Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 27.06.2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка (обн., ДВ, бр. 63 от 2008 г., изм. и доп., бр. 92 от 2009 г., бр. 14 от 2016 г.)

Предвидените в проекта на наредба изменения и допълнения са в следните основни насоки:

  1. Предложените промени в § 1-4 и § 8-9 от проекта са във връзка с прилагането на комплексно административно обслужване в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и в изпълнение на Протоколно решение № 28 на Министерския съвет от 2017 г. за намаляване на административната и регулаторната тежест при представяните услуги и регулаторни режими.

Предвидено е необходимата информация, която е била предоставяна чрез подаване на съответните документи от заявителя, да се събира по служебен ред, а именно – отпада задължението на лицата, кандидатстващи за издаване на сертификат за извършване на превоз с автобус за собствена сметка и за издаване на разрешително за международен автомобилен превоз на товари за собствена сметка, да прилагат копие на трудовия договор на водача. Информацията за сключените трудови договори с водачите ще бъде получаването по служебен път от Националната агенция за приходите.

 

  1. В § 5, § 6, т. 1 и § 7 от проекта на наредба, с цел да не бъде ограничавана и усложнявана дейността на търговците, е предвидена възможност заповедите по чл. 17, т. 3, буква „б“ и чл. 18, т. 4 от Наредба № Н-8, в които се посочват датата или периодът за извършване на превоза за собствена сметка, часовете на тръгване и маршрутът на движение, с приложен към нея списък на пътниците при превоз на пътници на територията на Република България или видът на товара при превоз на товари и които водачите са длъжни да представят при поискване от контролните органи, да се издават от упълномощени лица от едноличния търговец или управляващия юридическото лице, за чиято сметка се извършва превозът на пътници или товари.
  2. С предложената в § 6, т. 2 промяна на чл. 18, т. 6 от Наредба № Н-8 се коригира несъответствие в наименованието на издаваното удостоверение към лиценза за извършване на обществен превоз на товари на територията на Република България, а именно удостоверението се издава на моторно превозно средство, включено в регистъра по чл. 6, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът на наредба заедно с доклада към него бяха публикувани за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации на Министерския съвет и на електронната страница на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Получените бележки и предложения в периода на обществено обсъждане са отразени в справка на постъпилите становища към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8. За предложенията и бележките, които не се приемат, са изложени мотиви.

Предвид изложеното, предлагам да подпишете приложената Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 27.06.2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка.

Лице за контакт:
Людмила Христова
Директор на дирекция „Автомобилни превози“
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
Тел.: 02 930 88 44
E-mail: lhristova@rta.government.bg
 


Дата на откриване: 16.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 16.9.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари