Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Проектът на държавен образователен стандарт за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование е изготвен на основание чл. 22, ал. 2, т. 17 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО). С държавния образователен стандарт се уреждат редът за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, условията и редът за определяне броя на паралелките и групите и на броя на учениците и на децата в тях, както и условията и редът за организиране на индивидуално обучение на ученик от паралелка и за осигуряване на обучението по български език по чл. 17, ал. 1 и 3 от ЗПУО. 

В отделна глава са разписани условията и реда за включване на частните детски градини и училища в системата на държавното финансиране и методика за определяне на максималния размер на средствата за дете или ученик, които частните детски градини и училища, включени в системата на държавно финансиране, могат да събират от родителите за компенсиране на извършени от тях разходи за осигуряване и поддържане на материално-техническата база, в която се извършват дейностите по осъществяване на задължителното предучилищно и училищно образование на децата и учениците.


Дата на откриване: 2.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 1.9.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
11 август 2017 г. 14:31:34 ч.
kari1302@abv.bg

предложение по наредба за финансирането на институциите

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ НЕЖДИЕ АКИФ – ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД

ОТНОСНО: ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ФИНАНАСИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

В чл. 68 е разписано кога и при какви условия се допускат изключения от минималния брой на учениците в паралелките.

Съгласно чл. 68, ал. 2 от Проекта на Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование  изключенията по ал. 1, т. 2, 3 и 4 се допускат с разрешение на финансиращия орган, ако са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти за съответната дейност, при условията на ал. 3 - 6.

Съгласно ал. 3 на същия член средствата по ал. 2 задължително се включват в бюджетите на училищата, за които първостепенният разпоредител с бюджет е разрешил формирането на паралелки с брой на учениците под минималния или на паралелки с ученици от два класа.

Такава задължителна клауза като ал. 3 не съществуваше в Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.

Ако осигурените допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти следва задължително да се включват в бюджетите на училищата, то общините ще срещнат сериозни финансови затруднения, тъй като по – голяма част от училищата в малките планински общини са с недостатъчен брой ученици в паралелки или пък са слети.

Молим ал. 3 на чл.68 да отпадне от проекта на Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

                                           ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД:

                                                                                                          /НЕЖДИЕ АКИФ/

 

26 август 2017 г. 18:57:01 ч.
qwsd

Предложение по наредба за финансирането на институциите ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПЕТКО ИВАНОВ - ПРЕПОДАВАТЕЛ

Моля, да бъде допълнено към Раздел І - ДЕЛЕНЕ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ НА ГРУПИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ИЛИ НА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА , чл. 73, ал. 1 следното:

Класовете с повече от 23 ученици да бъдат разделяни на две групи по предмет ,,Технологии и предприемачество" в 5-7 клас, с цел оптимизиране на практическия учебен процес. Истина е ,че Българското образование  не е прагматично и не се прави достатъчно  за практическа насоченост на обучението  по Технологии и предприемачество !  Искам да отбележа , че много кабинети в училищата успяват да обогатят МТБ в кабинетите по Технологии и предприеачество и наистина има практически занятия . Но за да е ефективно  и безопасно  това обучение е необходимо по- големите  паралелки да се делят на две групи с брой от 12 до 15 ученици . Моля ,Ви мислете  по -дълновидно!