Обществени консултации

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Кърджали

Настоящото изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Кърджали е обусловено от направените изменения и допълнения  в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и в Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/ /обн. ДВ бр.61 от 2016 г./.

Промените в чл.37и от ЗСПЗЗ дават възможност за разпределяне на повече пасища, мери и ливади от ОПФ и ДПФ без търг и конкурс на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ като за имоти от първа до седма категория се полагат  до 15 дка /при 10 дка преди/ за 1 животинска единица, а за имоти от осма до десета категория – до 30 дка /при 20 дка преди/ за 1 животинска единица. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни /автохтонни/ породи, се разпределят до 20 дка /при 15 дка преди/  за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка /при 30 дка преди/  за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащи лица, одобрени за подпомагане по дейности, включени в направление биологично животновъдство, се разпределят имоти до 0,15 животински единици на хектар, независимо от категорията на имотите.

Цели, които  се поставят:

-Своевременно отразяване на измененията в Наредбата.

-Отмяна на ограничението за недопускане до участие в провежданите от общината търгове и конкурси на лица с парични задължения към общината.


Дата на откриване: 16.6.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Кърджали
Дата на приключване: 16.7.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари