Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта

Предложеният проект на ЗИД на ЗНЗ е разработен в изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представянето на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител.

Основните промени включват:

- отпада изискването физическите и юридически лица, кандидатстващи за регистрация за извършване на дейност като предприятие, което осигурява временна работа да прилагат копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (отмяна на чл.74ж, ал.2, т.1 от ЗНЗ);

- формулярът на заявлението за регистрация (Приложение №1 към чл.74ж, ал.1 от ЗНЗ) се привежда в съответствие с предложеното изменение на чл.74ж, ал.2, т.1 от ЗНЗ, като отпада текста за прилагане на копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

- при уведомяване за настъпили изменения и/или допълнения на вписаните обстоятелства в документите, послужили като основание за регистрация предприятията, които осигуряват временна работа няма да представят в Агенцията по заетостта копия от тези документи (отмяна на изречение второ на чл.74л, ал.3);

- Агенцията по заетостта ще проверява по служебен ред и в съществуващите публични регистри:

 необходимите обстоятелства свързани с физическите и юридически лица, кандидатстващи и извършващи дейност като предприятия, които осигуряват временна работа (чл.74ж, ал.4 от ЗИД на ЗНЗ);

необходимите обстоятелства свързани с физическите и юридически лица, кандидатстващи за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа (чл.27а, ал.4 от ЗИД на ЗНЗ).

 


Дата на откриване: 11.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 10.9.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари