Обществени консултации

Проект на изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кърджали

В изпълнение разпоредбата на чл. 8, ал.2 от Закона за общинската собственост с Решение № 71 от 20.03.2008 г. на Общински съвет е приета Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кърджали.

 С Наредбата са регламентирани реда и условията за извършване на разпоредителни сделки с нежилищни имоти – частна общинска собственост на физически и юридически лица, собственици на законно построени сгради, прекратяване на съсобственост с общината, отстъпване право на пристрояване и надстрояване, към и над сгради собственост на частни лица, или сгради изградени с отстъпено право на строеж на общинска земя, сделки по реда на чл.15, ал.3 и чл.17, ал.3 от ЗУТ при изменение на регулационни планове, сделки свързани с продажба на придаваеми части от улична регулация. В горепосочените случаи сделките се извършват без търг или конкурс, след решение на Общински съвет.


Дата на откриване: 14.6.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Кърджали
Дата на приключване: 14.7.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари