Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

Предлаганите промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца са в изпълнение на Решение № 338 от 23 юни 2017 г. на Министерския съвет за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител, както и на мерките от Решението по т. 30 от Протокол № 28 от заседанието на Министерски съвет на 28 юни 2017 г.

С предлаганите изменения отпадат следните изискуеми документи:

1. Удостоверение за раждане на детето – при подаване на заявление декларация за получаване на еднократна помощ при раждане на живо дете, еднократна помощ за отглеждане на близнаци, еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година, месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане и на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас.

2. Копия от удостоверенията за раждане на родените (осиновените) от майката деца или удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от общинската администрация – при подаване на заявление декларация за издаване на удостоверение за безплатно пътуване на многодетни майки.

3. Копие от влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите – при подаване на заявление декларация за получаване на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст и на месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година.

Дирекциите „Социално подпомагане“ по служебен път ще извършват справка за декларираните данни в националната база данни „Население“. Копието от влязлото в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите ще се представя само в случаите, в които дирекции „Социално подпомагане“ не могат по служебен път да получат информация за влязлото в сила решение за допускане на развод между съпрузите.


Дата на откриване: 15.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 14.9.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари