Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД - 02– 20 - 4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Обн., ДВ, бр. 83 от 2016 г.)

С проекта на наредба е въведена е алтернативна възможност за заявителя на административна услуга от кадастралната карта и кадастралните регистри, за предоставяне на информация за изискуемите документи, а не на самите документите, необходими за изпълнение на услугата. Въз основа на информацията (идентифициращи данни) за издадените документи от други държавни или общински органи, АГКК ще извлича данните или обстоятелствата, удостоверени с тях от регистрите на държавната администрация. Предвидена е правна норма, съгласно която не може да се изисква от заявителя да предоставя документи, за които има създадени регистри на държавната администрация или с тях се удостоверяват обстоятелства, които се съдържат в база данни на държавната администрация. В случаите, в които АГКК не може да намери необходимите данни или документи, от заявителя се изисква само да предостави информация, необходима за идентифициране на данните или документите в регистрите на държавната администрация.


Дата на откриване: 9.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 8.9.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
16 август 2017 г. 13:17:34 ч.
Йоан Каратерзиян

Увеличаване на административната тежест. Противоречие с чл. 13а от АПК и чл. 15 от ЗНА.

Предложение от Камарата на геодезистите в България:

1. Предлагаме, текстът на § 2, т. 2 от проекта да отпадне като незаконосъобразен.

Мотиви: Предложената норма противоречи на чл. 15 от ЗНА, във връзка с чл. 13а от АПК.

2. Предлагаме, текстът на заключителната разпоредба § 3 да отпадне като незаконосъобразен.

Мотиви: Предложената норма противоречи на чл. 13а от АПК, във връзка с § 1, т. 5 от ДР на АПК.

Проблемът с голямата административна тежест, е решен нормативно в чл. 13а от АПК (Комплексно административно обслужване), а понятието е конкретизирано в § 1, т. 5 от ДР на АПК. Предложените промени, по същество, намалят приложното поле на регламентираното в чл. 13а от АПК приложно поле на института на комплексното административно обслужване и ще увеличат административната тежест. Причината, че нормата, която законодателя въведе през 2014 г. не се прилага на практика, е в липсата на контрол от старана на МРРБ, при осъществяване на административното обслужване. Регламентирайки нов прочит на Административнопроцесуалния кодекс с предложения проект на наредба, се нарушава чл. 15 от ЗНА и се провокират административните служители да заобикалят закона, тъй като много от тях не спазват основните принципи на административното производство и по-специално чл. 5 от АПК, поради непознаване на нормите или поради страх от санкции. Ако измененията са продиктувани от внесения в Народното събрание зъконопроект за изменение на АПК от нар. пр. Данаил Георгиев и група народни представители, това също е нарушение на нормативната уредба, защото следва първо да се приеме нормативния акт от по-висока степен, а след това подзаконовите нормативни актове да се приведат в съответствие с него.

инж. Йоан Каратерзиян - Преседател на УС на Камарата на геодезистите в България.