Обществени консултации

Проект на НИД на Наредба № 14 от 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение и основните предложения в проекта на наредба:

С цел намаляване административната тежест са премахнати част от изискуемите документи към проектното предложение и искането за плащане.

Необходимостта от по-добра информираност на бенефициентите доведе до добавяне в приложение към наредбата на списък с култури в сектор „Плодове и зеленчуци“ и списък с животни в сектор „Животновъдство“, като са основани на традиционни за България производства, съобразени също така и с подпомагането по Първи стълб на Общата селскостопанска политика, както и недопускане създаването на изкуствени условия, констатирани  при прилагането на първия прием по подмярката.

С цел привеждане в съответствие с посочените приоритетни животни и култури и отпадането изцяло на калифорнийските червеи от приоритетните животни е направена и съответната редакция в текстовете на наредбата и по-конкретно в чл. 13 ал. 3.

Във връзка с направени констатации от страна на Сметна палата на Република България във „Форма за наблюдение и оценка“ е добавен индикатор за направена от страна на ползвателя на помощта инвестиция.

С цел избягване на двойно финансиране в чл. 5, ал. 2 т. 7 е  добавено изрично изключение към датата на подаване на проектното предложение кандидатите да не са одобрени за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства” от ПРСР 2014 – 2020 г.

Изискването в чл. 5, ал. 8 т. 1 е уеднаквено с  условието и в други наредби за прилагане от ПРСР 2014 - 2020 г., като изискванията третират едно и също условие, а именно да не се ограничава регистрацията на правни основания извън срока на чл. 41, ал. 6. Разпоредбите на чл. 41 от ЗПЗП са свързани с чл. 38а от ЗПЗП и се отнасят за земеделските стопани, които могат да кандидатстват за подпомагане по схемите за директни плащания. В чл. 41, ал. 6 от ЗПЗП е заложен срок от 1 октомври до 15 февруари за тази регистрация, предвид процедурата за предаване на регистрираните правни основания към ИСАК и допустимостта да се идентифицират само тези площи за директни плащания. Именно поради тази причина е конкретизирана разпоредбата в наредбата, а именно, че правното основание за ползване на цялата налична в земеделското стопанство земя се доказва с документи съгласно чл. 41, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители през целия период, считано от датата на подаване на проектното предложение до изтичане на пет години от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ.

С цел по-ясно разписване на условията за допустимост на кандидатите за подпомагане е направено изменение в чл. 6.

Предвид многото въпроси, които са задавани от земеделските стопани какъв курс или семинар ще се признава свързан с базовото обучение по основните проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделието и по-конкретно минималната изискуема продължителност, в чл. 13, ал. 3 е добавено условие за минималната продължителност на курса, а именно 8 часа.

В чл. 15, ал. 6 е включено допълнение, с което се пояснява, че в бизнес планът задължително трябва да бъде включена поне една инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи, като единичната стойност на заложения актив е не по-малка  от 700 лева.

С цел намаляване на административната тежест и облекчаване на условията за изпълнение на дейностите в чл. 18, ал. 1 е включена възможност за промяна на договора за промяна на вида  на трайните насаждения в друг вид трайни насаждения със същия размер СПО на единица площ.

Във връзка с предложенията направени от страна на заместник министър- председателя отнасящи се до необходимостта от уеднаквяване на Наредбата с процедурите прилагани за оперативните програми в съответствие със Законът за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и приложимата подзаконова нормативна уредба изцяло е променен редът за кандидатстване и изплащане на финансовата помощ. В съответствие с чл. 21 от ЗУСЕСИФ новият прием по подмярка 6.1 ще бъде проведен в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020), след публикуване на обява. Обявата ще съдържа началната и крайната дата за приемане на проектни предложения, както и бюджета на подмярката за съответния период на прием.

 Отчитането и мониторингът на проектните предложения също ще се извършва в ИСУН 2020, като наредбата е изцяло изменена с цел спазването на общоприложимите изисквания като проектното предложение е приведено в съответствие с образеца на формуляр за кандидатстване с проектно предложение, утвърден по реда на чл. 28, ал. 2 от ЗУСЕСИФ.

Във връзка с т. 4 от Решение за приемане на структура на Министерския съвет прието от 44-тото Народно събрание, съгласно която Министерство на земеделието и храните се преобразува в Министерство на земеделието, храните и горите се извършват и съответните изменения в Наредбата.

 

Целите, които се поставят с предложения акт и очаквани резултати от прилагането:

С промените ще се намали административната тежест, ще се повиши информираността на кандидатите по отношение на условията за допустимост и ще се отговори на предизвикателствата, възникнали в процеса на прилагането на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.


Дата на откриване: 24.7.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 23.8.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
27 юли 2017 г. 19:33:14 ч.
maroko99

Включена възможност за промяна на вида на трайните насаждения в друг вид трайни насаждения със същ

Предвидената възможност за промяна на един вид трайни насаждения с друг вид насаждения, осигуряващи същия по размер СПО на единица площ противоречи на здарвото мислене  в земеделието и овощарството. Създаването на овощна градина е инвестиция, окято ангажира сериозни пред-проектни поручвания, и преди всичко на предложения от фермера терен (земеделска земя), и по-специално особеностите на почва и подпочва, запасеност, характеристики на тероара от гледна точка на специфичните изисквания на всеки овощен вид към конкретните агрохимични особености и запасеност на почвите и подпочвите с химични елементи, вид, структура на почвата. Така направеното предложение за изпълнение на чл.18 от Наредба № 14 и станал известен стенографски протокол от заседание на тематична работна група по Наредба № 14, проведено на 16 юни 2017 г., говори за ясно непознаване и неотчитане спецификата на конкретния вид овощен към характеристиките на земята.Ако фермерът е заявил,че ще създава овощна градина от сливи, той следва и е логично, за да си спести огромни пари и провал последващ, да направи и да предостави на УО анализ на почва и подпочва за земята,на която ще създава градината.  Въведете задължително при изграждане на овощни градини и др.трайни насаждения, да се предоставя анализ за почва и подпочва. Така ще се предпазват и самите фермери от сериозни провали. Не следва замяната на един овощен вид да се допуска само и единствено на база - друг вид овощен вид ,който осигурява същия по размер СПО на единица площ.Сливата и черешета (както разискват експеритете от Тематичната група на заседанието от 16 юни 2017 като възможност сливи да се заменят с череши, защото  фермера решил) са видове с коренно различни характеристики към почва и подпочва, а също и подложки. Следва да прецизирате дадената възможност за подмяна на един вид овощни с друг, и преди всичко не водени от статистически критерии СПО, а от разумни и логични критерии в земеделието, а именно избор на най-подходящи земи за отглеждане на лозя, овощни и полски земеделски култури в България, което се доказва с направен анализ в акредитирана лаборатория.

30 юли 2017 г. 19:22:40 ч.
Salutska

Приоритетни сектори

Един от символите на България е българската маслодайна роза.Нямам обяснение и не виждам основание, етерично-маслените и лекарствени растения да са изключени от приоритетните култури. 

Конкретното ми предложение е етерично-маслените и лекарствени растения да бъдат включени в Приложение 2а, към чл. 13, ал. 3.

04 август 2017 г. 15:12:45 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки

В чл. 5, ал. 11, точка 3 да се добавят предложните текстове за чл. 5, ал. 2, точки 9 и 10 и спрямо едноличният собственик на капитала на ЕООД или собственикът на предприятието на ЕТ.

 

Новите алинеи 8-9 в чл. 6 дублират условия по чл. 28 по одобрение или отказ за сключване на административен договор и следва да не се създават.

 

Предложената промяна на алинея 5 от чл. 13 да отпадне, заедно със засегнатите от изменението текстове защото въвеждат промяна в базата за изчисления на „Методиката за изчисляване на средния списъчен брой на персонала, утвърдена от Националния статистически институт (НСИ) със Заповед № РД-07-21 от 31.01.2007 г. на председателя на НСИ”, което може да се извърши само със заповед на НСИ.

 

Предложеното изменение на ал. 3 от чл. 14 да се промени на „Минималната продължителност на базовото обучение по основните проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделието е 8 часа.”

 

В основния текст на ал. 3 от чл. 14 не става ясно какво се има в предвид под „базовото обучение”- курс, семинар, лекция, както и кой е приложимия нормативен акт за това определение.

 

 

Предложеното изменение на ал. 6 от чл. 15 да се промени на „(6) Бизнес планът задължително включва поне една инвестиция в дълготраен материален и/или нематериален актив с единична цена не по-малка от 700 лева.”. Минимумът е една инвестиция и поради тази причина текста трябва да бъде в единствено число. Не може да се пише за единична стойност, защото само цената може да е единична, а стойността е произведение от количество и единична цена.

 

В предложеното изменение на ал. 4 от чл. 24 текстът „xls” да се замени с „xls/xlsx”.

 

Предложението за изменение на чл. 25, ал. 1 да отпадне. В ИСУН няма специално изискване за създаване на отделен email за всяко кандидатстване по подмярка. Ползва се един email, който е посочен при създаване на профил от ползвател на системата и чрез него се осъществява достъп до всички мерки. Отделно към профил на кандидата не може да се асоциира друг email, освен ползвания при неговото създаване.

 

В предложеното изменение на ал. 4 от чл. 29а текстът „xls” да се замени с „xls/xlsx”.

 

В предложението за изменение на чл. 46, ал. 1 да се добави “общината, в която бенефициентът на помощта живее или е регистриран, и пощенския код, когато е наличен, или част от него за обозначаване на общината;”

04 август 2017 г. 15:13:44 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки

Във формуляр за кандидатстване:

2. Данни за кандидата

Булстат/ЕИК

  • Булстат
  • ЕИК
  • Булстат за свободни професии (ЕГН)
  • Чуждестранни фирми

Да остане само:

  • ЕИК по Регистър БУЛСТАТ
  • ЕИК по Търговски регистър

 

 

Във Форма за наблюдение и оценка:

В точка 6.1 да отпадне колонка „Имоти”, защото данните за площ се попълват са населено място общо и самата колонка не се отнася за имот.

 

В точка 6.2 в колонка „Имот, в който е разположен обектът” да се промени на „Номер на имот, в който е разположен обектът”

 

В точка 7 текстът «Вид домашно животно/птица» да се промени на «Вид животно/птица».

 

В точка 8 при уточнение на възрастовите интервали са изключени 40години. В единият от интервалите да се включат.

 

В точка 8 текстът «Предвидена инвестиция» да се промени на «Предвидена/изпълнена инвестиция».

 

В Приложение № 6 ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В раздел III. текстът „Име на обслужваща банка:” да се промени на „Банка:

 

В раздел III. полето „Адрес” да отпадне или изрично да се уточни кой адрес следва да се запише- седалище, управление, адрес на клон.

 

В Таблици 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.4  текстове „стопанска ......./.......” да отпаднат защото не може да се фиксира при кандидатстване поради неясен/неспазван период за разглеждане и одобрение на заявленията.

 

 

В „Списък документи към проектното предложение”:

Да се премахне отварящата кавичка или да се сложи затваряща.

В т.1 да се замени текста „xls“ с „xlsx“.

В т. 3 да отпадне скица, защото може да се ползва служебно от РА или да се определи срок на валидност на представените скици.

Точка 17 да отпадне . В чл. 27 от ЗВСН няма норма за издаване на удостоверение. След регистрация в регистъра може да се получава само справка „Лозарско стопанство”, която е актуална към датата на нейното издаване. От друга страна в чл. 27, ал 1 е записано, че регистъра е публичен и в тази връзка не следва да се изискват данни от него, защото РА има достъп до тях.

Пропуск ли е липсата на задължение да се представи и копие на първо сертификационно писмо по точка 24.

 

04 август 2017 г. 15:14:47 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки

В „Документи при подаване на искане за второ плащане”- І. ОБЩИ ДОКУМЕНТИ

 

Да се премахне отварящата кавичка или да се сложи затваряща.

В точка 4 текста „Първични счетоводни документи (например фактури)” да се замени с „Фактура/договор”. В чл. 6 на Закон за счетоводството са записани изисквания за първичен счетоводен документ, които не могат да се приложат изцяло за формата на договор за продажба или доставка, например не е практика да се пише номер на договора.

В точка 5 текста „Платежно нареждане, прикрепено към всяка фактура (платежно нареждане)” да се замени с „Платежно нареждане, заверено от банка” във връзка с коментара по точка 4..

В точка 5 текста „банково извлечение от деня на извършване на плащането” да се замени с „пълно дневно/месечно банково извлечение от деня на извършване на плащането, заверено от банка”.

В точка 6 след думата „Документ” да се добави „(касова бележка, квитанция към „Приходен касов ордер”, разписка)”.

В точка 9 текста „(в случаите, когато се изискват по Закона за счетоводството)” да се замени с (при текущото счетоводно отчитане по способа на двустранното счетоводно записване). Условието е заложено в ЗСч.

В точка 10 текста „плащане (в случаите, когато се изискват по Закона за счетоводството)” да се замени с (при текущото счетоводно отчитане по способа на двустранното счетоводно записване). Условието е заложено в ЗСч.

В точка 10 текста „Книга за приходите и книга за разходите в случай на водене на едностранно счетоводство” да се замени с „Книга за приходите и книга за разходите в (при текущото счетоводно отчитане по способа на едностранното счетоводно записване)”. Условието е заложено в ЗСч.

В точка 11 текста „Справка за дълготрайните активи към счетоводния баланс” да се замени с „Справка за дълготрайните активи по образец от Годишен отчет за дейността(при текущото счетоводно отчитане по способа на двустранното счетоводно записване)”. Към счетоводния баланс няма такава справка.

В точка 11 текста „Инвентарна книга и книга за материалните запаси в случай на водене на едностранно счетоводство” да се замени с „Инвентарна книга и книга за материалните запаси(при текущото счетоводно отчитане по способа на едностранното счетоводно записване)”.

В точка 13 не е уточнено за кой икономически размер на стопанството се искат документите- за минималния 800СПО и този, който е годината за второ плащане. Във втория случай трябва да се изискват двата вида документи по точки 3 и 4 от ” Списък документи към проектното предложение”.

Справката по точка 21 да се включи в проекта за изменение на наредбата за да е ясно при какви условия ще се отчита средносписъчния състав още при кандидатстване. Въвеждането на изменения в базата на „Методиката за изчисляване на средния списъчен брой на персонала, утвърдена от Националния статистически институт (НСИ) със Заповед № РД-07-21 от 31.01.2007 г. на председателя на НСИ” води до неясноти по нейното прилагане.

Точка 25 да отпадне във връзка с намаляване на административната тежест върху бенефициента или да се уточни срок на валидност на удостоверението.

 

04 август 2017 г. 15:15:16 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки

В „Документи при подаване на искане за второ плащане”- ІІ. СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ

Част „Създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения и ягодоплодни

Текстът на точка 3 трябва да се замени с „3. Документ, удостоверяващ придобиване право на ново засаждане(разрешение за засаждане), право на презасаждане(разрешение за презасаждане) и право на засаждане от Националния резерв от права на засаждане на винени сортове лози(разрешение за засаждане от преобразувани права на засаждане от Национален резерв), издадени по реда на Закона за виното и спиртните напитки и Наредба № 9 от 26 май 2016 г. за условията и реда за издаване на разрешения за засаждане на лозя (важи в случай на засаждане/презасаждане на винени лозя).

Точка 4 да отпадне . В чл. 27 от ЗВСН няма норма за издаване на удостоверение. След регистрация в регистъра може да се получава само справка „Лозарско стопанство”, която е актуална към датата на нейното издаване. От друга страна в чл. 27, ал 1 е записано, че регистъра е публичен и в тази връзка не следва да се изискват данни от него, защото РА има достъп до тях.

 

Част „Подобряване на сградния фонд чрез строителство, покупка, реконструкция и/или ремонт на сгради, пряко свързани с дейността на стопанството”

Пропуск ли е липсата на удостоверение за въвеждане в експлоатация?

Защо в точка 3 липсва възможността за оценка от лицензиран експерт, който да даде реална оценка на сградата.

Точка 4 да отпадне защото се изисква по точка 4 от Общи документи или да се даде обяснение както е обобщен приемо- предавателен протокол за да е ясна разлика с приемо- предавателния протокол по точка 4 от Общи документи.

 

Част „Подобряване механизацията на стопанството чрез закупуване на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване за нуждите на земеделското стопанство”

В края на точка 1 да се добави текста „, ако е приложимо”. Покупката може да се извърши и само с фактура.

 

Част „Увеличаване броя на животните в стопанството”

Цялата част да отпадне, защото документите са включени в „Общи документи” или да се премахнат от там.

 

Част „Преминаване към биологично производство”

Пропуск ли е липсата на задължение да се представи и копие на последно сертификационно писмо?

 

 

В „§ 35. Тази  наредба не се прилага за заявления за подпомагане, подадени преди влизането й в сила” не трябва ли да се включи и текста за изключване и на подаването на заявки за второ плащане по тези заявления?

07 август 2017 г. 13:33:17 ч.
Todorov

Приоритетни сектори

Уважаеми Госпожи и Господа, от приложените обсъждания на Работната група не става ясно на какъв и принцип и на какви основания е изготвен Списък на култури в сектор "Плодове и зеленчуци" и Списък с животни в сектор "Животновъдство", като е посочен мотив че са включени традиционни за България производства, но в списъка на приложените култури има редица такива, които дори не се оглеждат, а не малка част от тях са с изключително ниска застъпеност, дори и в дворни места за любителски нужди. В същото време са изключени икономически важни зеленчукови култури, като сладката царевица напр., които имат важно значение в преработвателната промишленост и са с висок потенциал за отглеждане  в България. Освен това, при подбора на приоритетните култури и животни няма никаква последователност и обоснованост, като така предложения списък е различен от този по подмярка 6.3, подмярка 4.1 и подмярка 4.2, като за всяка подмярка има различен списък без анализ и подробно описание на причините довели до тази промяна, което противоречи на одобрената ПРСР 2014-2020 г., а предложен през месец август ще доведе до значително затруднение на земеделските стопани, които за засели своите площи за стопанската 2016-2017 г. В тази връзка нашето предложение е да бъде приложен списъка на приоритетните култури и животни от подмярка 6.3, което ще постави в равнопоставено положение земеделските стопани и няма да доведе до компрометиране на предстоящия прием по подмярката.