Обществени консултации

Национална стратегия за борба с трафика на хора 2017 – 2021

Националната стратегия за борба с трафика на хора 2017 – 2021 е политически документ, който формулира приоритетите и целите, свързани с ефективното и дългосрочно противодействие на трафика на хора - както на самото престъпление, така и на последиците от него. Тя е разработена в резултат от широк консултативен процес, включващ експерти към Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ)  и експерти-представители на Постоянната работна група (ПРГ) към НКБТХ, част от която са представители и на международни и неправителствени организации, работещи в областта на превенцията на трафика на хора и закрила на жертвите. Стратегията е съгласувана и одобрена от членовете на Национална комисия за борба с трафика на хора на заседание на комисията, провело се на 18.01.2017 г. Документът отчита актуални тенденции в местен, национален и транснационален контекст и е изготвена в отговор на необходимостта от предприемане на ясни и категорични политики и оперативни мерки за ефективно прилагане на законодателството в областта на трафика на хора. Заложените цели, приоритети и мерки се основават на извършени анализ и оценка на действащи механизми, политики и услуги, като същевременно ги допълват, надграждат и развиват, фокусирайки се върху тяхната ефективност и устойчивост.

 

Основни стратегически цели, залегнали в документа са както следва:

- Формулиране на ефективни механизми за противодействие на трафика на хора, които стъпват на анализа на актуални и емпирични данни за престъплението;

- Превенция на трафика на хора, както на ниво отделни личности, така и на ниво семейство, група и общество;

- Изграждане на доверие у гражданите и обществото към институциите и организациите (в това число и НПО), работещи по проблема трафик на хора и стимулиране на гражданската активност по отношение на противодействието на трафика на хора;

- Утвърждаване на правни и институционални механизми за ефективно и резултатно наказателно преследване и за осъждане на организаторите, извършителите и съучастниците в трафик на хора;

- Ефективно преследване и наказание на трафика на хора чрез използване на механизмите и структурите на ЕС за международно сътрудничество между съдебните и правоприлагащи органи;

- Осигуряване на своевременна и съобразена с индивидуалните потребности на жертвите на трафик на хора, подкрепа и закрила;

- Осигуряване на възможност за последваща реинтеграция и пълноценно социално функциониране на жертвите на трафик на хора;

- Създаване на система от процедури, гарантиращи идентификация, оказване на помощ и подкрепа и съблюдаване на правата на децата, жертви на трафик.


Дата на откриване: 16.6.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 30.6.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари