Обществени консултации

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТТА НА ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА 2016 Г.

Проектът на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете за 2016 г.  отразява цялостното развитие на политиката в областта на равнопоставеността между жените и мъжете в Република България.

Държавната политика в областта на равнопоставеността на жените и мъжете и недискриминацията по признак „пол” е хоризонтална и обединява действията на изпълнителната власт на всички нива. Провежда се чрез съчетано прилагане на интегриран (мейнстрийминг) подход и временни насърчителни мерки, за което е необходим ефективен национален институционален механизъм. От 2000 г. Министерството на труда и социалната политика организира и координира на национално ниво провеждането на държавната политика на Република България в областта на равнопоставеността на жените и мъжете в сътрудничество с множество институции и организации.

Докладът е израз на ангажираността на българското правителство по изпълнението на политиката по равнопоставеност и е резултат от дейността на всички заинтересовани страни в т.ч. всички членове на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към МС.

Целта на доклада е да представи, както развитието на политиката в областта на равнопоставеността между жените и мъжете през 2016 г. в страната ни, така и да отрази постигнатите резултати.

Особено значима стъпка, направена от страната ни в посока осигуряване равнопоставеността на половете е приемането на Закон за равнопоставеност на жените и мъжете (Обн. ДВ. бр.33 от 26 Април 2016 г.), както и приемането на актуализирана Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2016-2020 г.  (приета с Решение № 967 на МС от 14 ноември 2016 г.), чиято основната цел е създаването и прилагането на дългосрочна и устойчива държавна политика за постигане на равнопоставеност на половете.

В Доклада е поставен фокус върху пет основни приоритетни области: повишаване на участието на жените на пазара на труда и равна степен на икономическа независимост; намаляване на разликите по пол в заплащането и  доходите; насърчаване на равенство между жените и мъжете в процесите на вземане на решения; борба с насилието, основано на пола и защита и подкрепа за жертвите и промяна на съществуващите в обществото стереотипи по пол в различни сфери на обществения живот.

 Лицe за контакт:

Ани Евгениева, главен експерт в отдел РВАСП, дирекция ПХУРВСП,

тел.: 02/8119 418, ел. адрес: aevgenieva@mlsp.government.bg


Дата на откриване: 1.9.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 1.10.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
14 септември 2017 г. 09:48:00 ч.
diana.v.1960

Дискреминация на жените родени 1960 г

Съгласно правният вакуум  при тълкуване на чл.4б от Кодекса за социално осигуряване от страна, се даде възможност за грубо нарушаване на равнопоставеността между жените и мъжете. Жените родени през 1960 и 1961 г. нямаха възможност да прехвърлят личните си партиди към фонд "Пенсии" на НОИ, а за мъжете възможността остана. Не беше предвиден и преходен срок в § 51 от Преходните и заключителни разпоредби, което действие ще доведе на обричане на две поколения български жени, да получат социална пенсия при 44 г. трудов и осигурителен стаж.