Обществени консултации

Проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 136 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Национален съвет по антикорупционни политики

През 2015 г. правителството прие Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република Българя 2015-2020 г. Една от мерките за постигане на приоритетите на държавната политика за превенция и противодействие на корупцията е създаването на Национален съвет по антикорупционни политики. С Постановление № 136 на Министерския съвет от 2015 г. Националният съвет е създаден като междуведомствен орган със съвещателни, координационни и контролни функции по отношение на разработването и изпълнението на политиките в областта на превенцията и противодействието на корупцията. 

Продължаването на борбата с корупцията на всички нива и нейната ефективност са сред основните приоритетите на правителството за управление в периода 2017 – 2020 г.  в сектори Правосъдие и Отбрана и сигурност.

Предлага се изменение на постановлението, като заместник министър–председателят по правосъдна реформа и министър на външните работи поеме председателството на Съвета. Необходимо е съставът на Съвета да бъде допълнен с представител от политическия кабинет на заместник министър – председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната.


Дата на откриване: 13.6.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 27.6.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
27 юни 2017 г. 14:37:43 ч.
TRANSPARENCY INTERNATIONAL - Bulgaria

Становище на Асоциация „Прозрачност без граници“ по проект на постановление на Министерския съвет за

Във връзка с предложения за публично обсъждане проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 136 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Национален съвет по антикорупционни политики, Асоциация „Прозрачност без граници“ счита, че продължаването на усилията за по-тясна координация между всички ангажирани институции в сферата на антикорупционните политики е важно за постигане на резултати в сферата на превенцията и противодействието на корупцията. Наред с това поддържането на активен диалог с гражданските организации и експерти, работещи в сферата на доброто управление е ключов фактор за постигане на повече прозрачност и повишаване общественото доверие в антикорупционните политики и мерки.

В тази връзка Асоциация „Прозрачност без граници“ предлага следните допълнения към предложения проект на постановление на Министерския съвет в частта, отнасяща се до работата на Гражданския съвет към Националния съвет по антикорупционни политики:

В Чл. 8 (7) да се добави текстът „Представители на Гражданския съвет може да присъстват на заседанията на Съвета и да получават материалите, предназначени за Съвета, които не изискват достъп до класифицирана информация, по реда и не по-късно от срока, предвиден за членовете на Съвета.“

Считаме, че тези допълнения ще позволят на членовете на Гражданския съвет своевременно да предоставят позиции и предложения във връзка с провеждането на антикорупционни политики и да бъдат активни в своя принос към повишаване на тяхната ефективност. Така предложените по-горе допълнения ще спомогнат за повишаване активността на Гражданския съвет и ще благоприятстват възможността му да допринася пълноценно за работата на Националния съвет по антикорупционни политики.

София, 27 юни 2017 г.

Асоциация „Прозрачност без граници“