Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Обн. ДВ бр. 53 от 2014 г., изм. и доп. бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 56 и 62 от 2015 г., бр. 81, 97, 98 и 193 от 2016 г. и бр. 13 и 26 от 2017 г.)

С проекта на ЗИДЗМВР се разширяват правомощията на полицейските органи на Главна дирекция „Гранична полиция“, които ще могат да изпълняват функционалните си задължения по извършване на оперативно-издирвателна дейност и разследване на престъпления на територията на цялата страна. Разпоредбата на чл. 77 от ЗМВР се допълва в посока полицейските органи да могат да съпровождат лица, за които е издадена заповед за краткосрочно настаняване на основание чл. 44, ал. 13 от Закона за чужденците в Република България, както и за лица, за които това е предвидено в закон. Новата редакция на чл. 92 създава ясна регламентация при уреждане на взаимоотношенията между МВР и заинтересованите лица и основанията за осъществяване на охрана на обекти от МВР, като са отстранени противоречията в сега действащите разпоредби на нормата. Конкретно се посочва за охрана на кои обекти се сключват договори с МВР и за кои обекти следва да се предоставят необходимите средства по бюджета на МВР. Предвижда се правна възможност за осъществяване на охрана от органи на Министерство на вътрешните работи (МВР) на обекти, извън предоставените за управление на МВР по чл. 92. С измененията на чл. 91 и 140а се разширяват правомощията на лицата, работещи по трудово правоотношение, които ще могат да осъществяват и охрана на обекти, които не се управляват от МВР, както и да оказват съдействие при опазване на обществения ред. Новата редакция на чл. 128 регламентира сключване на договори с МВР за осъществяване на пожарогасителна и спасителна дейност и държавен противопожарен контрол в обекти, като е предвидено, че договори могат да се сключват само за стратегически обекти от значение за националната сигурност. Промени са направени в административно-наказателните разпоредби на ЗМВР и ЗЗБ, с които е намален размерът на глобите и имуществените санкции. Това е съобразено с тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, съгласно Закона за административните нарушения и наказания. С чл. 106а се въвежда правно основание за издаване на подзаконов нормативен акт, който да регламентира въпросите, свързани с осигуряването на преводач/тълковник на лица, спрямо които се предприемат действия по обиск, проверка на личните вещи на лица или друго полицейско правомощие, водещо до ограничаване или посегателство върху личната или на тяхна собственост неприкосновеност. С проекта на ЗИДЗМВР се създава основание за издаване на подзаконов нормативен акт, който да урежда водолазната дейност в МВР. Тази дейност е от изключителна важност за решаване на редица специфични задачи, свързани с осъществяването на основни дейности на МВР - охранителна, защита при бедствия и извънредни ситуации, търсене и спасяване, предотвратяване на терористични действия, обезвреждане на престъпни групи и други. С цел ефективност при предотвратяването на корупционните практики чрез проверка на декларираните факти, както и наличието на текстове, въвеждащи времеви ограничения на проверките си изменят и допълват чл. 160, ал. 1 и 3 и чл. 160а, ал. 1. С оглед практическо приложение на ЗМВР са прецизирани и други норми. С преходни и заключителни разпоредби на ЗИДЗМВР са направени изменения и допълнения и в други закони. За въвеждане в националното законодателство на Директива 2014/46/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 03 април 1914 г. за изменение на Директива 1999/37/ЕО на Съвета, относно документите за регистрация на превозни средства са направени изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, който е включен в проекта на ЗИДЗМВР. Съгласно директивата следва да се уредят понятията „временно отнемане на регистрация, „прекратяване на регистрация” и „възстановяване на прекратена регистрация”. Наред с това, в резултат от анализ на правоприлагането по ЗДвП са отстранени несъвършенства в санкционни разпоредби на ЗДвП. В тази връзка е предвидена промяна и в Закона за местните данъци и такси. В ЗДвП се предлага и прецизиране на разпоредбите относно забраните за управление на пътни превозни средства след употреба на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози и установяването на употребата. В Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) е предвидено да бъде извършена промяна, с която за председател на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане при Министерския съвет да бъде определен министъра на вътрешните работи или заместник-министър. Прецизирани са текстовете на чл. 6б и чл. 9 от ЗЗБ, с което се осигурява по-голяма яснота по отношение на цялостния и интегриран подход към управлението на риска от бедствия. С чл. 47а е създаден законово регламентиран механизъм за сдружаване на доброволните формирования на национално ниво. По този начин процесите, свързани с взаимодействие и координация на националното сдружение с органите на държавната и местна власт, както и с други организации, по направление на дейност ще бъдат нормативно обосновани. Нормативно се уточняват условията, при които е задължително изграждане на локални системи за оповестяване. Текстовете са съобразени с необходимостта тези системи да бъдат интегрирани с Националната система за ранно предупреждение и оповестяване, с цел оповестяване на съответните компетентни органи и на населението. С Промените в Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) се въвеждат допълнителни мерки за обезпечаване на връщането на гражданите на трети страни в съответствие с Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. Съгласно разпоредбите на Директивата (параграф 16 от преамбюла) използването на задържане с цел извеждане следва да бъде ограничено и подчинено на принципа на пропорционалност относно предприеманата мярка и преследваните цели, а задържането е оправдано единствено с цел да се подготви връщането или да се извърши процесът на извеждането, и когато прилагането на по-леки принудителни мерки не би било достатъчно. След влизане в сила на последните изменения на Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани и членовете на техните семейства (ДВ., бр. 97 от 6 декември 2016 г.) членовете на семейство на български граждани, които са упражнили правото си на свободно движение след пребиваване в друга държава-членка и се връщат в Република България заедно с членовете на техните семейства, са изключени от обхвата на визирания закон и правния статут на членовете на семейства на български граждани следва да се урежда по реда на ЗЧРБ. Със създаването в закона на нова глава трета „г“ „Пребиваване на членове на семейството на български граждани, които са упражнили правото си на свободно движение в Европейския съюз“ се създава правна уредба в този смисъл. В преходни и заключителни разпоредби се предвиждат промени и в Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112. Въвежда се понятието „eCall“, в съответствие с изискванията на националното и европейско законодателство. В Закона за българските лични документи е създадена правна възможност при желание на заявителя личните карти, паспортите на българските граждани, както и разрешителните за пребиваване на чужденци да съдържат данни и удостоверения за електронна идентичност и квалифициран електронен подпис. Към 01 януари 2018 г. няма да бъде обезпечено изграждането на техническата инфраструктура, която да направи възможно осъществяването на сигурна електронна идентификация и електронното удостоверяване на автентичност, които да се залагат в българските лични документи. Предвид това, законовоопределения срок се удължава с една година. В Закона за защита на класифицираната информация е предвидено допълнение на дейността на Държавната комисия по сигурността на информацията, с което да могат да приемат, съхраняват, пренасят и доставят документи и/или материали на МВР, съдържащи некласифицирана информация, но непопадащи в обхвата на Закона за пощенските услуги. Основни цели на предлаганите изменения и допълнения в ЗДвП са въвеждане на ново европейско законодателство относно документите за регистрация на превозни средства, както и извършване на промени в санкционни и други разпоредби на ЗДвП, с които да отстранят съществуващи несъвършенства при правоприлагане от страна на контролните органи по пътно движение. В настоящата редакция на чл. 171, т. 2 от ЗДвП не са дадени срокове на действие на принудителните мерки по т. 2, букви „е“ и „ж“, което не дава яснота както на лицето спрямо, когото са приложени така и на правоприлагащия орган. С предложения нов текст тази неяснота е отстранена. Предложената промяна на разпоредбата на чл. 177, ал. 3 е аргументирана със зачестилите повреди по пътищата, които в голяма степен са предизвикани от страна на водачите на моторни превозни средства (МПС), предназначени за превоз на товари и цели ограничаване на възможността за преминаване на такива МПС над определен тонаж по пътната мрежа. По силата на чл. 183, ал. 3, т. 5 от ЗДвП е предвидена глоба в размер на 30 лв. за водач, който навлиза след знак забраняващ влизането на съответното пътно превозно средство (ППС), а съгласно чл. 179, ал. 1, т. 5 от същия закон, за неспазване предписанието на пътните знаци, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението се налага глоба в размер от 150 лв. Тези санкции се прилагат към водачите на тежкотоварни МПС и не са достатъчно ефективни, поради което се предлага глобата да се завиши от 500 до 3 000 лв. С изменението в чл. 180, ал. 1, т. 3 от ЗДвП се цели избягване на дублиране в законовата уредба. В ЗДвП има два отделни текста, по които се налагат глоби за паркиране на спирките за обществен превоз на пътници: глоба в размер от 20 до 150 лв. - по чл. 180, ал. 1, т. 3 за паркиране на спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници, като и глоба в размер на 50 лв. по чл. 183, ал. 4, т. 8 за паркиране в зоната на пешеходна пътека, спирка за обществен превоз на пътници или кръстовище. Посочените два текста, въпреки че се отнасят за едно и също по вид нарушение, въвеждат две различни по размер санкции и са изписани по два различни начина. Това води до прилагане на различна практика при налагане на наказанията. С предложеното заличаване в текста на чл. 180, ал. 1, т. 3 на думите „или паркира на спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници“ в ЗДвП ще остане едно единствено наказание глоба в размер на 50 лв. Промените в чл. 183, ал. 2, т. 3 от ЗДвП са мотивират със следните аргументи: По силата на чл. 179, ал. 1, т. 5 от ЗДвП, неспазването на правилата за изпреварване се наказва с глоба в размер на 150 лв. в случаите, когато е създадена непосредствена опасност за движението. За това размерът на тази глоба е по-висок. От друга страна, съгласно чл. 183, ал. 3, т. 6 от ЗДвП неправилното изпреварване, когато не е създадена опасност за движението се наказва с глоба в размер на 30 лв. При тези обстоятелства, определеното в чл. 183, ал. 2, т. 3, предложение 4 от ЗДвП наказание в размер на 20 лв. и отнемане на 8 контролни точки е необосновано и е предпоставка за различна практика при налагане на наказанията изпреварва“ в чл. 183, ал. 2, т. 3 от ЗДвП би дало яснота при определяне на. Предложеното заличаване на думите „неправилно санкцията. В тази връзка, на подзаконово ниво следва тези 8 контролни точки, да се отнемат при извършване на нарушение по чл. 179, ал. 1, т. 5 от ЗДвП. Предложените изменения в чл. 181, 184, ал. 1 и чл. 185 от ЗДвП произтичат от влязлата в сила промяна в изречение първо на чл. 186, ал. 1 от ЗДвП (Обн. ДВ бр. 101 от 2016 г.), съгласно който за административни нарушения, които са установени в момента на извършването им и за които не е предвидено наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки, на мястото на нарушението може да бъде наложена с фиш глоба или в минималния размер, или в размера, посочен в административнонаказателната разпоредба за съответното нарушение. Когато не е определен минимум на наказанието или то не е фиксирано, се достига до абсурдна ситуация, в която на нарушителя може да се наложи глоба с фиш в абсолютно минимален размер. Предложените изменения в чл. 5, чл. 102, чл. 125, чл. 165, чл. 171, т. 1 и т. 2а, чл. 174 и чл. 189б и създаването на чл. 172а целят прецизиране на разпоредбите относно забраните за управление на моторни превозни средства след употреба на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози. Съгласно разпоредбата на чл. 343б, ал. 3 от НК изследването на водача би следвало да цели установяване на употребата на наркотично вещество, без отношение на неговото въздействие, предвид което текстовете от ЗДвП, в които се споменават „наркотични вещества или техни аналози“ се цели да бъдат отнесени към употребата на тези вещества. С промените се цели детайлно изброяване на начините за установяване на употребата на алкохол и/или наркотични вещества от водачите на МПС, с което те да получат своята законова основа и да не се допускат проблеми при тяхното прилагане. Установяването на концентрациите на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества се извършва с техническо средство или тест или медицинско и химическо изследване, предвид което следва да бъде използвана тази терминология. Цели се от реда за установяване да бъдат обхванати и участниците в пътнотранспортни произшествия, с което да се ограничат възможностите за злоупотреби избягване на отговорност от действителните водачи на моторни превозни средства, употребили алкохол и/или наркотични вещества. Проектът цели създаване на основание за изготвяне на механизъм за възмездяване на извършваните разходи за установяване на употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози. При осъществяването на контрол от контролните органи по ЗДвП установяването на употребата на алкохол се извършва с техническо средство, а на наркотични вещества или техни аналози – с тест. Медицинско изследване, вземане на биологични проби и химическо или химико-токсикологично изследване се извършват когато лицето откаже извършване на проверка с техническо средство или тест, не приема показанията на техническото средство или теста, извършената проба с техническо средство или тест е некачествена или невалидна или физическото състояние на лицето не позволява извършване на проверка с техническо средство или тест. В тази връзка в проекта е предвидено за случаите, в които лицето откаже извършване на проверка с техническо средство или тест или не приема показанията на техническото средство или теста, разходите за извършване на изследванията да са за сметка на изследваното лице, а в останалите случаи – за сметка на учреждението, чийто орган е назначил изследването. Проектът цели в закона да бъде предвидена и алтернатива на медицинското и химическо изследване за установяване концентрацията на алкохол, чрез въвеждане на изследване с техническо средство - доказателствен анализатор, показващ концентрацията на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания въздух, който ще бъде регламентиран в наредбата, издадена на основание чл. 174, ал. 4 от ЗДвП и който представлява техническо средство, което отчита съдържанието на алкохол в издишания въздух и наличието на остатъчен алкохол в горните дихателни пътища. Предложените с § 36 от Преходни и заключителни разпоредби на проекта на ЗИДЗМВР промени в разпоредбата на чл. 58, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси се отнасят до това, че регистрацията е административно разрешение за превозно средство да участва в пътното движение, включващо идентификацията на превозното средство и издаването на табели с регистрационен номер. При прекратяване на регистрацията на МПС, регистрационните табели се връщат или се уведомява компетентентният орган, че табелите са иззети и унищожени, или се потвърждава от компетентен орган, че табелите са унищожени при пожар или природно бедствие, или че МПС и табелите са отнети в полза на държавата. Във всички тези случаи се гарантира, че ПС не може да се използва с издадените при регистрацията в Република България регистрационни табели. Текстът на § 36 се отнася за служебно прекратени ПС, на които не са отнети регистрационните табели и свидетелствата за регистрация, поради което те реално биха могли да се ползват за движение по пътищата. Промяната в ЗНССПЕЕН 112 урежда въвеждането на понятието „еCall“ спешно повикване, като спешно повикване от превозно средство към номер 112, направено автоматично чрез активиране на бордовите сензори на превозното средство или чрез ръчно набиране, което чрез мобилните мрежи пренася стандартизиран минимален набор от данни и осъществява звукова връзка между пътниците в превозното средство и най-проходящия обществен център за приемане на спешни повиквания. Срокът за транспониране в българското законодателство на Директива 2014/46/ЕС е до месец юни, 2017 г. Непредприемане на действия по транспонирането в указания срок би довело до започване на наказателна процедура срещу Република България. Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации е не по-кратък от 30 дни. При изключителни случаи, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни. Предвид обстоятелството, че следва спешно да се транспонира европейско законодателство срокът за обществено обсъждане на портала за обществени консултации и на интернет страниците на МВР и на МС е намален на 14 дни.


Дата на откриване: 30.6.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 14.7.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
04 юли 2017 г. 17:55:52 ч.
Адвокат

прехвърляне на собствеността върху МПС

§ 30, т. 6 от ЗИД на ЗМВР предвижда промяна в чл. 144, ал. 1 от ЗДвП, според която собствеността върху МПС ще се прехвърля с писмен договор и „подмяна на свидетелството за регистрация“. Ако двата елемента (сключване на писмен договор и подмяна на свидетелството) не се извършват едновременно пред нотариус, ще е налице един разтегнат във времето фактически състав по прехвърляне на собствеността. Според действащата уредба със сключването на договора за прехвърляне, собствеността върху МПС-то преминава към приобретателя. С новата редакция собствеността ще премине едва след подмяна на свидетелството за регистрация. Между реализацията на двата правопораждащи юридически факта (изповядване на договора пред нотариус и подмяна на свидетелството) може да се случат редица други, които да попречат да завърши прехвърлянето: вещта да погине, да бъде направен опит за повторното й прехвърляне и т.н. Създават се и предпоставки за измами, тъй като различните служби на КАТ в страната издават свидетелствата за регистрация за различни срокове, тъй като е различна и натовареността им.

В случай че се приеме така предложената редакция на закона, е препоръчително да се уредят и въпросите, свързани с момента на прехвърляне на собствеността и евентуалното незавършване на фактическия състав по прехвърлянето, приключващ с издаване на свидетелство. Необходимо е да бъдат защитени интересите на приобретателите, тъй като предложената редакция създава предпоставки за злоупотреби. 

11 юли 2017 г. 01:16:31 ч.
Sir Humphrey

Предложение за допълнителни текстове към § 30

Съгласно чл. 4 на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД):
"(1) Лицензионен и регистрационен режим за извършване на стопанска дейност, както и изискване за издаване на разрешение и удостоверение или за даване на уведомление за извършване на отделна сделка или действие, се установяват само със закон.
(2) Всички изисквания, необходими за започването и за осъществяването на дадена стопанска дейност, както и за извършването на отделна сделка или действие, се уреждат със закон.
(3) С подзаконов нормативен акт, посочен в закон, могат да се конкретизират изискванията по ал. 2"
 
Де факто лицензионен режим е установен в Раздел IV на НАРЕДБА № Із-2539 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2012 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПЪРВОНАЧАЛНИЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА КОНТРОЛНИТЕ ТОЧКИ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТНЕМАНЕТО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО ИМ, СПИСЪКА НА НАРУШЕНИЯТА, ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА КОИТО ОТ НАЛИЧНИТЕ КОНТРОЛНИ ТОЧКИ НА ВОДАЧА, ИЗВЪРШИЛ НАРУШЕНИЕТО, СЕ ОТНЕМАТ ТОЧКИ СЪОБРАЗНО ДОПУСНАТОТО НАРУШЕНИЕ, КАКТО И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ.
 
Редно е вносителите на предложения за изменения в ЗДвП (чрез ПЗР в ЗИДЗМВР) да изчистят това неизпълнение на ЗОАРАКСД като в настоящото си предложение добавят съответни текстове към § 30, пренасяйки част от разпоредбите от Раздел IV на НАРЕДБА № Із-2539 към ЗДвП, а в наредбата да остане само конкретизацията на изискванията за започване на стопанската дейност "допълнително обучение на водачите на МПС за частично възстановяване броя на контролните точки".

11 юли 2017 г. 01:21:07 ч.
Sir Humphrey

Поправка в предходния ми коментар.

Поправка в предходния ми коментар.

Моля "Раздел IV" да се чете "Раздел III".