Обществени консултации

Проект на Закон за допълнение на Закона за административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност

 

Основен приоритет, изведен в Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2020 г., е намаляването на административната тежест за бизнеса и гражданите.

Един от най-често срещаните удостоверителни документи, които се изискват от физическите лица в рамките на административни производства, е свидетелството за съдимост. След извършен анализ на законодателството относно изискванията за свидетелство за съдимост от административни органи, които биха могли да набавят тази информация по служебен път, се установи, че в 66 закона са въведени изисквания, свързани с доказване на съдебния статус на физическото лице, което създава значителна административна тежест за гражданите. Голям е и броят на подзаконовите актове, в които е въведено изискването за представяне на свидетелство за съдимост, като липсва нормативно установена забрана в тази посока в общите закони, регулиращи отношенията, свързани с административните производства, административното регулиране и административния контрол (Административно-процесуален кодекс, Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност).

Чрез допълнението на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност се цели забрана за наличието на изискване за представяне на свидетелство за съдимост, установено в подзаконови актове. Чрез предложената разпоредба (нова ал. 4 в чл. 5) се установява принципът на служебно събиране на информация относно съдебния статус на физическите лица.

Със заключителните разпоредби на законопроекта се предлага въвеждане на аналогична разпоредба в Административно-процесуалния кодекс, както и изменения във всички закони, за които е констатирано наличие на изискване за удостоверяване на съдебния статус чрез документ. С измененията в законите се предлага, от една страна, запазване на предвидените в специалните закони изисквания за липса на влязла в сила присъда за престъпление (в различни варианти на изискванията за съдимост), но от друга, удостоверяването на тези отрицателни условия да се извършва от администрациите по служебен път.

 

 


Дата на откриване: 4.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 3.9.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари