Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

С проекта на постановление се предлагат изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие, както и допълнение на Тарифа №12, за таксите които се събират в системата на Министерство на финансите, по Закона за държавните такси.

С предлагания проект се цели съобразяване на изискванията на наредбата с действащото национално законодателство – Закона за търговския регистър, Закона за регистър БУЛСТАТ и ДОПК. Предложен е текст в наредбата с който се регламентира ползването на информация чрез Интернет, от Търговския регистър на Агенцията по вписванията за регистрацията на лицата, в случаите когато вписването вече е извършено.

Най-общо проектът включва: 

·      Разпоредби за изпълнение на условия за бъдещо присъединяване на страната ни към Конвенцията за контрол и маркиране на изделията от благородни метали, подписана във Виена на 15 ноември 1972 г., в сила от 27 юни 1975 г. (Виенска конвенция) и към Международната асоциация на службите за анализ и изпробване на благородни метали (МАСАИ);.
·      Във връзка с настъпили промени в националното законодателство – Закона за търговския регистър, Закона за регистър БУЛСТАТ, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, възможност за ползването на информация от публичния търговския регистър на Агенцията по вписванията, посредством съвременната Интернет базирана платформа;
·      На базата на извлечени поуки от досегашната практика, уточнени срокове за издаване на удостоверения за регистрация;
·      Уточнени специфични текстове по регламентиране на добива на благородни метали;
·      Прецизирани текстове, касаещи обхвата на изделията за маркиране;
·      Синхронизирани разпоредбите относно конфискуваните, отнетите и изоставени в полза на държавата златни и сребърни изделия.
 
В проекта на постановление се включва и допълнение на Тарифа №12 за таксите, които се събират в системата на Министерство на финансите по Закона за държавните такси, одобрена с ПМС №55 от 1993 г. като се въвежда такса от 20 лв. за вписване на всяко допълнително лице.
Считам за особено необходимо и целесъобразно България да продължи усилията за присъединяване към Конвенцията за контрол и маркиране на изделията от благородни метали. С предлагания проект на ПМС се прави стъпка към въвеждане на изискванията на Виенската конвенцията. Необходими са последващи инициативи, които включват:
 
·      подобряване на материално-техническа база в лабораториите за контрол и маркиране на изделията от благородни метали;
·      създаване на съвременно структурно звено за единно методологическо ръководство на процеса по контрол върху съдържанието на благородни метали при прилагане на съвременни методи съответствие с Виенската конвенция;
·      установяване на техническо сътрудничество с органите на страните членки на Конвенцията с оглед участие в сравнителни анализи на проби от благородни метали;
·      въвеждане на препоръчителните изисквания на Регламент ЕО 724/2008 за взаимното признаване на контролните марки. 


Дата на откриване: 25.2.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 11.3.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари