Обществени консултации

Проекти на наредби за изменение и допълнение на наредби в областта на транспорта в изпълнение на РМС № 338/2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса

В изпълнение на т. 3 от РМС № 338/2017 г., с която се възлага на министрите, в срок до 15 август 2017 г., да изготвят и да публикуват за обществено обсъждане, проекти за изменение и допълнение на нормативните актове, с които да бъде намалена административната и регулаторната тежест върху гражданите и бизнеса, Ви представям проекти на наредби за изменение и допълнение на наредби в областта на транспорта, издадени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Част от мерките, свързани с намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса засягат ползването на плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение. Мярката засяга Наредба № 5 от 1.09.2004 г. за корабните документи. Изготвена е Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 1.09.2004 г. за корабните документи, с която се увеличава срокът на валидност на контролния талон за преглед: три години за неизвършващи стопанска дейност морски неконвенционални кораби и пет години за малки кораби, плаващи по вътрешните водни пътища. С цел осигуряване на безопасността се създава ново правило, че контролният талон се подновява и в случаите на съществени промени на корпуса, конструкцията, машините или механизмите на кораба.

Проектът предвижда издаването и междинната заверка на свидетелството за управление на безопасната експлоатация на кораба и предотвратяване на замърсяването да се извършва от упълномощеа от ИА МА призната организация по смисъла на Регламент (ЕО) № 391/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно общи правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби (ОВ, L 131 от 28 май 2009 г.), поправка – ОВ, L 74 от 22 март 2010 г., изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1355/2014 на Комисията от 17 декември 2014 г. (ОВ, L 365 от 19 декември 2014 г.) – за морските кораби с неограничен район на плаване или от директора на съответната дирекция „Морска администрация“ или оправомощено от него лице, като е уредено компетентността на различните органи за различните случаи. Издаването и междинната заверка на свидетелствата се извършва след одит за установяване на съответствието с изискванията на Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването, извършен от призната организация или от ИА МА.

В проекта се предвижда изменение на чл. 61, свързано с Наредбата за условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони, приета с Постановление № 374 на Министерския съвет от 2014 г.

 Направените изменения в Наредба № 5 от 1.09.2004 г. за корабните документи  налагат създаването на § 9-12, с които се изменят и отменят приложения.

 Втората група изменения се отнасят до отпадане на изискването да се представя към заявлението за първо издаване на удостоверение за експлоатационна годност на пристанище актуална скица – извадка за имота (или имотите), съставляващ територията на пристанището, от одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри за съответната територия с отразени координати на граничните точки. Предложена е отмяна на чл. 72, ал. 1, т. 2 от Наредба № 9 от 17.10.2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти. Същото изменение засяга случаите на вписването на пристанищата и пристанищните терминали в регистъра – чл. 9, ал. 5, т. 4, и вписването на специализираните пристанищни обекти в регистъра – чл. 9а, ал. 5, т. 3 от Наредба № 19 от 9.12.2004 г. за регистрация на пристанищата на Република България. Останалите промени в Наредба № 9 са свързани с прецизиране на текстове, поради промени в действащото законодателство.

Следващата група изменения са свързани с премахване на изискването за издаване на индивидуален административен акт (заповед на изпълнителния директор на ИАМА), с който се разпорежда извършване на вписването в съответната регистрова книга от Регистъра на пристанищата на Република България. В действащите Наредба № 18 от 3.12.2004 г. за регистрация на пристанищните оператори в Република България и Наредба № 19 от 9.12.2004 г. за регистрация на пристанищата на Република България изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ издава заповед за вписване на оператора в регистъра на пристанищните оператори и заповед за вписване на пристанището, пристанищния терминал или специализирания пристанищен обект в регистъра. С предложените изменения в двете наредби се премахва издаването на заповед на изпълнителния директор на ИАМА, като услугата ще се извършва от упълномощени от него длъжностни лица по вписванията. Услугата ще се извършва изцяло в териториалните дирекции на агенцията в Бургас, Варна, Русе и Лом. На същите длъжностни лица – директори на териториалните дирекции, се дава право да постановяват отказ от вписване в съответните регистрови книги. Изрично се урежда възможността актът да се обжалва пред административния орган, която възможност съществува по силата на чл. 81, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Успоредно с тези изменения са създадени разпоредби (чл. 5, ал. 8 от Наредба № 18 и чл. 9а, ал. 10 от Наредба № 19), с които са приведени сроковете за извършване на административната услуга в съответствие с установените в АПК.

В Наредба № 18 и Наредба № 19 са предложени нови текстове, свързани със служебно събиране на информация от Търговския регистър, Регистър БУЛСТАТ, Регистъра на корабите, плаващи под българско знаме и Регистъра на морските лица в Република България, както и да не се представят договори по § 74, ал. 3 от ПЗР на ЗМПВВППРБ и концесионни договори за достъп до пазара на пристанищни услуги. Изискванията за представяне на удостоверения от съответните компетентни органи, че пристанищният оператор няма задължения за данъци или вноски за социално осигуряване, както и за наличие на производство по несъстоятелност и ликвидация, съгласно законодателството на държавата остава за заявители, които са установени в друга държава-членка на Европейския съюз. Изпълнителна агенция „Морска администрация“ ще събира служебно информация за кораби, плаващи под българско знаме относно свидетелство/временно свидетелство за регистрация на кораба, документите, които се изискват от раздел III на Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи, документ за надеждно комплектоване на кораба с екипаж съгласно Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи и Наредба № 6 от 2012 г. за компетентност на морските лица в Република България и сертификат, че удостоверяващ, че поддържа освидетелствана система за управление на безопасната експлоатация на корабите и предотвратяване на замърсяване от кораби, за корабите.

Съгласно представения проект на Наредба за изменение на Наредба № 57 от 2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз в чл. 56в, ал. 2 т. 2 се  предвижда когато лицето е със седалище в Република България, липсата на задължения по смисъла на чл. 162 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, съответно – разсрочването, се установяват чрез служебна проверка.

 

Лица за контакт:
 

Лице за контакт за НИД на Наредба 5 от 1.09.2004 г. за корабните документи:
Любомира Тошкова
Старши експерт в дирекция „Международни и национални регулации на корабоплаването“
Изпълнителна агенция „Морска администрация“
Тел.: 02 930 0910
E-mail: lyubomira.toshkova@marad.bg
 

Лице за контакт за НИД на Наредба № 9 от 17.10.2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти:
Павлинка Ковачева
Директор на дирекция „Пристанища и пристанищни услуги“
Изпълнителна агенция „Морска администрация “
Тел.: 02 930 0910
E-mail: pavlinka.kovacheva@marad.bg
 

Лице за контакт за НИД на Наредба № 18 от 3.12.2004 г. за регистрация на пристанищните оператори в Република България:
Марко Базлянков
Старши експерт в дирекция „Пристанища и пристанищни услуги“
Тел.: 02 930 0910
E-mail: marko.bazlyankov@marad.bg
 

Лице за контакт за НИД на Наредба № 19 от 9.12.2004 г. за регистрация на пристанищата на Република България:
Павлинка Ковачева
Директор на дирекция „Пристанища и пристанищни услуги“
Изпълнителна агенция „Морска администрация “
Тел.: 02 930 0910
E-mail: pavlinka.kovacheva@marad.bg
 

Лице за контакт за НИД на Наредба № 57 от 2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз:
Даниел Неделков
Главен директор на Главна дирекция „Железопътна инспекция“
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“
E-mail: dnedelkov@mtitc.government.bg


Дата на откриване: 30.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 29.9.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари