Обществени консултации

проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за народните читалища

Основна цел на предлаганите изменения и допълнения, е създаване на законова делегация за издаване на подзаконов нормативен акт, уреждащ реда да вписване в публичния регистъра на народните читалища и читалищните сдружения по чл. 10, ал. 1 от Закона за народните читалища.

Действащият закон регламентира единствено 7 – дневен срок за подаване на заявление от читалищата и читалищните сдружения за регистрация в регистъра по чл. 10, ал. 1 от ЗНЧ. Посоченият срок тече от датата на регистрацията им в съдебния регистър при условията на действащата към момента разпоредба на чл. 10, ал. 3 от ЗНЧ, а след 2018 г. ( съгласно изменение на ЗНЧ – ДВ, бр. 74 от 2016 г. , в сила от 1.01.2018 г.)  от датата на регистрацията им в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията. Издаването на наредба на министъра на културата ще позволи нормативната уредба относно регистрацията на читалищата и читалищните сдружения да бъде приведена в съответствие, като изискванията към читалищата и читалищните сдружения бъдат максимално облекчени, с оглед възможностите за служебно събиране на информация от публичните регистри.

От друга страна не е предвиден срок, в който протича процедурата и се издава съответния удостоверителен документ за вписването в публичния регистър по чл. 10, ал. 1 от ЗНЧ. С предлаганите промени се предвижда вписването в регистъра да бъде извършвано в 14 – дневен срок, като съответно в същия срок ще бъде издавано и удостоверението за вписване.

С въвеждането на срок за предоставяне на административната услуга се цели намаляване на административната тежест в изпълнение на т. 1 от Протоколно решение на Министерския съвет съгласно Протокол № 28 от 28 юни 2017 г., с която се възлага на всички административни органи в срок до 31 юли 2017 г. да извършат детайлен преглед на предоставените от тях услуги и регулаторни режими и да идентифицират възможности за намаляване на административна и регулаторната тежест.


Дата на откриване: 15.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 15.9.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари