Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 31 Юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 31 Юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти е изготвен от работна група, определена със заповед № РД-02-14-573/29.06.2017г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Необходимостта от промени в Наредбата се обосновава от промяната в чл. 177, ал. 3 от Закона за устройство на територията, която се направи със Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗИДЗУТ, обн., ДВ, бр. 13 от 07.02.2017г.), съгласно която строежите от четвърта и пета категория се въвеждат в експлоатация въз основа на удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж, при условия и по ред, определени в наредбата по чл.177, ал. 2 - Наредба № 2 от 31 Юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Съгласно § 61 от преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗУТ Наредба № 2 от 31 юли 2003г.  на МРРБ следва да бъде приведена в съответствие със закона в 6-месечен срок. Прецизиране на действащите разпоредби и тяхното осъвременяване и привеждане в съответствие с  настъпилите промени.


Дата на откриване: 10.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 10.9.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари