Обществени консултации

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД ЗА ПРЕДПРИЕТИТЕ МЕРКИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ ПРЕПОРЪКИ НА КОМИТЕТА ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ВСИЧКИ ФОРМИ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЖЕНИТЕ

Проектът на Доклад отразява постигнатите резултати в рамките на приетия с Решение на Министерския съвет № 438 от 25 юли 2013 година План за действие за изпълнение на Заключителните препоръки към Република България, отправени от Комитета на ООН, за премахване на дискриминацията по отношение на жените (CEDAW) по повод консолидирания IV-VII периодичен доклад на България, относно изпълнението на Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените.

Планът за действие е в допълнение на задълженията, които са от компетентност на всяка институция и организация, по изпълнението на Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените.

Министерството на труда и социалната политика координира предоставянето на информация за изпълнението на заложените мерки от всички ангажирани институции и организации и предлага на Министерския съвет за одобрение настоящия Доклад.

В проекта на доклада е обърнато внимание върху националния механизъм за постигане на напредъка на жените, правната рамка за равенство, временните насърчителни мерки, насърчаване на балансираното участие в процесите на вземането на решения в икономиката, с оглед оползотворяване на потенциала на високо образованите и квалифицирани специалисти, повишаване на информираността и чувствителността по проблемите на равнопоставеността на половете и антидискриминацията.

Фокус е поставен и върху предотвратяване на насилието върху жени, борба с трафика, съвместяване на професионалния и семейния живот, популяризиране на политиката в областта на равнопоставеносттта на жените и мъжете на национално ниво и други.

България стриктно съблюдава своите ангажименти по Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW) и настоящия доклад ще послужи за представянето на Република България при защитата на следващия периодичен доклад на 72-рата сесия на Комитета на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените.

 Лице за контакт:

Гинка Машова, държавен експерт в отдел ИХУ, дирекция ПХУРВСП, служебен телефон: 02/8119 667, ел. адрес: g.mashova@mlsp.government.bg


Дата на откриване: 30.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 30.9.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
14 септември 2017 г. 12:13:47 ч.
Областна администрация Разград

Предложение за допълнение на Доклада за предприетите мерки по прилагането на Плана за действие за из

Коментар от Областна администрация Разград.

Запознахме се детайлно с проекта на Доклада за предприетите мерки по прилагането на Плана за действие за изпълнение на Заключителните препоръки към Република България, отправени от Комитета на ООН, за премахване на дискриминацията по отношение на жените (CEDAW) и бихме желали да предложим текстът на доклада да бъде допълнен с информация за създадените и приложени редица добри практики в областта на превенцията на домашното насилие в област Разград, които може да бъдат мултиплицирани в цялата страна.

През последните 10 години в област Разград са направени редица важни стъпки за създаване на модел за партньорство по превенция на домашното насилие. Има добра нормативна основа за развитие на подходящи социални услуги (в Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Разград 2016 – 2020 г. е включена специална тема за превенция на домашното насилие), налице е засилено сътрудничество между институциите (подписан е Местен механизъм за приложение на ЗЗДН – 2011 г. и е създаден Областен съвет за превенция на домашното насилие в област Разград – 2016 г.), направени са сериозни инвестиции в социален капитал, увеличен е административния капацитет (б.а. обучения, учебни посещения, кръгли маси, форуми, работни срещи), улеснени са процедурите на взаимодействие и координация.

Във връзка с това, с молба за допълване на Доклада, изпращаме на Министъра на труда и социалната политика следните документи:

·         Добри практики в процеса на превенция на домашното насилие в област Разград;

·         Предложение за допълнения на Доклад за предприетите мерки по прилагането на Плана за действие за изпълнение на Заключителните препоръки към Република България, отправени от Комитета на ООН, за премахване на дискриминацията по отношение на жените (CEDAW).

 

26 септември 2017 г. 23:10:47 ч.
tishevka

Проверка на данни в доклада и предложение за подобрения

 

 

 

Бихме искали да предложим от името на организации, които представляваме, някои подобрения и да препоръчаме проверка на данни, цитирани в доклада. Подготвяме писмо до Министъра на труда и социалната политика.