Обществени консултации

Проект на Наредба за изм. и доп. на Наредбата за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и мед. изделия, посочени в списъците по чл.35а,ал.1 от ЗИХУ

С Проекта се правят две основни предложения за създаване на нов чл. 10д. с 5 алинеи и нова ал. 3 в действащия чл. 12 от Наредбата.

С оглед зачестилите случаи на жалби от хора с увреждания и в тази връзка извършени проверки от контролните органи на АХУ са констатирани несъответствия с нормативните изисквания при производството, предоставянето и ремонта на медицински изделия по индивидуална поръчка.

С новото предложение на чл. 10д се цели регулиране на производството на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ) по индивидуална поръчка при задължително спазване на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и подзаконовите нормативни актове.

Новото предложение на ал. 3 от чл. 12 на Наредбата цели регулиране и подобряване на контрола върху дейността на търговците на дребно.

Предложението в §4 от Проекта е направено с оглед по-голяма яснота на текста, т. к. в чл. 13, ал. 1 от Наредбата става въпрос за проверки, извършвани съвместно или поотделно от Агенцията за хората с увреждания и Агенцията за социално подпомагане.     Проектът е разработен в изпълнение на дадените правомощия на министъра на труда и социалната политика, съгласно разпоредбата на чл. 35, ал. 9 от ЗИХУ, при  зачитане на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Промените в Наредбата се предлагат да влязат в сила от датата на обнародването й в „Държавен вестник“.

Лице за контакт:

Севдалина Гебова, младши експерт в отдел ИХУ, дирекция ПХУРВСП,

служебен телефон: 02/8119 441, ел. адрес: Sevdalina.Gebova@mlsp.government.bg;

 


Дата на откриване: 22.6.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 22.7.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
30 юни 2017 г. 17:47:56 ч.
VIP

Становище

Становище на доц. д-р Вл. Иванов

Относно: изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл.35Г, ал.1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

1.Изработването на медицински изделия по индивидуална мярка е част от лечебния процес, тъй като самите медицински изделия са част от него. Той може да бъде лечебен, рехабилитационен или профилактичен, затова ние подкрепяме изискването да има лекар ортопед, работещ в съответната медикотехническа лаборатория.

2.Относно оборудването – медикотехнически  лаборатории, които са снабдени с иновативна технология като 3D скенер за сканиране на пациенти, КАТ-КАМ система за обработка на моделите, 3D принтиране на изделията по индивидуална мярка и са регистрирани в Агенцията за хората с увреждания,  да могат да договарят допълнително заплащане на изработените индивидуални изделия от субсидията на правоимащите лица, с което да се стимулира прилагането на нови технологии в лечебния процес.