Обществени консултации

Проект на Правилник за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

На основание на § 21, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности със заповед на министъра на образованието и науката се преобразуват в регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) по чл. 50, ал. 3 за осъществяване на дейностите по чл. 50, ал. 1, т. 2, 3 и 5 от ЗПУО.

Правилникът за устройството и дейността на регионалните центрове урежда:

1. Управлението и правомощията на директора, заместник-директора, както и на педагогическия съвет, като орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси;

2. Функциите и дейностите, които изпълняват регионалните центрове;

3. Структурата и управлението на регионалните центрове;

4. Организацията на дейността на регионалните центрове.

С този Правилник се уреждат функциите, дейностите, структурата, управлението и организацията на дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, които по смисъла на ЗПУО вече са държавни специализирани обслужващи звена по чл. 50, ал.1, т. 2, т. 3 и т. 5, което предполага и нови дейности, свързани с:

- провеждане на държавната политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование;

- организационно и методическо подпомагане на детските градини и училищата по отношение на предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности;

- квалификация на педагогическите специалисти във връзка с приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности;

- осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности в случаите, уредени в ЗПУО.


Дата на откриване: 25.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 25.9.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари