Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево

Мотиви:    

Съгласно чл.8 от Закона за нормативните актове (ЗНА) всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен, неуредени от тях обществени отношения с местно значение. Ако наредба противоречи на нормативен акт от по-висока степен се прилага по-високия по степен акт. В тази връзка и на основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси, Общинският съвет е приел Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Раднево.
 
Причини, които налагат приемането на изменение и допълнение на Наредбата:  

С Решение № 338 от 23.06.2017 г. на Министерския съвет на Република България е предвидено администрациите да предприемат мерки за намаляване на административната тежест на гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. В тази връзка, след направена ревизия на административните услуги, предоставяни от Община Раднево, се установи, че някои от тях следва да отпаднат, както и да се приемат нови такива, което налага и определянето на съответните цени за предоставянето им.  В края на м. Август 2017 г. предстои откриването Спортен комплекс в кв. Гледачевски, гр. Раднево, включващ спортни и детски площадки, поради което е необходимо да бъде определена цена за ползване на спортните съоръжения в комплекса.  Освен това, някои от общинските услуги от години не се предоставят и това налага отпадането им от приложенията на Наредбата.
 
Цели, които се поставят: 

Да се актуализират списъкът и цените на предоставяните от Община Раднево административни услуги. Едновременно с това проектът има за цел да регулира адекватни финансови постъпления от предоставяните услуги. 


Дата на откриване: 28.7.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Раднево
Дата на приключване: 27.8.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари