Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол

Проектът на НИД на  Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол въвежда в националното законодателство част от разпоредбите (чл.1, ал.ал.1-4, ал.ал.7-8 и ал.13, чл.2, ал.ал.1-3 и чл.4) на Директива 2009/30/ЕО  за изменение на Директива 98/70/ЕО по отношение на спецификацията на бензина, дизеловото гориво и газьола и за въвеждане на механизъм за наблюдение и намаляване на нивата на емисиите на парникови газове и за изменение на Директива 1999/32/ЕО по отношение на спецификацията на горивото, използвано от плавателни съдове по вътрешните водни пътища, и за отмяна на Директива 93/12/ЕИО. Останалата част от разпоредбите на Директива 2009/30/ЕО се въвеждат чрез проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда [чл.1, ал.1, б.„б”, ал.2, б.„а”, т.т.6-8, ал.5 и ал.13 (Приложение IV)] и проект на Закон за енергията от възобновяеми източници (чл.1, ал.2, б.„а”, т.9 и ал.6).


Дата на откриване: 1.3.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 14.3.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари