване: 15.9.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 29.9.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари