Обществени консултации

Закон за допълнение на Кодекса на труда

Законопроектът за допълнение на Кодекса на труда е изготвен във връзка с ратифицираната със закон Конвенция № 177 относно надомния труд на Международната организация на труда (МОТ), 1996 г., която влиза в сила за България на 17 юли 2010 г. и Националното споразумение за уреждане регулирането на надомния труд, подписано на 24 ноември 2010 г. между представителните организации на работниците и служителите и на работодателите на национално равнище.

Целта на законопроекта е да уреди нормативно специфичните трудови правоотношения между работодателите и надомните работници.

Със законопроекта се предвижда, че в трудов договор може да се договори изпълнение на трудовите задължения във връзка с изработка на продукция и/или предоставяне на услуга в дома на работника или служителя или други помещения по негов избор извън работното място на работодателя срещу възнаграждение с негови и/или на работодателя оборудване, материали и други спомагателни средства, в съответствие с чл. 1 от Конвенция № 177 относно надомния труд на МОТ.

Регламентират се изрично специфичните елемнти на трудовия договор за надомна работа, разпределението на работното време и периодите на почивка в работния ден, междудневната и седмичната почивка, както и задълженията на работодателя и на работника или служителя при изпълнение на надомната работа, за която се е уговорил.

Предлага се изрична забрана за установяване на ненормиран работен ден и полагане на извънреден труд от работниците и служителите, изпълняващи надомна работа. Изрично се предвижда, че за неуредените в предложения нов раздел въпроси се прилагат общите разпоредби на Кодекса на труда. Предлагат се допълнение в законовите определения на понятията "работодотел" и "работно място"


Дата на откриване: 24.2.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 10.3.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари