Обществени консултации

Проект на НИД на Наредба № 22 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 г.

В Наредба № 22 са уредени условията и реда за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.), в това число: финансовите условия за предоставяне на помощта, изискванията към местните инициативни групи (МИГ) и стратегиите за ВОМР, получателите, дейностите и разходите, за които се предоставя финансова помощ по стратегиите за ВОМР, финансирани от ЕЗФРСР, изискванията при възлагане на дейности по проектите на получатели на финансова помощ от стратегиите за ВОМР, финансирани от ЕЗФРСР, процедурата за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ, условията за изпълнение на проектите, както и условията и реда за изплащане на финансовата помощ.

 


Дата на откриване: 30.6.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 13.7.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
11 юли 2017 г. 13:15:38 ч.
СНЦ МИГ БРЕЗОВО БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ СНЦ "МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ" ЧАСТ -1

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА чл. 12, ал. 3:

Чл. 12 (3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Местна инициативна група, трябва да отговарят на следните изисквания:

1. не е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си;

2. няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към община, или аналогични задължения, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; видът и размерът на задълженията следва да са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

......

до т. 18 включително

Създава се нова алинея 4:

Ал.4. Член на колективния  управителен орган на МИГ и представляващ по закон и пълномощие член на колективния управителен орган на МИГ, включително и когато член е юридическо лице, трябва да:

         т.1. отговарят на условията по ал. 3 т.  3 до 18;

         т. 2 да не е лице, което лично или в качеството си на собственик, управител или контролиращ друго лице, предоставя или е предоставяло консултантски услуги на МИГ до една година от предоставяне на консултантските услуги“;

Променя се хронологичната номерация на алинеите в разглеждания член, както следва действащата към момента ал. 4 става ал. 5, действащата към момента ал. 5 става ал. 6 и т.н.

Забележка: СЛЕДВА ДА СЕ ПРЕДВИДЯТ И ЕКВИВАЛЕНТНИ ИЗМЕНЕНИЯ И В ЧЛ. 28, АЛ. 1, Т.3 ОТ НАРЕДБА 1.

Забележка: Следва да се извърши и корекция в Декларацията по Приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8 от Наредба 22

 

1.2. ЦЕЛ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТЕ ПРОМЕНИ НА ЧЛ. 12, АЛ. 3:

·         Предложените промени целят хармонизиране на разпоредбите на Наредба 22 с действащото национално законодателство (ЗУСЕСИФ чл. 25, ал.2; ЗОП чл. 54, ал. 1; ПМС 162 чл. 7, ал. 1);

·         Адекватно транспониране на разпоредбите на Регламент 966/2012 в случай, че се приеме същият е приложим по отношение на ПРСР, тъй като Финансовия Регламент (Регламент 966/2012) се прилага в случаите, когато ЕК е отговорна за управлението на Европейски фондове (чрез директно или индиректно управление), но не и за Еврофондове реализирани чрез споделено управление;

·         Значително разтоварване на административната тежест, както за МИГ, така и за ангажираните в процеса държавни органи, тъй като в настоящия си вид е налице "регулация на регулацията" - допълнителна регулация на налични и действащи такива регулации на Национално и Европейско ниво, което е в противоречие с широко прокламираните принципи за намаляване на административните тежести.

11 юли 2017 г. 13:16:43 ч.
СНЦ МИГ БРЕЗОВО БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ СНЦ "МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ" ЧАСТ -2

1.3. МОТИВИ ЗА НАПРАВЕНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЧЛ. 12, АЛ. 3:

1.3.1. Съществуващата към настоящия момент разпоредба е базирана на разпоредбите на чл. 106 от Регламент 966/2012, както и на тяхното неточно транспониране в рамките на Наредба 22. След извършените изменения и допълнения на Регламент 966/2012 ( последните изменения са въведени чрез Регламент 2015/1929 от 28.10.2015) в консолидираната версия на Регламент 966/2012 актуална към 01.01.2017 в чл. 131, пар. 4 е посочено, че заявителите и бенефициентите на БФП (в случая МИГ) следва да отговарят на същите условия, като тези за икономическите оператори участниците в процедури по обществени поръчки посочени съответно в чл. 106 пар. 1 – 4. В чл. 106 пар. от 1 до 3 са посочени всички условия, на които следва да отговаря ик. Оператор/ МИГ в качеството си на бенефициент и заявител на БФП, като в параграф 1 б) е посочено: „е установено с окончателно съдебно решение или окончателно административно решение, че икономическият оператор е нарушил задълженията си по отношение на плащането на данъци или социално осигурителни вноски в съответствие с правото на държавата, в която е установен, с това на държавата, в която се намира възлагащият орган, или това на държавата на изпълнение на договора;“

Това услови свързано с липсата на задължения се отнася само и единствено за МИГ като ЮЛ и не следва да се прилага по отношение на УС, КС и персонала на МИГ, тъй като:

В параграф 4 към чл. 106 е посочено, че член на административния, управителния или надзорния орган следва да отговарят на условията по чл. 106 параграф 1 букви от в) до е) включително / в) и г) касаят влезли в сила съдебно решение или окончателен административен акт за виновно тежко престъпление, измама и т.н.; д) недостатъци в изпълнението на основните си задължения и т.н. и е) окончателно съдебно или административно решение за нередност и т.н.

Изискванията по параграф 1 букви а) и б) от чл. 106 се отнасят само да кандидата като самостоятелно ЮЛ, а когато съществува определена правна форма и до физическо или юридическо лице което поема неограничена отговорност за дълговете на същия икономически оператор/ и или кандидат за БФП.

Съгласно действащото законодателство единствените дружества с НЕОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, при които съдружниците (ЮЛ или ФЛ) носят неограничена отговорно за дълговете на даден субект са: Събирателните дружества, Командитните дружества и Командитните дружества с акции.

Съгласно действащото в България законодателство МИГ като ЮЛ регистрирани по ЗЮЛНЦ по никакъв начин нямат характера на правен субект с неограничена отговорност. Още повече ограничената или неограничената отговорност е приложима само за търговски дружества регистрирани по ТЗ.

Сега действащите изисквания за липса на задължения за членовете на УС, КС и екипа на МИГ са не само не нужни, а изключително тежко административно бреме, което затруднява, както МИГ така и всички останали административни и контролни органи. Застрашено е получаването на средствата по заявките за плащане и самото функциониране на МИГ, които във всеки един момент са зависими от индивидуалните задължения на множество физически и юридически лица, членове на неговите органи, които са съвсем отделни правни субекти и не са бенефициенти по споразумението за безвъзмездна помощ.

11 юли 2017 г. 13:17:34 ч.
СНЦ МИГ БРЕЗОВО БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ СНЦ "МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ" ЧАСТ -3

Разпоредбите по Регламент 966/2012 са транспонирани и в българското законодателство:

В ЗУСЕСИФ чл. 25, ал.2 е посочено, че не се предоставя БФП на лица за които е налице условие за отстраняване от процедура за възлагане на ОП по реда на ЗОП. Подобна разпоредба е включена и в чл. 7 ал. 1 от ПМС 162.

Съответно в ЗОП чл. 54, ал. 1. са изброени случаите, в които възложителят отстранява даден участник от процедура по ЗОП. В ал.1, т.3 е посочено и условието за наличие на задължения. В чл. 54, ал.2 е посочено следното: „Основанията по ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.“

АЛ.1, Т.3 НЕ Е ПОСОЧЕНА КАТО УСЛОВИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ.

Очевидно е, че и при националното законодателство наличието на задължения на членове на КС и УС на даден кандидат не е обстоятелство, водещо до отстраняване на кандидата от процедура по ЗОП. Това е условие, което се изисква само за кандидата като ЮЛ, а не и за членовете в неговите управителни или контролни органи.

Нещо повече, като допълнително ненужно утежняващ фактор в Наредба 22 и Наредба 1, разпоредбите на чл.106 параграф 1 букви а) и б) от Регламент 966 са въведени и като критерии за допустимост и са разширени и спрямо УС, КС и персонала на МИГ.

Следователно същите следва да отпаднат  както в Наредба 1 така също и в Наредба 22. Същите би следвало да са приложими само за МИГ като ЮЛ, но не и за неговите членове, така както е разписано в нормативната база на европейско и национално ниво (ЗОП, ЗУСЕСИФ, ПМС 162)

Цитиран текст на разпоредбите на чл.106, параграф 4 от Рег. 966:

„4.  Възлагащият орган отстранява икономическия оператор, когато лице, което е член на административния, управителния или надзорния орган на този икономически оператор или което има правомощия за представителство, вземане на решения или контрол по отношение на същия икономически оператор, се намира в едно или повече от положенията, посочени в параграф 1, букви в)—е). Възлагащият орган отстранява икономическия оператор, когато физическо или юридическо лице, което поема неограничена отговорност за дълговете на същия икономически оператор, се намира в едно или повече от положенията, посочени в параграф 1, буква а) или б).“

11 юли 2017 г. 13:19:07 ч.
СНЦ МИГ БРЕЗОВО БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ СНЦ "МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ" ЧАСТ -4

1.3.2. Идеята на предложената промяна в ал. 4, т. 2 е да се даде обозрим времеви хоризонт в който дадено лице, което е предоставяло консултантски услуги на МИГ няма право да заема длъжности или да членува в органите на МИГ. Предложен е срок от една година, какъвто е обичайният случай и както е залегнало примерно с бивши служители на ДФЗ или МЗХ, които нямат право да заемат позиции или да членуват в МИГ за период от една година след прекратяването на трудовите им правоотношения с МЗХ и ДФЗ. Във варианта на съществуващия текст няма времеви хоризонт което създава правен вакуум. Още повече подобна разпоредба не е съществувала в предходния програмен период и хипотетично съществува възможност дадено лице в миналият ПП да е предоставяло подобни услуги на МИГ.

11 юли 2017 г. 13:20:27 ч.
СНЦ МИГ БРЕЗОВО БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ СНЦ "МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ" ЧАСТ -5

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА чл. 13 ал. 7

Чл. 13 (7) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Служител на МИГ може да бъде физическо лице, което:

1. отговаря на условията на чл. 12, ал. 3, точки 3 до 18

2. не е член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ

         .........

         4 (създава се нова т. 4) за период от една година преди установяване трудово- правни отношения с МИГ не е предоставяло консултантски услуги на МИГ лично или в качеството си на собственик, управител или контролиращ друго лице.

2.1. ЦЕЛ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТЕ ПРОМЕНИ:

Предложените промени целят хармонизиране на разпоредбите на Наредба 22 с действащото национално законодателство и отстраняване на правни противоречия.

2.2. МОТИВИ ЗА НАПРАВЕНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

·         Относно промените по чл. 13, ал. 7, т. 1 - мотивите са идентични с тези по чл. 12, ал. 3

·         Относно промените по чл. 13, ал. 7, т. 2 - Към настоящият момент текста гласи "не е член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ и не е свързано лице с член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон" от своя страна разпоредбите на т. 2 допълнителните разпоредби на ТЗ определят като свързани лица "работодател и работник".  Това води до две взаимно изключващи се разпоредби, тъй като отношенията между председателя на УС на МИГ и екипа на МИГ са работодател - работник, а от своя страна членовете на екипа не могат да са свързани лица с членове на УС по смисъла на ТЗ, а те де факто са такива.

·         Относно създаването на нова т. 4 ​удачно е да се предвиди конкретен времеви хоризонт, така както е предвидено за държавните служители и служителите на МЗХ и ДФЗ.

11 юли 2017 г. 13:30:29 ч.
СНЦ МИГ БРЕЗОВО БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ СНЦ "МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ" ЧАСТ -6

3. ОТНОСНО ПРЕДВИДЕНИТЕ ПРОМЕНИ В ЧЛ. 21, АЛ. 5 ОТ ПИД НА НАРЕДБА 22

В проекта за изменение и допълнение на чл. 21, ал. 5 е предвидено допълнително ограничение, което по административен начин редуцира стойността на финансовата помощ за проекти за изграждане на места за настаняване до левовата равностойност на 50 000 лева с ДДС.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕДАКЦИЯ:

Чл. 21 ал. 5. Не се предоставя финансова помощ в рамките на проект, финансиран от ЕЗФРСР за изграждане и обновяване на места за настаняване с повече от 20 помещения за настаняване.

3.1. ЦЕЛИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Спазване и защитаване на фундаментални принципи на подхода ЛИДЕР „отдолу нагоре“

3.2. МОТИВИ ЗА НАПРАВЕНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предлаганото в проекта за изменение условие за намаляване на размера на БФП е в пълен разрез с цялостната философия на подхода ЛИДЕР. Прави се опит по административен начин да се елиминира фундаментален принцип „отдолу нагоре“ при това със задна дата при одобрени вече СВОМР.

Разработените и одобрени вече СВОМР са резултат от процес на проучване на потребностите, задълбочени анализи и консенсус сред местните общности. Всяка една Стратегия има свой фокус и цели, които си поставя да постигне. Голяма част от СВОМР са отдали приоритетно място на инвестициите в сферата на туризма, като са предвидили и съответните финансови параметри на база заявен интерес и проектна готовност сред местната общност.

Пределно ясно е, че при ново строителство е на практика невъзможно да се изгради обект за настаняване в рамките на 66 000 лева с ДДС, какъвто би бил размера на проекта при 75% БФП и въведен размер от 50 000 лева с ДДС. По този начин индиректно се прави опит за премахване на вече одобрена като допустима инвестиция от СВОМР. 

Подобно външно административно наложено ограничение, ще доведе след себе си множество други проблеми като:

1. Следва изцяло да се преформулира фокуса на вече одобрени СВОМР.

2. Да се преформулира финансовата рамка, за което от своя страна също има ограничения.

3. Да се мине в процедура на анексиране на вече одобрени стратегии;

4. Да се премине през последващо съгласуване с МОСВ/РИОСВ, заради промени в СВОМР ако се стигне до такива.

Не е за пренебрегване и факта, че на база одобрените вече СВОМР, голяма част от потенциалните бенефициенти са стартирали процеса по подготовка на инвестиционните си намерения, като са стартирали или вече финализирали проектирането на обектите, за което са направили вече и предварителни разходи.

В допълнение следва да се има предвид, че реализирането на проекти чрез МИГ е значително по-различно от това на национално ниво през ПРСР. Ако на национално ниво последващият контрол не може да обхване всички проекти и да следи дали инвестициите се ползват по предназначение, през МИГ този риск не съществува, за щото контролът се упражнява от местната общност и на практика всички лица се познават дори персонално. Това от своя страна свежда до минимум възможността дадена инвестиция да не се ползва по предназначение.

Не е коректно, заради пропуски от гледна точка механизми за на упражнявания последващ контрол на национално ниво да се елиминира възможността за реализиране на проекти през МИГ.

При извършване на промени в нормативната база следва да се отчитат и официалните становища предоставени от ЕК във връзка с прилагането на подхода ЛИДЕР. Избора на местни проекти по ЛИДЕР / ВОМР е задача на МИГ, съгласно член 34 (3) (б) и (е) от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Единствената задача, която УО / РА може да изпълнява по отношение на избора на местните операции/мерки е да се провери дали регулаторните условия за подкрепа и правилата за допустимост, посочени в програмата, са спазени. По отношение на условията за допустимост, проектите са допустими, стига те да са в съответствие със стратегията за местно развитие, съответстват на регулаторните условия за подкрепа и правилата за допустимост, посочени в ПРСР.

Всяка промяна в допустимостта на операциите, извършена на ниво програма и наложена със задна дата спрямо операциите във вече одобрени Стратегии за местно развитие, отнасящи се до регулаторните условия и правилата за допустимост, които до този момент са били в сила, застрашава цялата концепция на ВОМР, нарушавайки  принципите на правна сигурност и отклонявайки се от добрите практики за програмно управление.

При подобни случаи, операции, които са одобрени като допустими и най-подходящи за изпълнението на съответните СМР може да се превърнат в недопустими или не-приоритетни дейности. Това би изложило на риск изпълнението на Стратегиите и самите мерки за ВОМР.

12 юли 2017 г. 15:24:56 ч.
АБНЛМ

Предложения и коментари по § 18 от НИД на Наредба 22

Предложен текст:

§ 18. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения: …

3. Алинея 3  се изменя така:

„(3) Не се предоставя финансова помощ за закупуване на превозно средство по проект, финансиран изцяло или частично от ЕЗФРСР.“

Предложение за изменение:

(3) Не се предоставя финансова помощ за закупуване на превозно средство по проект, финансиран изцяло или частично от ЕЗФРСР, с изключение на специализирани превозни и транспортни средства и мобилни обекти.

Мотиви:

Настоящият текст на предложението за изменение на чл. 21 ал. 3 може да се тълкува като забраняващ закупуването и на специализирани и/ или лекотоварни и/или товарни превозни средства, разходите за които са допустими според наредбите за редица мерки от ПРСР 2014 – 2020, което ограничава и поставя в по-неблагоприятно положение кандидатите към стратегиите. Освен това тези разходи са разписани като допустими в СВОМР по отделните мерки и това ще наложи още допълнителни ограничения при обявяване на прием спрямо предварително заложените параметри на стратегията. Ако желанието на УО на ПРСР е да определи закупуването на луксозни превозни средства чрез СВОМР като недопустима дейност, във връзка с опита от миналия програмен период, смятаме, че текстът трябва да бъде прецизиран.

Надяваме се Управляващият орган да прецизира текстовете, така че да не се ограничават възможностите за кандидатстване пред МИГ, а с това – да се възпрепятства и успешното изпълнение на вече одобрени Стратегии за ВОМР в малкото оставащо време до анализа, който ще бъде направен през април 2018 г. за договорираните средства по стратегиите.

12 юли 2017 г. 15:25:56 ч.
АБНЛМ

Предложения и коментари по § 18 от НИД на Наредба 22- втора част мотиви

За да се придобие пълна представа какво се забранява с предложения текст, представяме определение за превозно средство съгласно ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА в сила от 01.09.1999 г. - Допълнителни разпоредби:

§ 6. По смисъла на този закон:

10. "Пътно превозно средство" е съоръжение, придвижвано по пътя на колела и използвано за превозване на хора и/или товари. Към пътните превозни средства се приравняват трамваите и самоходните машини, когато се придвижват по пътищата.

11. "Моторно превозно средство" е пътно превозно средство, снабдено с двигател за придвижване, с изключение на релсовите превозни средства.

12. "Автомобил" е недвуколесно безрелсово моторно превозно средство, което се използва за превозване на пътници и товари или за теглене на други пътни превозни средства. Към автомобилите се приравняват и тролейбусите. В зависимост от предназначението си автомобилите биват:

а) леки - за превозване на пътници, в които броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 8;

б) товарни - за превозване на товари и/или за теглене на ремарке;

в) автобуси - за превозване на пътници с повече от 8 места за сядане без мястото на водача;

г) специални - с постоянно монтирана апаратура, съоръжения или машини, които не позволяват използването им за други цели.

15. "Трактор" е моторно превозно средство, предназначено за извършване на специфични дейности, както и за теглене на товарни ремаркета. В движението по пътищата се допускат само колесните трактори. Към колесните трактори се приравняват и самоходните шасита.

16. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) "Самоходна машина" е съоръжение или машина, предназначена за извършване на специфични дейности и движеща се или придвижвана по пътищата само по изключение. Такива са: електрокарите, мотокарите, тракторите, тракторните ремаркета и друга самоходна земеделска и горска техника по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, строителните машини, верижните специални и верижните бронирани машини от Българската армия и Министерството на вътрешните работи и други подобни.

12 юли 2017 г. 15:27:07 ч.
АБНЛМ

Предложения и коментари по § 18 от НИД на Наредба 22- трета част мотиви

Примери:

Наредба № 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014 - 2020

„Чл. 32. (1) Допустими разходи в рамките на земеделското стопанство са:

9. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици.“

Наредба № 20 от 27 октомври 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“:

Чл. 30. (1) Допустими за финансова помощ са следните разходи:

5. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието.

§ 1. т. 52. „Специализирани транспортни средства“ са транспортни средства с постоянно монтирана апаратура, съоръжения или машини, които не позволяват използването им за други цели.

Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Чл. 29. (1) Допустими за финансова помощ са следните разходи:

2. за закупуване на нови транспортни средства, мобилни обекти, оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг, съгласно допустимите за подпомагане дейности по чл. 4.

§ 1. По смисъла на тази наредба:

13. "Мобилни обекти" са моторни превозни средства, които не позволяват използването им за други цели освен изключително и само за осъществяване на дейности за предоставяне на услуги, свързани с културния живот.

44. "Транспортни средства" са моторни превозни средства, които не позволяват използването им за други цели освен изключително и само за осъществяване на дейности за предоставяне на социални услуги.

По подмярка 6.4 няма наредба, но в ПРСР 2014 – 2020 няма забрана за закупуване на превозни средства. Такива могат да бъдат използвани за подобряване освен на туристическите услуги и за развитие на занаяти – свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности и други неземеделски дейности, за подобряване и развитие на услуги във всички сектори, например грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ, услуги в строителния сектор и много други. Всички тези дейности водят до постигане на целите за насърчаване на заетостта и разкриване на работни места, насърчаване стартирането и развитието на неземеделски дейности в селските райони и други.

12 юли 2017 г. 15:28:02 ч.
АБНЛМ

Предложения и коментари по § 44 от НИД на Наредба 22 – чл.46 (3)

Предложен текст:

В проекта за изменение на Наредба 22 § 44 е посочено, че се изменя чл. 46 ал. 3 т. 9:

9. начинът за подаване на проекти:

а) електронно чрез ИСУН;

б) на хартия чрез ИСУН; при избор на този начин на подаване на документи, служител на МИГ прикачва в системата всички получени документи;

в) на хартия в офиса на МИГ; при избор на този начин на подаване на документи, служител на МИГ прикачва в системата всички получени документи въз основа на надлежно упълномощаване от кандидата.

 

Необходимост от разяснение:

На първо място, е необходимо да се разясни дали всеки МИГ избира кои от тези опции – а, б и / или в – да използва, или те трябва да са дадени потенциалния бенефициент да избере.

  • Ако начина на подаване се избира от МИГ и това е ясно формулирано в текстове на Наредба 22, тогава всеки МИГ ще реши.
  • Ако обаче МИГ е длъжен да предостави на бенефициентите като възможност и трите опции, то възникват въпроси:

Предложеният текст създава съмнение за нарушаване на справедливостта на конкурентния подбор, доколкото някои проекти ще бъдат подадени от МИГ, а някои не, и при пропуск от страна на бенефициент, който сам си прикачва документите, МИГ може да бъде обвинен в даване на предимство на бенефициентите, които са избрали МИГ да качва документите. 

Не е ясно каква е разликата в начина на подаване по т. б) и т. в) и в кои случаи се изисква изрично упълномощаване. Кой следва да бъде упълномощения  – МИГ или негов служител. В случаите когато се прилага буква в) какви точно са правомощията на МИГ с оглед на съществуващите до сега два варианта за подаване на проекта: да регистрира първо проектното приложение от името на кандидата и след получаване на регистрационен номер да входира в ИСУН получения в офиса проект от името на МИГ и да прикачи всички необходими документи, или да подаде целият проект електронно, като прикачи всички документи преди подаването му от името на бенефициента? Няма ли да има процедурен проблем ако проектът е подаден от МИГ и след това се оценява от МИГ.  Доколкото качването на документите към проектите в ИСУН  е от компетентността на комисията за избор на проекти, която може да не включва в състава си служител на МИГ, посочената норма, изискваща качването да се осъществява от служител на МИГ и по т. б) и по т. в) е в противоречие с правилата за подаване и оценка на проекти в ИСУН.

Също така, от указанията не става ясно при проверката за окомплектованост на документите от служител на МИГ, който ги приема, какви действия може да предприеме той в случай, че документите не са пълни или в изискуемата форма: може ли да ги връща, да дава указания за отстраняване на непълноти и грешки и в какъв срок. Подобна процедура не е разписана като част от процедурите за прием и оценка на проекти както в Наредба 22 така и в ПМС 161. 

Системата ИСУН е създадена за улеснение и позволява подаване на множество проекти по едно и също време, от различни бенефициенти и място, през цялото денонощие. Офисът на МИГ има работно време, и ограничен брой служители. Използването на подобна процедура, при която МИГ при упълномощаване ще въвежда всички постъпили проекти и ще прикачва в системата документите, може да доведе до това, че при постъпване на няколко проекта в последния ден за прием, поради необходимостта от технологично време за въвеждането и прикачването на документите от МИГ  да не могат да се подадат всички проекти до крайния срок за приема.

12 юли 2017 г. 15:28:55 ч.
АБНЛМ

Предложения и коментари по § 44 от НИД на Наредба 22 – чл.46 (9)

Предложен текст:

§ 44. Член 46 се изменя така:

(9) Обявата по ал. 3 се публикува от МИГ на интернет страницата на МИГ, и най-малко в един местен вестник или друга местна медия, както и на общодостъпно място пред офиса на МИГ и сградите на общинските администрации на територията на МИГ, не по-късно от 3 работни дни след активирането й в ИСУН.

Коментар и необходимост от разяснение:

Необходимо е да се поясни дали МИГ може да публикува поканата по всяко време след изпращане на процедурата до УО на ПРСР, но не по-късно от 3 работни дни след активирането ѝ в ИСУН или, че МИГ трябва да изчака активиране на процедурата от страна на УО на ПРСР и в рамките на 3 работни дни да публикува обявата. Ако се има предвид второто, краткият срок от 3 работни дни за публикуване на обявата в местен вестник или др. местна медия, ще представлява затруднение за МИГ, на чиято територия местният или регионален вестник е седмично или месечно издание, и едва ли има територия, на която да се издава местен ежедневник. Освен това МИГ трябва да се съобрази и с минималните изисквания на ЦКЗ, според които обявата се публикува не по късно от 10 работни дни преди началната дата за прием на проекти.

12 юли 2017 г. 15:29:46 ч.
АБНЛМ

Предложения и коментари по § 70 от НИД на Наредба 22

Предложен текст:

§ 70. В чл. 81, ал. 4 след думата „община“ се добавя „или е читалище, което изпълнява проект по мярка 7.2 от стратегия за ВОМР, включена в ПРСР 2014 - 2020 г.“.

Предложение: след думата читалище да отпадне „което изпълнява проект по мярка 7.2 от стратегия за ВОМР, включена в ПРСР 2014 - 2020 г.“

Мотиви: да се даде възможност на бенефициенти читалища да получат авансово плащане като представят запис на заповед, издадена от кмета на общината, в полза на ДФЗ в размер 100 на сто от стойността на авансовото плащане и решение на общинския съвет за одобряване на запис на заповед и когато одобреният им проект е по мярка, различна от 7.2.

13 юли 2017 г. 16:21:28 ч.
Българска ЛИДЕР мрежа

предложение за редакция на § 49

Във връзка с § 49Член 51 се изменя така:

„(1) Не по-малко от 1/3 от членовете на КИП са членове на колективния върховен орган на МИГ.

Предлагаме да се поясни дали делът 1/3 е от целият състав на КИП или само от членовете с право на глас (без председателя и секретаря)

Предложение за редакция:

 „(1) Не по-малко от 1/3 от членовете на КИП с право на глас /или от общия брой членове на КИП (съобразно волята на законодателя) са членове на колективния върховен орган на МИГ.