Обществени консултации

Проект на Правилник за устройството и дейността на Централния артилерийски технически изпитателен полигон

С приетия от Народното събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн. в ДВ, бр. 98 от 09.12.2016 г.) е създаден нов чл. 105в, съгласно който Централният артилерийски технически изпитателен полигон (ЦАТИП) е юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на отбраната, а устройството и дейността му се определят с правилник на министъра на отбраната. В изпълнение на         § 119, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на същия закон, подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона се приемат, издават или привеждат в съответствие с този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила.

С правилника се дава правна регламентация на устройството и дейността на Централния артилерийски технически изпитателен полигон. Полигонът е формирование от въоръжените сили на Република България за извършване на полигонни и лабораторни изпитвания на оръжие, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия (ОБВВПИ).С правилника се предвижда ЦАТИП да поддържа и развива способности за изпълнение на задачи, свързани с полигонни и лабораторни изпитвания на ОБВВПИ и елементи за тях. Предлага се ЦАТИП да извършва полигонни и лабораторни изпитвания на ОБВВПИ и елементи за тях, както за нуждите на Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, така и за нуждите на други физически, юридически лица и организации.

Съгласно правилника, ръководството на цялостната дейност на АТИП се възлага на началника на ЦАТИП. Той организира, ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на ЦАТИП; представлява ЦАТИП пред физически и юридически лица, организации и учреждения в страната и в чужбина; организира взаимодействието на ЦАТИП с административните звена в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;

С правилника се регламентират и основните функционални задължения на структурните му звена, в това число управлението, щаб и изпитателни, осигуряващи и обслужващи структурни звена.

Основен фокус в правилника се отделя на дейностите по изпитване на въоръжение, техника и имущества за въоръжените сили, ОБВВПИ за нуждите на юридически лица и организации. Предвижда се по-строг процедурен подход при извършване на изпитванията на въоръжение и ОБВВПИ. Това ще става въз основа на годишни и месечни планове, изрично санкционирани по команден ред.

Предвижда се правилникът да бъде предложен за обществено обсъждане, което да се проведе в 14-дневен срок поради необходимостта същият да влезе в сила от 1 юли 2017 г., за да обезпечи коректното изпълнение на функциите на Централния полигон. Предвижда се от същата дата да се одобри ново длъжностно разписание от министъра на отбраната, което допълнително налага влизането в сила да стане от тази дата. Това води и до необходимостта да се предвиди по-кратък срок за осъществяване на обществените консултации.


Дата на откриване: 8.6.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 21.6.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари