Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

Промяната цели привеждане на Наредбата в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 13 от 07.02.2017 г.), като в Наредбата се определя форматът на записа на цифровите копия на инвестиционните проекти на електронен носител, които се представят за съгласуване и одобряване.
За облекчаване на инвестиционния процес за по-ниските категории строежи се създава приложение, в което се определят задължителният минимален обхват на частите на инвестиционните проекти, необходими за издаване на разрешение за строежите от четвърта и пета категория.
С измененията се отстраняват и съществуващи неточности и непълноти в действащите разпоредби, както и осъвременяване и привеждане в съответствие с настъпили промени в действащата нормативна уредба, уеднаквяване на терминологията и допълване на наредбата с изисквания за обхват и съдържание на нови проектни части на инвестиционния проект.


Дата на откриване: 21.7.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 22.8.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
21 юли 2017 г. 17:05:08 ч.
Йоан Каратерзиян

Форматът на документа не позволява работа с него.

Моля, публикувайте проекта в текстов формат!

08 август 2017 г. 18:15:27 ч.
архитект

ВТЗРАЖЕНИЕ КЪМ ЧЛ.4а от Наредба 4, във ръзка с чл.144 ал.1/3 от ЗУТ

.

08 август 2017 г. 18:25:25 ч.
архитект

ВЪЗРАЖЕНИЕ към чл.4а от Наредба 4, във връзка с чл.144 ал.1/3 от ЗУТ

В

ВЪЗРАЖЕНИЕ

относно: обществено обсъждане на Наредба 4 за обема и съдържанието на инвестиционните проекти,                                                                   

 „В бъдеще изкуственият интелект може да стане причина за гибелта на човешката цивилизация”….."Изкуственият интелект ще донесе и опасности като мощни автономни оръжия или нови начини малцина да потискат мнозинството. Освен това той ще окаже огромно влияние и на нашата икономика. В бъдеще изкуственият интелект може да развие своя собствена воля, която да е в конфликт с желанията на човечеството.”                            Стивън Хокинг , астрофизик

               Уважаеми колеги, министри, депутати,граждани на РБ,                        

Изразявам несъгласие към поправките в закона ( ЗУТ и Наредба 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти) предвиждащи предоставяне на институциите на цифров носител на инвестиционния проект - с други думи  „електронен проект”.

               Тъй като моето име е малко, в подкрепа на думите си привеждам, като мото, няколко цитата-мнения на  големи световни личности, които предупреждават човечеството за опасностите от изкуствения интелект.  С промените в чл.144 ал.1 т.3 от ЗУТ и конкретизиращите  ги изисквания с Наредба 4 –нов чл.4а (за предоставяне PDF формат на проекта) ние сами ставаме съучастници в създаване на изкуствен интелект: робот-архитект, който вероятно ще бъде захранен с огромната банка готови цифрови проекти , предоставени от нас,  по ЗУТ чл.144 и подобни, с всички вредни последствия- кражба на авторски права, монопол в проектирането, безработица сред архитекти и инженери, професионална дискриминация,  нарушаване неприкосновесновеността на жилищата и личните свободи и още мн.други. Много авангардно, но дали е разумно ? Изразих безпокойството си по този въпрос с подробна обосновка в  Предложение до Омбудсмана на РБ (копие до държавните институции) за промяна на прибързано гласуваната поправка в чл. 144 ал.1 т.3 от ЗУТ, дв.бр.13/2017,  като се премахне изискването за „цифров носител” на проектите и oстане „3 бр.хартиен носител”.

.  Мотивите, че цифровият вид на проекта ще бъде защитен са наивни, защото всеки формат –PDF. JPEG  и др. може да бъде конвертиран в  DWG и следователно откраднат – вж. опциите в интернет.

               Защо, например, гилдията на юристите  не приема да се въведе  „цифров нотариален акт”, та макар и защитен с елетронен подпис , с което ще се „облекчи  административната тежест в съда”?   Защото юристите са старомодни? Или защото са  наясно с уловките , методите за кражба и фалшификация ?

                Приканвам ви да подкрепите мотивите в П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е   до Омбудсмана за промяна на чл.144 ал.1, т.3 от ЗУТ (обн.ДВ бр.13/ 2017), като изразите „копие на електронен носител ” и  „цифровите копия на инвестиционните проекти” отпаднат и  остане „три  копия на хартиен носител”.     Линк към петицията

                                                                                    С уважение: арх.Стефка Керелова-Василева

В

 

08 август 2017 г. 18:28:05 ч.
архитект

ПЕТИЦИЯ ПРОТИВ ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ ПО ЧЛ.144 ОТ ЗУТ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е   до Омбудсмана за промяна на чл.144 ал.1, т.3 от ЗУТ (обн.ДВ бр.13/ 2017), като изразите „копие на електронен носител ” и  „цифровите копия на инвестиционните проекти” отпаднат и  остане „три  копия на хартиен носител”.    
Линк към петицията : https://www.peticiq.com/zut144

08 август 2017 г. 18:35:52 ч.
архитект

линк към Предложение против "ПДФ формат" на проекта съгл. нов чл.4а от Наредба 4 във вр. ЗУТчл.144

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е   до Омбудсмана за промяна на чл.144 ал.1, т.3 от ЗУТ (обн.ДВ бр.13/ 2017), и против нов чл.4а от Наредба 4 като изразите „копие на електронен носител ” и  „цифровите копия на инвестиционните проекти” отпаднат и  остане „три  копия на хартиен носител”.     Линк : https://stefkavassileva.wordpress.com/2017/03/19/%D0%BF-%D1%80-%D0%B5-%D0%B4-%D0%BB-%D0%BE-%D0%B6-%D0%B5-%D0%BD-%D0%B8-%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%BB-144-%D0%B0%D0%BB-1-%D1%82-3-%D0%BE/

21 август 2017 г. 11:56:48 ч.
Асоциация за Фасаден Инженеринг (АФИ)

Предложения по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4/2001 г.

Уважаеми г-н Нанков,

С настоящето писмо бихме искали да представим мотивите на Асоциация за Фасаден Инженеринг (АФИ) и Сдружение Български врати прозорци и фасади за приложените допълнения и изменения на Наредба 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Тенденциите в съвременната архитектура е да се използват стъклени окачени фасади, вентилируеми фасади и обшивки с различни видове материали и елементи с големи габарити, които в повечето случаи съставляват 100 % от сградната обвивка.

Използват се съвременни системи, технологии и материали за сградни обвивки.

Окачената фасада следва да се разглежда като всяка друга фасада и изискванията към нея да бъдат същите, а именно да бъде изготвен проект от архитекта и проектанта, ангажирани с проектирането на сградата.

Неглижирането на окачената фасада като важен елемент от сградата и липсата на проект за нея би могло да доведе до сериозни проблеми не само със спазването на топлотехническата ефективност на сградите и функциите й,  но и до сериозна заплаха за здравето и безопасността на хората.

Фасадите и обшивките следва да се третират като конструктивен елемент и да бъдат съблюдавани всички принципи на строителната физика, отнасящи се до:

 • Устойчивост на натоварване от вятър;
 • Водонепропускливост и водоотвеждане;
 • Въздухопроницаемост;
 • Топлопреминаване;
 • Шумоизолация;
 • Противопожарни изисквания;
 • Дневна светлина и външна слънцезащита;
 • Вентилация.

Във връзка с горното бихме искали да наблегнем на факта, че към момента в първоначалната проектна документация не се включва заверен проект за окачена фасада. Протокол за предаване и приемане на одобрения проект и разрешение за изпълнение на конкретния строеж се издава на база документация, в която няма заверен контруктивен проект и контрол върху спазването на архитектурната и конструктивната част на окачената фасада. За нас това е изключително сериозен проблем, при ясно очертаващата се тенденция, стартирала от преди няколко години за сгради с изцяло остъклени фасади.

С оглед на изложените мотиви, считаме за умесно да се изисква отделен проект Сградни обвивки, касаещ обекти с окачени фасади и  системи за обшивки с различни материали.

Предлагаме към част Конструктивна да се добави нов раздел IV ‘’Част сградни обвивки‘‘, като точното съдържание е описано подробно в приложения документ.

С част сградни обвивки се дават изключително важните решения, касаещи конструктивните изисквания към сградната обвивка:

 • Методи за изчисления, които съответстват на предписаните в съответстващите стандарти и нормативи (БДС EN 1993-1, БДС EN 1999-1, пр);
 • Натоварвания – фасадите и всички техни компоненти следва да се изчисляват за проектни товари в съответствие с действащите норми;
 • Постоянни товари – собствено тегло на всички компоненти на фасадата съгласно спецификации на материалите и точни геометрични размери съгласно приложими чертежи и спецификация на производителя;
 • Временни товари – натоварване от вятър, сняг, собствено тегло, допълнителни натоварвания при експлоатация, температурни климатични въздействия, монтажни товари;
 • Особени – сеизмично въздействие;
 • Допустими премествания и провисвания;
 • Носимоспособност – основни носещи профили, закладни части, крепежни елементи, стъкла и стъклопакети.

Готови сме да окажем пълно съдейстие за уточняване на детайлите по гореизложените концепции.

Предварително благодарим за сътрудничеството и се надяваме, че с общи усилия и добра воля ще успеем да постигнем професионални резултати, които ще бъдат от полза за установяването на устойчиви условия за развитието на строителството в страната.

Приложение: Съгласно текста, Приложение 1: Предложения от Асоциация за Фасаден Инженеринг и Сдружение Български Врати, Прозорци и Фасади за изменения и допълнения на Наредба 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

С уважение,

Инж.Венета Новакова

Председател на Асоциация за Фасаден Инженеринг

Христо Щерев

Председател на Сдружение Български врати прозорци и фасади

 

21 август 2017 г. 11:59:46 ч.
Асоциация за Фасаден Инженеринг (АФИ)

Приложение 1

Приложение 1: Предложения от Асоциация за Фасаден Инженеринг

и Сдружение Български Врати, Прозорци и Фасади

за изменения и допълнения на Наредба 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

 

 • Член 3 се изменя така:

„Чл. 3. (1) Обхватът на инвестиционните проекти в зависимост от вида, предназначението, големината и местоположението на проектираните обекти и изискванията към проектните решения може да включва следните проектни части:

1. части за архитектура и конструкции:

а) архитектурна;

б) интериор и обзавеждане;

в) конструктивна;

Създава се нова подточка г) сградни обвивки  - само за окачени фасади и системи за вентилируеми фасадни облицовки с различни материали;

 • Към глава 9 ‘‘Част конструктивна‘‘ , се добавя нов раздел IV ‘‘Част сградни обвивки‘‘:

Чл.58 (1) Част сградни обвивки може да се разработва при новопроектирани обекти или като самостоятелен проект за съществуващи обекти със или без промяна на предназначението им.

(2) С част сградни обвивки се дават решения, касаещи само окачени фасади и системи за вентилируеми фасадни облицовки с различни материали по отношение на:

1.Конструктивни изисквания  

2. Строителна физика

Чл.59 Идейният проект за сградни обвивки е елемент от част Архитектурна.

Чл. 60 (1) Чертежите на част конструктивна на техническия проект за обвивки се изработват с подробност и конкретност, които следва да осигурят изпълнението на СМР.

(2) Част конструктивна на техническия проект за сградни обвивки се представя с чертежи, които отразяват нормативните техническите изисквания и специфичните особености на избраната фасадна система и включва:

1. фасадни изображения с точното местоположение на основните фасадни елементи  колони, греди, вградени отваряеми елементи и други, съобразени с част Архитектурна;

2. разпределения на етажите – типови и специфични с точното местоположение и нива на основните фасадни елементи спрямо строителната конструкция, пълнежи, дебелини, закладни части;

3. напречни и надлъжни вертикални разрези с точното местоположение и нива на основните фасадни елементи спрямо строителната конструкция , пълнежи, дебелини, закладни части;

4. детайли – типови и специфични;

5.чертежи за необходимите обработки на елементите от фасадата;

6. монтажни планове за елементите от сградната обвивка свързани със строителната конструкция и последователност на монтаж;

7. други планове и чертежи, свързани със строително-технологичните решения;

8. уточнени спецификации на материалите и изделията.

9. 2D или 3D изображения на фасадните елементи за сложни решения, при необходимост.

21 август 2017 г. 12:01:05 ч.
Асоциация за Фасаден Инженеринг (АФИ)

Приложение 1 - продължение

Приложение 1 - продължение

......

Чл. 61 Обяснителната записка на част конструктивна на техническия проект за сградни обвивки включва:

1. необходимите изходни данни, документи и изисквания на заданието за проектиране към част конструктивна;

2. специфичните изисквания на архитектурното решение, меродавни за определяне вида на фасадната конструкция;

3. допълнителните специфични изисквания към конструктивните елементи, подложени на динамични въздействия;

4. обосновка и описание на приетата фасадна система и конструктивни решения;

5. предложения за прилагане на нови строителни технологии, когато такива се предвиждат;

6. специфични изисквания към другите части на проекта, произтичащи от особеностите на възприетите конструктивни решения на сградната обвивка и връзки с инсталациите;

7. описание на характерни елементи и детайли на конструкцията;

8. данни за техническите характеристики на използваните материали;

9. специфични особености на монтажа, свързани с другите проектни части.

 

Чл. 62 (1) Изчисленията към част конструктивна на техническия проект включват статически изчисления по приетите схеми за всички конструктивни елементи.

 

Чл.63 (1) Към част конструктивна на техническия проект се изработват количествени сметки за СМР.

(2) Когато техническият проект служи за възлагане на строителство по реда на ЗОП съгласно чл. 142, ал. 7 ЗУТ, той съдържа спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) по част конструктивна с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.

(3) Когато се изисква със заданието за проектиране (договора за проектиране), към изчисленията се прилага стойностна сметка на СМР.

 

Чл.64 Част конструктивна на работния проект за сградни обвивки допълва и конкретизира решенията на техническия проект за сградни обвивки, респ. дава цялостно конструктивно решение след геодезично заснемане на строителната конструкция; когато не е изработен технически проект за сградна обвивка или когато проектирането е еднофазно във фаза работен проект.

 

Чл. 65 (1) Чертежите на част конструктивна на работния проект за сградни обвивки съдържат:

1. чертежите по чл. 60;

2. детайли за монтаж на фасади и на закладни части към носещите конструкции;

4. конструктивни детайли на архитектурните решения за облицовки, звукоизолация, акустични конструкции, топлоизолации, елементи на интериора и екстериора и др.;

 

Чл. 66. Обяснителната записка на част конструктивна на работния проект за сградни обвивки допълва и доразвива обяснителната записка на част конструктивна на техническия проект за сградни обвивки по чл. 61. 

Чл. 67 (1) Изчисленията към част конструктивна на работния проект за сградни обвивки съдържат и доразвиват изчисленията на част конструктивна на техническия проект за сградни обвивки по чл. 62 и количествените сметки по чл. 63, ал. 1.

(2) Към работния проект за сградни обвивки се прилага спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) по част конструктивна с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.

(3) Когато се изисква със заданието за проектиране (договора за проектиране), към част конструктивна се прилага стойностна сметка на СМР.

 

21 август 2017 г. 16:32:08 ч.
antitsa_rancheva

коментар от името на "Геострой" АД

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

 

 1. Мотиви – същите не отговарят на разпоредбата на чл. 28, ал.2 от Закона за нормативните актове.

Съгласно чл. 7, ал.2  от Закона за нормативните актовет, Наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен. В този смисъл, спрямо разглеждания проект приложение следва да намерят разпоредбите на ЗНА.

 Съгласно  Чл. 28., ал.1 от ЗНА Проектът на нормативен акт заедно с мотивите, съответно доклада към него и предварителната оценка на въздействието по чл. 20, се внася за обсъждане и приемане от компетентния орган.

Съгласно ал.2 на същата правна норма,  Мотивите, съответно докладът, съдържат:

1. причините, които налагат приемането;

2. целите, които се поставят;

3. финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба;

4. очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива;

5. анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

 

Представените от авторите на наредбата за изменение и допълнение мотиви  не отговарят на изискванията на посочената  правна норма. Мотивите не съдържат информация относно финансовите средства, необходими за прилагането на изменената наредба, както и не се съдържа информация по т. 4 и т.5 от чл. 28, ал.2 ЗНА.

Само на това основание, проектът съдържа порок, който при евентуално обжалване от страна на заинтересовано лице, наредбата ще бъде отменена.

 

 

 1. Относно самата Наредба за изменение и допълнение

С §4 от Проекта на Наредба се създава нов член 4а. Съгласно ал.1 на новата разпоредба,  „Всяка част на инвестиционния проект се предава от проектанта на възложителя в две копия на хартиен носител и едно на електронен носител. Цифровите копия на инвестиционните проекти и на документите и данните към тях се представят във формат PDF в отделни файлове за всяка проектна част с максимална големина на всеки файл до 150 МB. Цифровите копия се създават чрез преобразуване на файловите формати на софтуерното приложение, с което е изработена проектната част, в посочения PDF формат, или чрез сканиране на хартиения носител.“

 

Проектът по своята същност е авторско право на изработилия го проектант. Предоставянето на проект на електронен носител особено в посочения формат предоставя възможност авторските права на проектантите да бъдат свободно нарушавани. Авторите на Проекта не са предоставили механизъм за защита на авторските права на проектантите

 

 

С § 74 от Проекта, се предвижда Наредбата да влезе в сила, считано от деня на обнародването й в Държавен вестник. Независимо, че в ал.2 на цитирания параграф е предвидено изключение  за инвестиционните проекти, спрямо които е започнало производство по одобряване, считам че авторите на проекта не са обосновали необходимостта от въвеждането на подобно изключение. Следва дасе има предвид, че най-вероятно ако клаузата бъде приета в този й вид, то тя ще се отрази значително на вече изготвени инвестиционни проекти, които към момента на публикуване на наредбата в Държавен вестник, се окомплектоват за внасяне в съответната институция за одобряване. Това означава автоматично, че така изготвените инвестиционни проекти ще следва да бъдат преработени съобразно новите промени, а това изисква значително време – проектантите ще трябва да направят сравнение между старата и новата нормативна уредба и съответно да отразят промените в изготвените от тях проекти.

            В смисъл на горното, считам че следва да се предостави по-дълъг период от време на влизане в сила на Наредбата – например 1 месец.

 

 

 

 

 

 

22 август 2017 г. 10:45:17 ч.
mtol

Наредба №4-чл.16.ал.3

Наредба №4

Чл. 16. ……………………………………………………………………………….

(3) (Нова, ДВ, бр. 93 от 2014 г.) За сгради с изискване за поддържане на микроклимат с определени параметри се изработва и част енергийна ефективност.

Във връзка с предложенията за промени в Наредба №4-глава четиринадесета- част: Енергийна ефективност на инвестиционният проект, както и предложените промени в Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност в сгради предлагам ал.3 от чл.16 да отпадне.

 

                                            

                                              инж.Михаил Толев-проектант част:ОВК и част:ЕЕ

22 август 2017 г. 16:44:27 ч.
Анна Демирева

ПРЕДЛОЖЕНИЯ в синхрон с чл.145(2) ЗУТ !!!

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2001Г. ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ

ОТ:

АРХ.АННА ДЕМИРЕВА – ГЛ.АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК

АРХ. КАМЕН ЖЕЙНОВ – ГЛ.АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КАВАРНА

АРХ. ТАТЯНА НЕЙКОВА – ГЛ.АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ШАБЛА

 

            Уважаеми Министър Нанков,

            Приветстваме посоката, в която са предложените изменения  на Наредба № 4 от 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, като считаме, че с цел избягване  противоречие с текстове от Закона за устройство на територията, следва да се вземе под внимание следното:

            Съгласно чл.145(2) ЗУТ, съгласуването на инвестиционните проекти се състои в проверка на съответствието им с предвижданията на подробния устройствен план и правилата и нормативите за разполагане на застрояването и устройствените показатели.

Следователно, предмет на „съгласуване“ от органа, разрешаващ строителството са проектите части, от чието решение зависи спазване „предвижданията на подробния устройствен план и правилата и нормативите за разполагане на застрояването и устройствените показатели“. Пълният обем проектна документация е предмет на разработка според спецификата на конкретния обект, но не е предмет на „съгласуване“, а от там и на „задължително“ разработване.

В този смисъл, предлагаме:

 •             Вместо:

§ 1. Чл. 1. (2) Наредбата се прилага за всички строежи по смисъла на § 5, т. 38 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, за които се изисква съгласуване и одобрен инвестиционен проект при издаване на разрешение за строеж. Маркираният текст  да отпадне.

Да остане текста:

§ 1. Чл. 1. (2) Наредбата се прилага за всички строежи по смисъла на § 5, т. 38 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, за които се изисква съгласуване и издаване на разрешение за строеж.

 

 • С оглед съответствие с чл.145(2) ЗУТ, Вместо:

§ 3. В чл. 4„(2) Задължителният минимален обхват на частите на инвестиционните проекти, необходими за издаване на разрешение за строеж в отделните фази на проектиране за обектите от четвърта и пета категория съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ и Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, са определени в приложение към наредбата.“.

Да остане текста:

§ 3. В чл. 4„(2) Задължителният минимален обхват на частите на инвестиционните проекти, необходими за издаване на разрешение за строеж в отделните фази на проектиране са проектите части, от чието решение зависи спазване предвижданията на подробния устройствен план и правилата и нормативите за разполагане на застрояването и устройствените показатели, определени в приложение към наредбата.

 

 • В контекста на горните мотиви, съдържанието на „приложение към чл.4, ал2.“ следва да бъде прецизирано, с цел съответствие параметрите на  съгласуване по  чл.145(2)ЗУТ.

Уважаеми Министър Нанков,

Считаме, че  направеното от нас предложение би довело до избягване на неминуемата колизия между законов и подзаконов нормативен акт, а същевременно правилният прочит и прилагане на закона дори и в сегашният му вариант би довела до драстично намаляване обема на задължителната проектна документация, и би облекчило в голяма степен инвестиционният и административно - съгласувателният процеси в сверата на строителството.

         

С УВАЖЕНИЕ:  

АРХ.АННА ДЕМИРЕВА – ГЛ.АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК

АРХ. КАМЕН ЖЕЙНОВ – ГЛ.АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КАВАРНА

АРХ. ТАТЯНА НЕЙКОВА – ГЛ.АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ШАБЛА