Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение нормативни актове

Проектът на Постановление е разработен в изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса.

С предложения проект на постановление за изменение на нормативни актове се предвижда изменение на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони,  Наредбата за работа с генномодифицирани организми в контролирани условия,  Наредбата за реда и начина на администриране на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове, Наредбата за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и авиационните оператори, участващи в Европейската схема за търговия с емисии и Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите.

С проекта на Постановление още се отстраняват несъответствия на подзаконовата нормативна уредба по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с приетите изменения и допълнения на Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ бр. 12 от 3.02.2017 г.), с който се транспонира Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда. Отстраняват се:

  • несъответствия на текстове за информиране на обществеността за инвестиционни предложения;
  • отсъствие на разпоредби в подзаконовата нормативна уредба, уреждащи възможността за задължително провеждане на ОВОС без процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;
  • несъответствие на изискуемата от възложителя информация във връзка с произнасяне на компетентния орган по околна среда по критериите от Закона за опазване на околната среда (ЗООС);
  • некоректни препратки, породени от транспонирането на Директива 2014/52/ЕС.

Наредбата за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и авиационните оператори, участващи в Европейската схема за търговия с емисии е приета на основание чл. 5, т.1 от Закона за ограничаване изменението на климата (ЗОИК, обн. ДВ, бр.22/11.03.2014 г., изм. и доп., бр. 12 от 3.02.2017 г.). С наредбата се определят реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и авиационните оператори, участващи в Европейската схема на търговия с емисии.

С проекта на Постановление са направени предложения за промени в текстове и изменение на сега действащите такива, свързани с намаляване на изискванията на операторите на инсталациите и авиационните оператори за представяне на документи, които могат да бъдат получени по служебен път.

Наредбата за реда и начина на администриране на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове е приета на основание чл. 5, т. 3 от ЗОИК (обн. ДВ, бр.22/11.03.2014 г., изм. и доп., бр. 12 от 3.02.2017 г.). С наредбата се определят реда и начина на администриране на националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове.

С проекта на Постановление са направени предложения за нови текстове и изменение на сега действащите такива, свързани с намаляване на допълнителните изисквания към документите, които се представят при откриване на партиди и актуализиране на информацията по партидите на оператори на инсталации и на авиационни оператори.

Целта на промените е намаляване на административната тежест на операторите на инсталации и авиационните оператори, участващи в Европейската схема за търговия с емисии.

С измененията в Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите се предвижда намаляване на отделни такси, както и премахване на такси за организациите, които поемат доброволни ангажименти по отношение на опазването на околната среда.


Дата на откриване: 17.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 16.9.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
17 август 2017 г. 12:10:35 ч.
Калин Гавраков - Нетфоком ЕООД

Предложение 1

Според мен, така изписани условията за влизане в сила в Преходни и заключителни разпоредби, параграфи 10 и 11 ще доведат до правен хаос. Цитирам дословно вашето предложение:

§ 10. Текущите процедури за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, по които е внесено искане по чл. 93, ал. 5 ЗООС до влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ., бр.12 от 2017г.), се довършват по досегашния ред.

§ 11. Текущите процедури за оценка на въздействието върху околната среда, по Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, по които са проведени консултации с компетентните органи за вземане на решение по ОВОС по заданието за обхвата и съдържанието на ОВОС и са започнали до влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ. бр.12 от 2017г.), се довършват по досегашния ред

Към днешна дата (17.08.2017г.) ЗИД на ЗООС (изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2017г.) много отдавна е вече в сила (още на третият ден  (06.02.2017г.) след публикуването му в ДВ, понеже няма текст за влизането му в сила. В този случай се задейства чл. 5, ал. 5, изречение второ на Конституцията на Р. България).

Практически с така изписано условие, всички процедури започнали след дата  06.02.2017г., ще станат незаконосъобразни, при все изричната разпоредба на параграф 21, ал. 2 от ЗИД на ЗООС (ДВ бр.12 от 2017) със смисъл, че  процедурите се извършват по непроменената подзаконова уредба, доколкото не противоречат на закона.

Не може с текст от подзаконов акт (наредба) да обезсилите текст на по-горен акт-закон, т.е. да обезсилите започнатите процедури след дата 06.02.2017г.

Целта е от МОСВ да промените подзаконовата нормативна уредба, като съгласно същия ЗИД на ЗООС в параграф 21 Народното събрание ви е дало срок за изменение на наредбите (06.08.2017г.), цитирам:

§ 21. (1) В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема необходимите изменения и допълнения в подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

(2) Издадените до влизането в сила на този закон подзаконови нормативни актове по прилагането му запазват действието си, доколкото не му противоречат.

            Според мен текстовете на параграфи 10 и 11 трябва да са в смисъл, че процедурите се довършват по досегашният ред, които са започнали преди да влязат в сила дискутираните сега изменения в подзаконовите актове (наредбите).

