Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 24.10.2016 г. за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците

Съгласно чл. 215, ал. 1, т. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование лице, което страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването, съгласувано с министъра на образованието и науката, не може да заема длъжност на педагогически специалист. На това основание е издадена Наредба № 4 от 24.10.2016 г. за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, като преди обнародването на наредбата (близо 4 месеца) не бяха изразени никакви становища и мнения от заинтересованите страни.


Дата на откриване: 11.9.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 11.10.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 септември 2017 г. 19:31:47 ч.
deyanailieva

Предпоставки за тълкувания

От проекта не стават ясни неща, които са описани в мотивите, например:

1. Не става ясно каква е перидиочността или че може да няма периодичност, а работодателят решава кога да се проведат такива прегледи. Това е видно само от мотивите.

Предлагам в текстът на чл. 5, ал. 2 да бъде така:

(2) Прегледът по ал. 1 се организира от работодателя по негова преценка.

2. Изискването за организиране на прегледа от работодателя създава въпрос относно това кой плаща. Възприемането на този преглед като "периодичен" може да създаде аналогия с изискването на чл. 287, ал. 2 КТ. От мотивите обаче е видно, че разходът е за задължените лица.

Предлагам да се добави чл. 3 към чл. 5 със следния текст:

"Прегледът е за сметка на лицата, заемащи длъжност на педагогически специалист.."

3. Не е решен въпроса с последвщаите действия на работодателя, ако педагогическият специалист страда от описаните заболявания.

Тези заболявания обуславят защита по чл. 333 КТ, а съгласно решение на Висшия касационен съд от 2011 г. , когато заболяване на работника не му позволява да изпълнява заеманата длъжност, това не е основание за уволнението му поради обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор.

Работодателят няма право да задължи работещия да се яви на ТЕЛК, ако не получи разрешение от ИТ не може да прекрати трудовото правоотношение, не може да го задължи да ползва неплатен  отпуск до евентуално възстановяване (което може да се очаква само в 2-3 от заболяванията), тохава какво ще го прави?

 

 

05 октомври 2017 г. 14:37:25 ч.
Милена Ризова

Коментар

Здравейте,

Бих желала да изразя становище по проекта на Наредба („Проектът“) за изменение на Наредба № 4 от 24 октомври 2016 г. за определяне на заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците („Наредбата“), публикуван за обществено обсъждане на 11 септември 2017 г.

Заглавие на Наредбата. Обхват.

Разпоредбата на § 1 от Проекта предвижда заглавието на Наредбата да се промени така, че да стане Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист.

Сегашното заглавие на Наредбата съответства напълно на разпоредбата на член 215, алинея 1, точка 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с приложенията на която се издава Наредбата. Предложената промяна в заглавието на Наредбата стеснява неоснователно обхвата на приложение на Наредбата, като го ограничава единствено до длъжностите на педагогически специалисти. Подобно ограничение би било в противоречие с разпоредбата на член 215, алинея 4 от Закона за предучилищното и училищното образование, според която изискванията за заемане на длъжност на педагогически специалист се прилагат и по отношение на всички останали длъжности в детските градини и училищата.

Поради горното считам, че промяната на заглавието на Наредбата съгласно предложението в проекта би било в противоречие с разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование и поради това сегашното заглавие следва да се запази.  

Също така считам, че е препоръчително да се обсъди допълнение на член 1 от Наредбата, като текстът бъде променен по следния начин: „С тази наредба се определят заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците и които представляват пречка за заемане на длъжност на педагогически специалист, както и на всяка друга длъжност в детските градини, в училищата, в центровете за подкрепа за личностно развитие, включително и в центровете за специална образователна подкрепа.“ Допълнения в този смисъл могат да бъдат направени и в разпоредбите на член 4 и 5 от Наредбата. По този начин ще стане недвусмислено ясно, че Наредбата се прилага и по отношение на всички длъжности в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, като така ще се синхронизира законовата и подзаконовата нормативна уредба.

Прекратяване на трудовото отношение при възникване на обстоятелство, което е пречка за заемане на длъжността

Разбирам, че въпросът за прекратяване на трудовото отношение при възникване на обстоятелство, което се явява пречка за заемане на длъжността, не е проблем на Проекта и не може да бъде уреден в Наредбата. Все пак, бих желала да посоча, че съществува неяснота относно правното основание за прекратяване на трудов договор с педагогически специалисти/ друг служител в училище или детска градина, който не отговаря на изискванията за изпълнение на длъжността. В разпоредбата на член 215, алинея 3 от Закона за предучилищното и училищното образование („ЗПУО“) е посочено, че при възникване на обстоятелство, което се явява пречка за изпълнение на длъжността, трудовият договор се прекратява при условията и по реда на Кодекса на труда. В същото време Кодексът на труда не предвижда подходящо основание и процедура, които да бъдат използвани от работодателя за прекратяване без предизвестие на трудовия договор на засегнатия служител при настъпване на съответното обстоятелство. Този недостатък на нормативната уредба следва да бъде отстранен своевременно, тъй като се затруднява практическото приложение на разпоредбата на член 215 от Закона за предучилищното и училищното образование.

 

С уважение,

Милена Ризова, адвокат, член на Софийска адвокатска колегия