Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър

Наредбата е в изпълнение на правителствената политика за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахването на изискването за представяне на някои официални документи на хартиен носител. Проектът на наредба урежда условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър, като той ще се осъществява въз основа на идентификатора на недвижимите имоти. Предвижда се също Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Агенцията по вписванията да приведат функционирането на своите деловодства в съответствие с процедурите за обработване на документи в информационните системи на кадастъра и имотния регистър, като осигуряват взаимен достъп и обмен на документи между двете агенции, минимизиране на обема и дублирането на оригинали и копия на документите и максимално намаляване на документооборота на хартиен носител.


Дата на откриване: 14.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 13.9.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
14 август 2017 г. 18:19:58 ч.
коlma

Предаване на сканираните копия на документи

Добре е изрично да се предвиди предаване на сканираните копия на изходните документи (н.а., договори, ипотеки,и т.н.) от едната агенция към другата.

 

16 август 2017 г. 14:21:17 ч.
Йоан Каратерзиян

С документацията се работи трудно.

Моля, публикувайте документите в текстов формат!

16 август 2017 г. 16:29:17 ч.
moni_dp

Липсва регламентация на обменна на данни при действието на чл.65, ал.4 от ЗКИР

Липсва регламентация в ЗКИР и в подзаконовите нормативни актове на електронната партида, правното и значение, реквизити, както и електронните партидни дела по чл.65, ал.4 от ЗКИР. Предлаганата наредба към настоящия момент ще остане без правно приложение, тъй като за голямата част от територията на страната дори няма открити производства по чл.70 от ЗКИР. Не би ли било по-целесъобразно да се уреди обменът на данни между АГКК и службите по вписванията при действията на чл. 65, ал. 4 от ЗКИР като се даде по-подбробна регламентация и на електронната партида и електронното дело, правното значение на получаваните и използвани данни, а не да се изготвя наредба за имотен регистър, който в обозримо бъдеще няма как да се случи или поне да се добави разпоредба, че правилата на наредбата се прилага и при изготвянето на партиди и дела по чл.65, ал.4 от ЗКИР.

16 август 2017 г. 17:06:39 ч.
коlma

Заглавие на наредбата

Наредбата трябва да е казва "Проект ...на данни между кадастъра и службите по вписванията", защото Имотен регистър няма! Но наредбата работи в перспектива.