Обществени консултации

Проект на Инструкция за взаимодействие и обмен на информация между Националната агенция за приходите и Министерството на труда и социалната политика

Проектът на Инструкция за взаимодействие и обмен на информация между Националната агенция за приходите и Министерството на труда и социалната политика е акт, който се издава на основание чл. 23, т. 1 и чл. 26, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за Националната агенция за приходите. В съответствие с разпоредбите на ЗНАП Националната агенция за приходите осъществява взаимодействие и обмен на информация с други държавни и общински органи във връзка с функциите им, възложени със закон, като редът и начинът за това се уреждат със съвместни инструкции.
Основните форми на взаимодействие между Националната агенция за приходите и Министерството на труда и социалната политика са обмен на информация, необходима за изпълнението на законоустановените им функции, принудително събиране от НАП на публични и частни държавни вземания, установявани от МТСП, провеждане на съвместни обучения или семинари, съвместна работа с обществеността и средствата за масово осведомяване, оказване на експертна помощ съобразно компетентността на органите на НАП и МТСП.

 

Отговорна дирекция:"Данъчна политика"
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 29.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 28.9.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
01 септември 2017 г. 14:17:50 ч.
BIA_bg

Становище на БСК

Становището на БСК относно проекта на инструкция е публикувано на адрес https://bia-bg.com/standpoint/view/23410/