Обществени консултации

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 6 от 2008 г. за универсалната услуга по Закона за електронните съобщения

1. Причини, които налагат приемането

Европейската регулаторна рамка в областта на електронните съобщения изисква държавите членки на ЕС да осигурят достъп до услугите на Единния европейски номер 112 за хората с увреждания, равностоен на този за другите потребители.

Основната причина за разработване на настоящия проект е необходимостта от предприемане на конкретни мерки във връзка с приети през 2016 г. изменения и допълнения на Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 по отношение на хора със слухови или говорни увреждания. С приетото изменение в легалното определение на „спешно повикване“ по § 1, т. 4 от ДР на Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112, освен гласово повикване за свързване с ЕЕН 112 при необходимост от спешна помощ, се предвижда прилагане на други алтернативни методи за осъществяването му за хората със слухови и говорни увреждания. Във връзка с това беше инициирано разработване на проект на Наредба за допълнение на Наредба № 6 от 2008 г. за универсалната услуга по Закона за електронните съобщения (Наредба № 6).

Наредба № 6 включва отделен раздел, който определя специалните мерки за хората с увреждания, които предприятията, задължени да предоставят универсална услуга, следва да предприемат с цел осигуряване на достъп до обществени телефонни услуги, включително услугите за спешни повиквания, подобни на ползваните от другите крайни потребители.

2. Цели, които се поставят

Предлаганото допълнение на Наредба № 6 има за цел да предложи конкретни мерки в областта на компетентност на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, а именно – условията, редът и средствата за предоставяне на универсалната услуга на хора с увреждания, в съответствие с чл. 182, ал. 3 от Закона за електронните съобщения.

В чл. 16, ал. 1 се добавя нова точка 8:

„8. по искане на крайни потребители с увреждания на слуха или говора осигуряват подходящи крайни електронни съобщителни устройства, съответно – специализирано софтуерно приложение, осигуряващо, в зависимост от техническите възможности, текстова или друг вид негласова връзка. Устройствата, съответно – специализираното софтуерно приложение, трябва да дават възможност за достъп на крайните потребители с увреждания до единния европейски номер 112 в съответствие с наредбата на министъра на вътрешните работи по чл. 23, ал. 2 от Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112.“

Предлаганата мярка не обхваща всички видове увреждания, определени в Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН (UNCRPD) по отношение на достъпността, но е първа стъпка в посока осигуряване на възможност за хората със слухови и/или говорни увреждания да осъществяват електронни съобщения и способи за достъп, алтернативни на гласови повиквания. Регламентирането на общия режим за достъп на хората със слухови и/или говорни увреждания до ЕЕН 112 по отношение на всички електронни съобщителни услуги предстои да бъде уреден в наредба на министъра на вътрешните работи в изпълнение на чл. 23, ал. 2 от Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба

Предложеният проект на акт няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива

Предложената промяна ще разшири възможността за равностоен достъп на хората със слухови и/или говорни увреждания до единния европейски номер 112, чрез подходящи за тях способи, алтернативни на гласови повиквания.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (ЗЕС) през 2011 г. бяха въведени в националното законодателство разпоредбите на ревизираната Регулаторна рамка 2009 в областта на електронните съобщения, включително и разпоредбата на чл. 26, пар. 4 от Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за универсалната услуга), изменена с Директива 2009/136/ЕО.

Резултатите от ежегодния мониторинг на службите на Европейската комисия за ключовите индикатори за използването на Единния европейски номер за спешни повиквания 112 и по-специално на показателя за предлагане на алтернативни методи за достъп до услугите за спешна помощ на хората със слухови и/или говорни увреждания показват, че през 2016 г. 24 държави членки на ЕС (в т.ч. Исландия) са въвели алтернативни на гласовите съобщения методи за достъп до 112 (кратки текстови съобщения, факс, специализирани приложения, възможност за преобразуване на реч в текст и обратно. В България досега не са предлагани алтернативни на гласовите съобщения методи за достъп до 112. Предложеното допълнение на Наредба № 6 е стъпка в предприемането на практически действия по този показател.

Лице за контакти:

Красимира Димитрова началник на отдел „Развитие на електронните съобщения”, дирекция „Съобщения”, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, тел.: 02 9409 270, e-mail: kdimitrova@mtitc.government.bg


Дата на откриване: 3.7.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 3.8.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари