Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Във връзка с намаляването на административната тежест за бизнеса в проекта  за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове са включени две мерки, които пряко оказват влияние върху административните процедури по издаването на разрешителното за търговия с тютюневи изделия от митническите органи. Първата мярка е свързана с отпадне на изискването за лицата, които са вписани в Търговския регистър и подадат до митническите органи искане за издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия да прилагат към изискуемите документи и декларация, че не са в производство по несъстоятелност или ликвидация. Наличието на това обстоятелство ще се декларира, само от лицата, които не са вписани в Търговския регистър. Втората промяна е за отпадане на задължението за лицата, които подават искане за издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия да декларират пред митническите органи обстоятелството, че не са извършвали търговия и/или съхранение на тютюневи изделия без разрешение през последните 24 месеца. С оглед на предложените промени е предвидена и съответното изменение в образците на документи, които са приложение към правилника за прилагане на закона.

Мерките са в изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представянето на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. С предложението се цели намаляване на броя на изискуемите документи и опростяване на процедурата по предоставяне на услугата с оглед облекчаване дейността на икономическите оператори.

В проекта е предложено старата редакция на разпоредбата на чл. 93, ал. 1 от  правилника, в сила до 1 август 2018 година в съответствие с приложението на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1867 на Комисията от 20 октомври 2016 г. за изменение на приложението към Регламент (ЕО) № 3199/93 на Комисията от 22 ноември 1993г. относно взаимното признаване на процедурите за пълно денатуриране на алкохол за целите на освобождаването от акциз. Промяната е наложена във връзка с отмяната на регламента, поради неспазване на техническата процедура по приемането му в съответствие с изискванията на чл. 27 от Директива 92/83/ЕИО от 19 октомври 1992 г. за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки. В тази връзка е предвидено продължение на действието на правната норма до приемането на нов Регламент за изменение на Регламент (ЕО) № 3199/93 на Комисията от 22 ноември 1993 г. относно взаимното признаване на процедурите за пълно денатуриране на алкохол за целите на освобождаването от акциз.

Отговорна дирекция: „Данъчна политика”
E-mail:  taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 15.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 14.9.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари