Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък на специалностите, за които в отделните администрации съществува недостиг на експерти и за които могат да се предоставят стипендии през 2018 г.

Списъкът се изготвя на основание чл. 13а, ал. 1 от Закона за държавния служител (ЗДСл) и чл. 2, ал. 1 от Наредбата за стипендиантската програма в държавната администрация (НСПДА) и се приема с Решение на Министерския съвет.

Списъкът включва специалности, които са необходими на съответната администрация и за които в продължение на повече от 18 месеца не са намерени подходящи кандидати чрез конкурс или по реда на чл. 81а от ЗДСл. В решението се посочват броят и размерът на стипендиите за всяка от включените специалности. Списъкът се актуализира ежегодно по предложение на администрациите, не по-късно от 30 септември на текущата година.

За участие в стипендиантската програма могат да кандидатстват студенти – български граждани, които се обучават в български или чуждестранни висши училища и са завършили трети курс по специалност, включена в Списъка от специалности, за които в отделните администрации има недостиг на експерти и за които могат да се предоставят стипендии.

Процедурата по подбор се провежда от комисия от съответната администрация на три етапа – подбор по документи, писмен изпит и интервю. Размерът на месечната стипендия се определя от съответната администрация и не може да надхвърля 330 лв. Стипендията се изплаща до края на месеца, в който приключва първата сесия за държавен изпит (защита на дипломна работа) съгласно учебния план на студента. Срокът, за който стипендиантът се задължава да работи в съответната администрация след завършване на висшето си образование, е най-малко 3 години.

Провеждането на стипендиантската програма ще позволи на административните структури да привличат бъдещи служители с конкретна специалност, необходима за осъществяване на дейността им, още преди завършване на тяхната образователно-квалификационна степен, като в същото време привлечените по този начин могат да започнат работа по служебно правоотношение веднага след завършването на образованието си.


Дата на откриване: 8.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 7.9.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 август 2017 г. 15:29:16 ч.
Alexandra

Няма яснота за всички условия за програмата

Няма яснота за финансовото изражения на положения от наставника труд, защото се знае,че след оценяване увеличаване на заплатата има само ако има средства, а от тези същите средства/за заплати/ ще се дава на стажанта. Какво се случва ако одобрения  кандидат "Х" не премине успешно събеседването/например при смяна на ръководството или комисиата/ или ако е прекратен в изпитателния срок? И както прави  администрацията като трябва да чака още 1 или 2 години, за да завърши този студента, кой ще изпълнява работата за тази длъжност?С каква заплата ще започне, като може да кандидаства само да позиции без опит, например младши експерт,заплата 460-1100? Финансови санкции са предвидени ,и то големи, само за стажанта, а за администрацията в случая, че с  промените в устройствения правилник съкрати тази бройка?