           Предлагам параграфи 10 и 11 да придобият следната редакция:

§ 10. Текущите процедури за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, по които е внесено искане по чл. 93, ал. 5 ЗООС до влизането в сила на измененията в това постановление, се довършват по досегашния ред.

§ 11. Текущите процедури за оценка на въздействието върху околната среда, по Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, по които са проведени консултации с компетентните органи за вземане на решение по ОВОС по заданието за обхвата и съдържанието на ОВОС и са започнали до влизането в сила на това постановление, се довършват по досегашния ред

            Практически предлагам смисълът на параграф 12, да се прехвърли към параграфи 10 и 11, цитирам:

§ 12. Процедурите по Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, започнали преди влизането в сила на това постановление, се довършват по досегашния ред.

17 август 2017 г. 12:19:35 ч.
Калин Гавраков - Нетфоком ЕООД

Предложение 2

            Предложението да отпадне добавянето на копие от документ за платена такса е неподходящо по следните мотиви:

1.     Навсякъде копието на платежният документ се замества от “Информация за платена такса”.

2.     Данните в информацията практически ще са извадка от платежният документ.

3.     Според мен много по-бързо е да се приложи копие на платежен документ, отколкото да се изписват данни извлечени от него.

Предлагам да остане възможността да се прилага копие на платежен документ, като за целта текстът да придобие следният смисъл:

“копие от документ за платена такса или предоставяне на информация за платена такса и дата на заплащане”

Така всеки потребител на административни услуги ще има свободата да избере, дали да приложи едно копие (което се изготвя точно за две секунди, колкото принтера да го изпечата) или ръчно ще вписва данни извлечени от платежният документ, като отдели специално внимание да не сгреши данните (банкова сметка на платеца, номер на платежен документ и прочие), което ще отнеме поне две минути взиране за изписване и проверка.

17 август 2017 г. 13:17:58 ч.
Калин Гавраков - Нетфоком ЕООД

Предложение 3

Днес 17.08.2017г. на портала сте пуснали за обсъждане проект на ЗИД на ЗООС.

В параграф 2 на проекта в чл. 95, ал. 1 се прави изменение в смисъл, че възложителят на инвестиционни предложения ще информира само компетентният орган, а той от своя страна ще уведомява кмета, който от своя страна обществеността, цитирам:

§ 2. Член 95, ал. 1 се изменя така:

„(1) Възложителят информира писмено компетентния орган за своето инвестиционно предложение. Компетентният орган обявява предложението на интернет страницата си и уведомява писмено кмета на съответната община, район и кметство, който от своя страна обявява инвестиционното предложение на интернет страницата си, ако има такава, или на обществено достъпно място.“

            Подкрепям напълно предложеното в ЗИД на ЗООС, но промените влизат в противоречие с предложените изменения в подзаконовите актове.

 В параграф 1 от проекта за изменение на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, чл. 4, ал. 2 се изменя в смисъл, цитирам:

2. В чл. 4:

а) Алинея 2 се изменя така:

„(2) Едновременно с уведомяването на компетентния орган по ал. 1 възложителят информира писмено и засегнатата общественост, като обявява предложението на интернет страницата си, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин. Възложителят уведомява писмено кмета на съответната община, район и кметство, който от своя страна обявява инвестиционното предложение на интернет страницата си.“

            В измененията на чл. 6, ал. 9 от същата наредба, пак се предвижда, че възложителят информира кмета и обществеността.

            Вижда се, че законът повелява едно, а наредбата (и не само тази) друго.

Като отчетем, че законът е акт с по-висша степен на правна сила от подзаконовият (наредба), то следва наредбата да не противоречи на закона.

            Моля да отчетете и във всички подзаконови актове касаещи Закона за опазване на околната среда да се въведе принципът, че Възложителя уведомява само компетентният орган, а той от своя страна уведомява кметове, засегнато население и/или други държавни институции.

            Можете да изискате допълнителни копия на документите по приложение № 2 и № 5 примерно от Наредбата за ОВОС, но нека принципът да е един и той да е: предложеният в чл. 95, ал. 1 от проекта на ЗИД на ЗООС.

16 септември 2017 г. 17:56:35 ч.
GreenpeaceBulgaria

Позиция относно проекта на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерски съвет.

Здравейте, 

В предвидения срок подаваме позиция относно проекта на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерски съвет.

Пълният текст на позицията на "Грийнпийс"-България и ЕС "За Земята" можете да намерите на този линк: 

https://greenpeace.box.com/s/xi1b5om41teqg0wlc8a6sf6an0zz0xse

Благодаря.

Теодора Стоянова

Координатор "Климат и енергия"

"Грийнпийс"-България