Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 16 февруари 2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра (Обн., ДВ, бр. 19 от 2001 г., изм., ДВ, бр. 15 от 2006 г.)

С проекта на наредба е предвидено отпадането на изискването за лицата, които желаят да бъдат вписани в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър да прилагат към заявлението за вписване документи, които могат да бъдат получени от АГКК по служебен път, чрез достъп до регистри на държавната администрация. За физическите лица и физическите лица – еднолични търговци, кандидати за вписване в регистъра на правоспособните лица, се въвежда алтернативна възможност, вместо свидетелство за съдимост на хартиен носител, да предоставят код на електронното свидетелство за съдимост.За едноличните търговци и за юридическите лица, кандидати за вписване в регистъра на правоспособните лица отпада изискването да предоставят: удостоверение за актуално състояние по партидата в търговския регистър, актуално удостоверение за данъчна регистрация, документ за регистрация в БУЛСТАТ и съдебно решение за регистрация на юридическото лице, с предмет на дейност съгласно чл. 17, ал. 1, т. 2 Закона за кадастъра и имотния регистър. За да не се препятства вписването в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра са предвидени правни норми, съгласно които единствено в случаите, в които необходимите за вписване данни и документи не се съдържат в регистри на държавната администрация или поради обективни причини не могат да бъдат получени по служебен път, документи и/ или данни да бъдат изисквани от заявителя.  Текстовете на наредбата са преивеждат в съответствие с актуалните наименования на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на регионалните й служби, навсякъде в текста старите наименования са актуализирани. Навсякъде в текста на наредбата използваното понятие молба е заменено със заявление.


Дата на откриване: 9.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 8.9.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
16 август 2017 г. 13:17:21 ч.
Йоан Каратерзиян

Увеличаване на административната тежест. Противоречие с чл. 13а от АПК и чл. 15 от ЗНА.

Предложение от Камарата на геодезистите в България:

1. Предлагаме, текстът на § 3, т. 2 от проекта да отпадне като незаконосъобразен.

Мотиви: Предложената норма противоречи на чл. 15 от ЗНА, във връзка с чл. 13а от АПК.

2. Предлагаме, текстът на § 4, т. 3 от проекта да отпадне като незаконосъобразен.

Мотиви: Предложената норма противоречи на чл. 15 от ЗНА, във връзка с чл. 13а от АПК.

3. Предлагаме, текстът на заключителната разпоредба § 11 да отпадне като незаконосъобразен.

Мотиви: Предложената норма противоречи на чл. 13а от АПК, във връзка с § 1, т. 5 от ДР на АПК.

Проблемът с голямата административна тежест, е решен нормативно в чл. 13а от АПК (Комплексно административно обслужване), а понятието е конкретизирано в § 1, т. 5 от ДР на АПК. Предложените промени, по същество, намалят приложното поле на регламентираното в чл. 13а от АПК приложно поле на института на комплексното административно обслужване и ще увеличат административната тежест. Причината, че нормата, която законодателя въведе през 2014 г. не се прилага на практика, е в липсата на контрол от старана на МРРБ, при осъществяване на административното обслужване. Регламентирайки нов прочит на Административнопроцесуалния кодекс с предложения проект на наредба, се нарушава чл. 15 от ЗНА и се провокират административните служители да заобикалят закона, тъй като много от тях не спазват основните принципи на административното производство и по-специално чл. 5 от АПК, поради непознаване на нормите или поради страх от санкции. Ако измененията са продиктувани от внесения в Народното събрание зъконопроект за изменение на АПК от нар. пр. Данаил Георгиев и група народни представители, това също е нарушение на нормативната уредба, защото следва първо да се приеме нормативния акт от по-висока степен, а след това подзаконовите нормативни актове да се приведат в съответствие с него.

инж. Йоан Каратерзиян - Преседател на УС на Камарата на геодезистите в България.